Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวภูฏาน พาโร ทิมพู ทาคิน 5 วัน 4 คืน

Bhutan Airlines

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ที่พัก 4 คืน + มื้ออาหาร 12 มื้อ + ไกด์ท้องถิ่น ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวภูฏาน พาโร ทิมพู ทาคิน 5 วัน 4 คืน

 • Group & Go เดินทาง 4 คนขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่นดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก 4 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับโปรแกรมทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งขุนเขาอันลึกลับ มนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ชมความอลังการแห่งผ้าพระบท แผนภูมิศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวพุทธวัชรยา
 • ชมความงดงามและเก่าแก่ของวัดคิชู อายุราว 1300 ปี
 • เดินทางสบายโดยสายการบินแห่งชาติของภูฏาน
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

59,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ภูฏาน
 • รวมมื้ออาหาร : 12 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Bhutan Airlines
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – โกลกัลต้า (ประเทศอินเดีย) – พาโร – ทิมพู – ทาชิโชซอง

  มื้ออาหาร : 

  - / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  PHUNTSHOPELRI HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ – โกลกัลต้า (ประเทศอินเดีย)

  ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฏาน เที่ยวบินที่ B3701 (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 50 นาที) แวะพักเครื่องที่ เมืองโกลกัลต้า ประเทศอินเดีย (โดยที่ท่านไม่ต้องลงจากเครื่อง)

  การเดินทาง

  สายการบินภูฏานแอร์ไลน์

  โกลกัลต้า – ภูฏาน

  เดินทางถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศที่สนามบินพาโร (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ออกเดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.30 ช.ม.)

  การเดินทาง

  สายการบินภูฏานแอร์ไลน์

  รินปุงซอง พาโร

  จากนั้นนำท่านชม รินปุงซอง พาโร เป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพาโร ได้ชื่อว่าเป็นซองที่มีรูปทรงสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึงของภูฏาน สีขาวของพาโรรินปุงซองเป็นจุดเด่นเหนือเมืองพาโร ชื่อที่ถูกต้องของพาโรซองคือ Rinchen Pung Dzong (แปลว่า ป้อมปราการบนกองอัญมณี)

  การเดินทาง

  รถยนต์

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร

  จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum) ตั้งอยู่บนอาคารทรงกลม ซึ่งเคยเป็นหอสังเกตการณ์รบ มีอายุเก่าแก่กว่า 350 ปี สร้างไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2192 (ร่วมสมัยพระเจ้า ปราสาททอง) ก่อนดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ ใน พ.ศ.2511 โดยกษัตริย์ จิกมี่ ดอร์จิ วังชุก รัชกาลที่ 3 ผู้ได้รับการยกย่อง เป็น “บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่”

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ทาชิโชซอง

  ทาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง เป็นตัวอาคารขนาดมหึมา เป็นสถาปัตยกรรมภูฏานที่งดงามดูประหนึ่งพระบรมมหาราชวังอยู่ริมแม่น้ำและเชิงเขา เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู

  การเดินทาง

  รถยนต์

  HOTEL AMODHARA

  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย HOTEL AMODHARA หรือระดับเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 2

  ทิมพู – หอสมุดแห่งชาติภูฏาน – วัดชังกังคา – ทาคิน – พาโร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร - รินปุงซอง พาโร

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  BHUTAN MANDALA RESORT (หรือเทียบเท่า)

  National Memorial Chorten

  นำท่านชม National Memorial Chorten อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลทีG 3 แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ.1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและ สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ

  การเดินทาง

  รถยนต์

  Simtokha Dzong

  จากนั้นนำท่านชม Simtokha Dzong สร้างขึ้นเมื่อปีพศ. 1627 มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับ Dzongs อื่น ๆ ในภูฏาน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสำหรับการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

  การเดินทาง

  รถยนต์

  โดชูลาพาส

  ชม 108 สถูป อนุสรณ์สถานที่มีต่อกองกำลังกลุ่มหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ำทะเล

