แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยววันรัฐธรรมนูญ

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับวันรัฐธรรมนูญ
Like/Share:

 


ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ เที่ยววันรัฐธรรมนูญ

 

วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) เป็นวันหยุดราชการเพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ วันรัฐธรรมนูญในหลายๆประเทศโดยส่วนใหญ่แล้วจะจัดให้ตรงกับวันครบรอบการลงลายชื่อหรือการเห็นชอบซึ่งรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญของไทยเรานั้นตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี โดยครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2475 เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามปีพ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของไทย ผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฏรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 มีสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ ได้เปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นแบบรัฐสภา เนื่องจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวในปี 2475 ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองเป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งทางพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัฐสภา เป็นฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมิได้ใช้เพียงอำนาจนิติบัญญัตืเท่านั้น แต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารงานแผ่นดินด้วย

แต่ถึงอย่างไรก็ตามพระมหากษัตริย์และคณะรัฐมนตรีประกอบกันเป็นรัฐบาลซึ่งมีอำนาจในการยุบสภาผู้แทนได้ ถ้าหากเห็นว่าดำเนินการไปในทางที่ทำให้รัฐเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญ ทำให้มีผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาก่อนหน้าโดยให้ราษฏรเลือกตั้งกันใหม่ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ได้มีการบัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ - ทัวร์วันรัฐธรรมนูญ เที่ยววันรัฐธรรมนูญ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!