Group&Go นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน 4 คืน

Thai Airways
 • รายละเอียดทริป
 
เดินทาง 4 คนขึ้นไป ชมหมู่บ้านฮอบบิต (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ การบินไทย น้ำหนักกระเป๋า30กก. + ที่พัก 4 คืน + มื้ออาหาร 5 มื้อ+ เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยวพร้อมคนขับ + ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง)

รายละเอียดทริป

 • วันที่ 1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สุวรรณภูมิ

  15.30 น. เช็คอินบัตรโดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย

  การเดินทาง

  -

  ออกเดินทางสู่ กรุงอ็อคแลนด์

  18.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG491

  การเดินทาง

  THAI AIRWAYS
 • วันที่ 2

  เมืองอ็อคแลนด์ (ประเทศนิวซีแลนด์)

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOUR (หรือเทียบเท่า)

  เมืองอ็อคแลนด์

  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบริเวณทางขาเข้าของสนามบิน จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก

  การเดินทาง

  Seat in Coach

  COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOUR

  ที่พัก โรงแรม COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOURหรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  -
 • วันที่ 3

  สวนตลาด Pukekohe - เมืองแฮมิลตัน - เมืองไวกาโต - เมืองโรโตรัว - ชมการแสดงของชาวเผ่าเมารี

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / เย็น

  โรงแรม : 

  SUDIMA LAKE ROTORUA (หรือเทียบเท่า)

  COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOUR

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  Pukekohe

  เที่ยวชม สวนตลาดบริเวณ Pukekohe สวนบนพื้นดินสีน้ำตาลเข้ม ที่เกิดจากหินภูเขาไฟ

  การเดินทาง

  รถยนต์

  เมืองแฮมิลตัน

  เดินทางสู่ เมืองแฮมิลตัน เมืองทางตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์

  การเดินทาง

  รถยนต์

  The Waikato University

  แวะชม The Waikato University มหาวิทยาลัยที่ติด Top 50 ของโลก

  การเดินทาง

  รถยนต์

  เมืองโรโตรัว

  ผ่าน เมืองไวกาโต เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารี อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของเกาะ เหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  ค่ำ รับประทานอาหารพื้นเมืองของเผ่าเมารี

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี

  การเดินทาง

  -

  SUDIMA LAKE ROTORUA

  ที่พัก โรงแรม SUDIMA LAKE ROTORUA หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 4

  Te Puia - เรนโบว์สปริง - อโกรโดม - หมู่บ้านชาวฮอบบิต - โรโตรัว

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  SUDIMA LAKE ROTORUA (หรือเทียบเท่า)

  SUDIMA LAKE ROTORUA

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  TE PUIA

  เดินทางสู่ TE PUIA ชมงานด้านการฝีมือของชาวเมารี

  การเดินทาง

  รถยนต์

  เรนโบว์สปริง

  ชมธรรมชาติที่สวยงามของ เรนโบว์สปริง (Rainbow Springs) และที่นี่ยังเป็นสถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า

  การเดินทาง

  รถยนต์

  อโกรโดม

  เดินทางสู่ อโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ

  การเดินทาง

  รถยนต์

  หมู่บ้านชาวออบบิต

  ชม หมู่บ้านชาวออบบิต (Hobbiton Movie Set) สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต

  การเดินทาง

  รถยนต์

  เมืองโรโตรัว

  เดินทางกลับ โรโตรัว

  การเดินทาง

  รถยนต์

  SUDIMA LAKE ROTORUA

  ที่พัก โรงแรม SUDIMA LAKE ROTORUA หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 5

  ไวโตโม่ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOUR (หรือเทียบเท่า)

  SUDIMA LAKE ROTORUA

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่

  เดินทางสู่ ไวโตโม่ ชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (Waitomo Caves)

  การเดินทาง

  รถยนต์

  Fertile Waikato

  ผ่านชม Fertile Waikato ระหว่างเดินทางกลับ เมืองอ็อคแลนด์

  การเดินทาง

  รถยนต์

  COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOUR

  ที่พัก โรงแรม COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOURหรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 6

  อิสระฟรีช้อปปิ้ง - สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  COPTHORNE HOTEL AUCKLAND,HARBOUR

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  ย่านควีนส์สตรีท

  อิสระช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท หรือจะเล่นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์

  การเดินทาง

  -

  สนามบินเมืองอ็อคแลนด์

  13.10น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย (THAI AIRWAYS) เที่ยวบินที่ TG 492

  การเดินทาง

  THAI AIRWAYS

  สุวรรณภูมิ

  20.25น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  -
 

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า / ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ,ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าทิปพนักงานขับรถ
 • ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท ต่อท่าน(ยื่นพร้อมกันทั้งคณะใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ และเข้าประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกัน หรือขึ้นอยู่กับเอกสาร) วีซ่าเดี่ยว 5,800 บาทต่อท่าน

ทริปแนะนำของเรา

Group&Go นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน

เดินทาง: ก.ค. - ก.ย.60 ราคาเริ่มต้น 74,500 บาท/ท่าน

รีวิวท่องเที่ยว

ราคาเริ่มต้น

77,500

บาท/ท่าน

Detail

ประเทศ :
นิวซีแลนด์
รวมมื้ออาหาร :
5 มื้อ
ระดับโรงแรม :
หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาเดินทาง :
ก.ค. - ก.ย.60
ระยะเวลา :
6 วัน 4 คืน
สายการบิน :
Thai Airways
สนามบิน :
สนามบินสุวรรณภูมิ
Group Size :
4 คน

ยิ่งชวนเพื่อน ยิ่งเที่ยวคุ้ม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!