  การเดินทาง

  รถยนต์

  วัดชิมิลาคัง

  หลังอาหารนำท่านชม วัดที่อยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าใครที่มีบุตรยาก หากมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ

  การเดินทาง

  รถยนต์

  พูนาคาซอง

  ป้อมปราการประจำเมืองพูนาคา ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน

  การเดินทาง

  รถยนต์

  HOTEL PEMA KARPO

  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย HOTEL PEMA KARPO หรือระดับเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนค์
 • วันที่ 3

  ทิมพู – พาโร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร - รินปุงซอง พาโร

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  BHUTAN MANDALA RESORT (หรือเทียบเท่า)

  องค์หลวงพ่อสัจจธรรม

  สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม (BUDDHA DORDENMA STATUE) ขอพรองค์พระศรีศากยมุนีพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงเขาในเมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ชมสัตว์ประจำชาติทาคิน

  นำท่านชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน และชมสัตว์ประจำชาติทาคิน ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั้น

  การเดินทาง

  รถยนต์

  หอสมุดแห่งชาติภูฏาน

  นำท่านชม หอสมุดแห่งชาติภูฏาน (National Library of Bhutan) ตั้งอยู่ที่ย่านคาวาจังซา สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1967 โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระราชินีอาชิ พุนโช โชเด็น หอสมุดแห่งชาตินี้เก็บรักษาหนังสือวรรณคดีโบราณ รวมทั้งพระไตรปิฏกอายุนับร้อยปี

  การเดินทาง

  รถยนต์

  BHUTAN MANDALA RESORT

  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย BHUTAN MANDALA RESORT หรือระดับเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 4

  พาโร – วัดทักซัง – วัดคิชู ลาคัง

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  BHUTAN MANDALA RESORT (หรือเทียบเท่า)

  วัดทักซัง

  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื่อขึ้นเขาพิชิต วัดทักซัง เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาวัดวาอารามของพุทธศาสนาในภูฏาน วัดอยู่บนหน้าผาหินสูง 900 เมตร วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก นักแสวงบุญจากทั่วประเทศจะเดินทางเพื่อมาสวดมนต์ภาวนาที่วัดนี้ตลอดเวลา โดยท่านสามารถเลือกขี่ม้าได้ 1 ขาซึ่งประหยัดเวลาไปได้เยอะ ค่าม้าประมาณ 500 งูลดรัม และขาลงต้องเดินลงซึ่งวัดนี้นับว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากที่สุดค่ะเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ (ควรเตรียมรองเท้าสำหรับเดิน Hiking พิชิตวัดทักซังให้พร้อม)

  การเดินทาง

  รถยนต์

  Paro Street

  ซื้อของฝากของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถยนต์

  BHUTAN MANDALA RESORT

  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย BHUTAN MANDALA RESORT หรือระดับเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 5

  พาโร – โกลกัลต้า (ประเทศอินเดีย) – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  วัดคิชู ลาคัง

  นำท่านชม วัดคิชู ลาคัง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฎาน โดยวัดนี้มีความเชื่อว่าสร้างไว้ เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัย

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ท่าอากาศยานเมืองพาโร

  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองพาโร เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  รถยนต์

  พาโร - โกลกัลต้า

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3 700 แวะพักเครื่องที่ เมืองโกลกัลต้า ประเทศอินเดีย (โดยที่ท่านไม่ต้องลงจากเครื่อง)

  การเดินทาง

  สายการบินภูฏานแอร์ไลน์

  โกลกัลต้า - กรุงเทพฯ

  เดินทางต่อไปยัง กรุงเทพฯ เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  สายการบินภูฏานแอร์ไลน์

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศภูฏาน แบบปกติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางคุ้มครองวงเงินท่านละ1ล้านบาทของบริษัทMSIGประกันภัย(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่าภูฏาน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์มาตรฐาน วันละ 25USD ต่อท่าน/ตลอดทริปการเดินทาง

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!