[Group&Go 6 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เกาหลี เกาะนามิ โซล สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล พิพิธภัณฑ์สามสิติ 5 วัน 3 คืน


เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถส่วนตัว + ไกด์ท้องถิ่น)


Highlight
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 6 คนเดินทาง
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอดทุกวัน
 • สัมผัสความโรแมนติกของเกาะนามิ 
 • ชมความสวยงามของ พระราชวังชางด๊อกกุง
 • สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นมากมาย ณ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 
 • พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี
 • เพลิดเพลินไปกับ พิพิธภัณฑ์สามสิติ 
 • ช้อปปิ้งชิลๆย่าน ฮงแด เมียงดง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

7,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : เกาหลี
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 6 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  -

  คณะพร้อมกันที่ สนามบิน

  ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

  การเดินทาง

  โดย สายการบินที่ท่านเลือกเอง

  รถตู้ส่วนตัว

  รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 4-5 ท่านขึ้นไป โดย รถตู้ส่วนตัว

  การเดินทาง

  รถมินิบัส

  รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 6-8 ท่านขึ้นไป โดย รถมินิบัส

  การเดินทาง

 • วันที่ 2

  เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – โซล

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel In Seoul (หรือเทียบเท่า)

  เกาะนามิ

  ชมบรรยากาศอันโรแมนติก ตามรอยซีรีย์

  การเดินทาง

  เรือเฟอร์รี่

  INTER CITY

  นำท่านเข้าสู่ที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  RAMADA ENCORE MAGOK

  นำท่านเข้าสู่ที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  THE M HOTEL

  นำท่านเข้าสู่ที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว
 • วันที่ 3

  พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – พาราไดซ์วอล์คเกอร์ฮิลล์คาสิโน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - Duty Free

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel In Seoul (หรือเทียบเท่า)

  พระราชวังชางด๊อกกุง

  พระราชวังที่เก่าแก่ สวยงามอย่างมาก (ปิดให้เข้าชมในวันจันทร์)

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  ศูนย์โสม

  เข้าชม ศูนย์โสม เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  พาราไดซ์วอล์คเกอร์ฮิลล์คาสิโน

  เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมาย พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำฮันกัง

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์

  สนุกสนานไปกับสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  INTER CITY

  นำท่านเข้าสู่ที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  RAMADA ENCORE MAGOK

  นำท่านเข้าสู่ที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  THE M HOTEL

  นำท่านเข้าสู่ที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว
 • วันที่ 4

  ถนนอินซาดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ฮันบก - คอสเมติค – ตลาดฮงแด - TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM - ตลาดเมียงดง

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel In Seoul (หรือเทียบเท่า)

  ถนนอินซาดง

  ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีที่สินค้าเก่าและดั้งเดิมจำหน่าย

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  สวมชุดฮันบก

  พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลอง สวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  คอสเมติค

  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  TRICK EYE MUSEUM

  สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอคชั่นท่าทางต่าง ๆ กับภาพแนว 3 มิติ

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  ICE MUSEUM

  ถ่ายรูปกับโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่าง ๆ

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  ตลาดเมียงดง

  อิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว
 • วันที่ 5

  ร้านค้าสนามบิน – กรุงเทพ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  ร้านค้าสนามบิน

  พาท่านละลายเงินวอนก่อนเดินทางกลับ

  การเดินทาง

  รถส่วนตัว

  สนามบินอินชอน

  นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

  การเดินทาง

  สายการบินที่ท่านเลือกเอง

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตาม จริง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน
  (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ะ)
  (ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%(ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

หมายเหตุ

 • ราคาเริ่มต้นนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!