สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • แพ็กเกจนี้รวม : ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก 3 คืน + อาหารเช้า + มีไกด์นำเที่ยว(พูดอังกฤษ) + รถนำเที่ยว + ประกันเดินทาง
 • เริ่มต้น 4 ท่านเดินทางได้เลย โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • ชม OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • มัสยิดทองคำ JAME HASSANIL BOLKIAH มัสยิดแห่งชาติของบรูไน
 • ชมศิลปะการทอผ้าโบราณของบรูไน BRUNEI’S ARTS AND HANDICRAFT
 • พาเที่ยวบ่อน้ำมันเมืองซีเรีย
 • ชมอนุสาวรีย์พันล้านบาร์เรล
Details
ประเทศ: บรูไน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: ROYAL BRUNEI
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - มิถุนายน 2566
รหัสสินค้า: BNBKKBWNEXPERIENCEBI01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบรูไน (BI514:13.30 – 17.15) – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
Grand City Hotel หรือเทียบเท่า
2 ตลาดเช้า Tamu Market - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี - พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย (Royal Regalia Museum) - มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน (Omar Ali Saifuddien Mosque) - หมู่บ้านกลางน้ำ(Kampong Ayer) - มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque - พระราชวัง Istana Nurul Iman
Grand City Hotel หรือเทียบเท่า
3 เมืองซีเรีย - Seria Energy Lab - อนุเสาวรีย์บิลเลี่ยนบาร์เรล - เจรูดงพาร์ค
Grand City Hotel หรือเทียบเท่า
4 สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (BI513:10.55-12.40 ) -

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ  

พักเดี่ยว
ท่านละ 

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

24,900.-

23,900.-

22,900.-

6,500.-

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล

*หมายเหตุ : สายการบิน Royal Brunei ออกเดินทางเฉพาะวันเสาร์ และกลับวันอังคารเท่านั้น!


แพลนการเดินทาง 

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบรูไน – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

 • 10.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินของสายการบิน รอยัล บรูไน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดย สายการบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI514 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)
 • 17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
 • จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่โรงแรม Grand City Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง : ตลาดเช้า Tamu Market - พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี - พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย (Royal Regalia Museum) - มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน (Omar Ali Saifuddien Mosque) - หมู่บ้านกลางน้ำ(Kampong Ayer) - มัสยิดทองคำ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque - พระราชวัง Istana Nurul Iman

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดเช้า Tamu Market สัมผัสบรรยากาศตลาดยามเช้า ชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน
 • นำทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี เพื่อเข้าชมชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาวพื้นเมืองเดิมตั้งแต่สมัยโบราณทุกท่านจะได้ชมทั้งการต่อเรือ การตกปลาหาเลี้ยงชีพ การทำเหมืองแร่
 • ชม พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย
 • นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ KAMPONG AYER หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูไน
 • ชม มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
 • แวะถ่ายรูป พระราชวัง ISTANA NURUL IMAN พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม Grand City Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สาม : เมืองซีเรีย - Seria Energy Lab - อนุเสาวรีย์บิลเลี่ยนบาร์เรล - เจรูดงพาร์ค

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซีเรีย(Seria) อยู่ห่างจากกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันไปทางทิศตะวันออก 120 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านชม Seria Energy Lab (SEL) เป็นโครงการสร้างโดย Brunei Shell Petroleum เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่คนรุ่นใหม่ที่สนใจ
 • หลังจากนั้นแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์พันล้านบาร์เรล (Billionth Barrel Monument) อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการผลิตน้ำมันครบพันล้านบาร์เรล สร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ.1991 ตั้งอยู่ริมชายหาด
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในท้องถิ่นแล้ว พาท่านเดินเล่นรอบๆ เมืองเล็กๆ ที่มีเอกลักษณ์แห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังบันดาร์เสรีเบกาวัน
  ระหว่างทางกลับโรงแรม พาท่าแวะถ่ายรูปที่บริเวณสวนเจรูดงพาร์ค
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม Grand City Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : สนามบินบรูไน – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 • 10.55 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบิน รอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI513 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • 12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19) คุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท และคุ้มครองเที่ยวบิน-กระเป๋าล่าช้า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5 USD x 4 วัน = 20 USD/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

Dinner สุดหรู ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ดินเนอร์หรูๆ บรรยากาศดีๆ วิวสวย แนะนำลองเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือครุยส์สุดหรู ดินเนอร์มื้อเย็นแสนโรแมนติก เคล้าเสียงเพลงขับกล่อม ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่นชมบรรยากาศในยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ ชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

UPDATE! 2022 อัพเดทล่าสุด ประเทศที่คนไทยเดินทางได้ไม่ต้องขอวีซ่า

หากคนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า จะเดินทางไปประเทศไหนได้บ้าง? มาอัพเดทข้อมูลล่าสุด ที่ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 มีทั้งหมด 32 ประเทศ ส่วนจะมีที่ไหน และประเทศนั้นๆ สามารถพำนักได้สูงสุดกี่วัน มาดูคำตอบกันเลย

บรูไน ประกาศเปลี่ยนสถานะ โควิด เป็น โรคประจำท้องถิ่น เริ่ม 15 ธ.ค. 64

บรูไน ประกาศให้โควิดเปลี่ยนสถานะจากโรคระบาด (Pandemic) เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) แต่ยังคงรักษาและติดตามตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด เริ่ม 15 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก! กัมปงอายเยอร์(Kampong Ayer) บรูไน(Brunei)

หมู่บ้านกลางน้ำ กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของบรูไน (Brunei) ที่มีอายุเกือบ 1,500 ปี เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ที่นี่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบรูไนเลยก็ว่าได้ค่ะ ในอดีตราวศตวรรษที่ 14-15 กัมปงอายเยอร์ (Kampong Ayer) เคยเป็นนครหลวงของจักรวรรดิบรูไน เป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาค และเป็นจุดรวมของพ่อค้าแม่ค้าจากตะวันตก จีน และประเทศเพื่อนบ้าน ชาวยุโรปยุคแรกๆ ที่เข้ามาบรูไน จึงเรียกหมู่บ้านกลางน้ำแห่งนี้ว่า เวนิสแห่งตะวันออก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!