แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยววันจักรี

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับวันจักรี
Like/Share:

 


ทัวร์วันจักรี เที่ยววันจักรี 

 

            วันจักรีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย  โดยวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และกรุงเทพฯได้กลายเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจและศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วในขณะนี้   

 

ประวัติความเป็นมาของวันจักรี

 

            ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระมหากษัติย์แห่งราชวงศ์จักรี 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละ 1 ครั้ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่ได้มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง เช่น  พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท และพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เป็นต้น จากนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระบรมชนกนาถด้วย

            จากนั้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 การก่อสร้างซ่อมแซมและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล สำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2461 และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า “วันจักรี”  สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

พระมหากษัติย์แห่งราชวงศ์จักรี

 

ร.1   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ร.2   พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ร.3   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร.4   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร.5   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร.6   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร.7   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร.8   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
ร.9   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

แนะนำทัวร์ท่องเที่ยวในวันจักรี 2558 ทัวร์วันจักรี

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!