สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight

 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระองค์เจ็ก พระองค์จอม 
 • ชม ทะเลโตนเลสาป ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 • ชม มหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่  ปราสาทนครวัด
 • นครธม เป็นเมืองหลวงอาณาจักรเขมรในสมัยโบราณ 
 • ชม ปราสาทบายน โบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองแห่งกัมพูชา
 • พักโรงแรมหรู 4 ดาว ANGKOR HOLIDAY HOTEL

Details
ประเทศ: กับพูชา
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
เดินทางโดย: Bangkok Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค.-ต.ค.63
รหัสสินค้า: KHBKKREPPG3D2N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – นมัสการพระองค์เจ๊ก พระองค์จอม – ทุ่งสังหาร - ทะเลโตนเลสาป
ANGKOR HOLIDAY HOTEL
2 ปราสาทบันทายศรี - นครวัด – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม –โชว์ระบำนางอัปสรา
ANGKOR HOLIDAY HOTEL
3 เสียมเรียบ – ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – โรงเรียนฝึกวิชาชีพ – พิพิธภัณฑ์ – สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพ ฯ – เสียมเรียบ – นมัสการพระองค์เจ๊ก พระองค์จอม – ทุ่งสังหาร - ทะเลโตนเลสาป        

 • 05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยก่อนเดินทาง
 • 08.00 น. ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ โดย สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG903
 • 09.10 น. เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระองค์เจ็ก พระองค์จอม สถานที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งพระทั้งสององค์นี้ยังถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบที่มีผู้คนหลั่งไหลมาสักการะไม่ขาด

 • จากนั้นนำท่านชม ทุ่งสังหาร The Killing Fields ตำนานสังหารที่โลกไม่เคยลืม

Cr.Jos Dielis - flick

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านไปยัง ทะเลโตนเลสาป ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่โรงแรม ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง : ปราสาทบันทายศรี - นครวัด – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม –โชว์ระบำนางอัปสรา

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ปราสาทหินขนาด เล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพู

 • นำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านชมเมือง นครธม เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรในสมัยโบราณ

 • นำทุกท่านเข้าชม ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์

 • จากนั้นนำท่านชม ปราสาทตาพรหม เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างซับซ้อนประดุจเขาวงกต นอกจากนี้ยังจะได้เห็นพลังแห่งธรรมชาติที่กลับมาครอบครองยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ต้นไม้ขนาดยักษ์กับรากไม้มหึมาที่โอบรัดอาคารไว้อย่างอัศจรรย์

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองระบำนางอัปสรอันตระการตา อ่อนช้อยสวยงาม
 • พักที่โรงแรม ANGKOR HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม : เสียมเรียบ – ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – โรงเรียนฝึกวิชาชีพ – พิพิธภัณฑ์ – สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ                     

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
 • นำท่านชม โรงเรียนฝึกวิชาชีพ มีแกะสลักไม้กับหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนขององค์การ ที่ช่วยเหลือนักเรียนตามชนบท
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ อีกหนึ่งการเรียนรู้ในมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ของ อาณาจักรขแมร์โบราณอาณาจักรที่ได้รับการขนานนามเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ
 • 19.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 908
 • 20.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ...พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 3 วัน = 600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง ***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน**

RELATED ARTICLES

กัมพูชา เปิดประเทศ เที่ยวได้แล้วไม่กักตัว เริ่ม 15 พ.ย. นี้

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื่อ โควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศกัมพูชา เที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว เริ่ม 15 พ.ย. นี้

TOP 5 สนามกอล์ฟ กัมพูชา

ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาตีกอล์ฟในสนามของกัมพูชาด้วยก็ดีเหมือนกัน จะได้ประสบการณ์การตีกอล์ฟในสนามต่างประเทศ และยังเป็นการพักผ่อนที่ดีมากอีกด้วย แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกไปเล่นสนามกอล์ฟกัมพูชาสนามไหน เราเอามาฝากกับ Top 5 สนามกอล์ฟกัมพูชา

อยากไปเที่ยวกลุ่มเล็กๆ ไปไหนกันดี

อยู่ว่างๆ อยากเที่ยวจังเลย ชวนใครไปบ้างดีนะ ถ้าอยากไปเที่ยวกลุ่มเล็กๆ แค่ไม่กี่คน จะไปไหนกันดี แล้วถ้าจะจัดทริป ถ้ายังคิดไม่ออกเราลองมาวางแพลนเที่ยวตามความชอบของแต่ละคนในกลุ่มกันดีกว่า ว่าอยากไปเที่ยวแล้วเห็นอะไรมากที่สุด

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!!

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!! มาดูกันว่าประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง จะดำเนินการทำ Travel Bubble กับประเทศใดบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!