บริการรับยื่นวีซ่าสหรัฐอเมริกา

สะดวกสบายกับบริการรับยื่นวีซ่าสหรัฐอเมริกา

 Highlight

 • รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (USA VISA) โดยทีมงานมืออาชีพ
 • มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำแนะนำทุกขั้นตอน
 • จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มและคีย์ข้อมูลวีซ่า
 • ตรวจเช็คเอกสารประกอบก่อนยื่นวีซ่าอย่างละเอียด รอบครอบ
 • มีบริการแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
 • รับฟรี! Net Sim เล่นเน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรี *เมื่อจองและยื่น Visa ผ่านออนไลน์วันนี้ เฉพาะที่นี่ที่เดียว! ดูรายละเอียด Net Sim คลิก
   ใช้งานได้ทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ
   โทรฟรี กลับไทยได้ 30 นาที 
   ใช้ Internet, Facebook, Line, Social ได้หมด

 วิธีการจองบริการยื่นวีซ่าออนไลน์

อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า

ประเภทการขอยื่น
ทำวีซ่าออนไลน์
คำร้องทั่วไปแบบธรรมดา
การจัดส่งเอกสารคืน
ฟรี! จัดส่ง EMS
อัตรารวม

9,500 /เล่ม

(รวมค่าบริการแล้ว)

บริการอื่นๆ ดังนี้

บริการแปลเอกสาร
(ถ้าจำเป็น)

หน้าละ 300 บาท
บริการจัดส่งโดย
Messenger

300 บาท/เที่ยว
(ในพื้นที่ กทม.)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาด้านบนนับระหว่างที่ เอกสารดำเนินการเท่านั้น (ไม่นับช่วงจัดส่ง เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 • จำนวนวันทำการเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

เวลาทำการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา
[Check]วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 และ 13.00-16.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

top

จองทันที!


 อัตรานี้รวม

 ค่าดำเนินการคำร้องขอวีซ่า
 ค่าส่งเอกสารคืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าจัดส่งจากท่านมาถึง Wonderfulpackage.com

 วิธีการจองบริการยื่นวีซ่าออนไลน์

 เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย

  1. หนังสือเดินทาง (Passport)เหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

  2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
   พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่น หรือ ยิ้มเห็นฟัน
   *** (ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น ***

  3. หลักฐานส่วนตัว

   • สำเนาทะเบียนบ้าน
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • ใบทะเบียนสมรส
   • ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
   • ใบเกิดสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 
   • กรณีเป็นหม้าย รบกวนแนบเอกสารใบมรณะบัตรของคู่สมรส
  4. หลักฐานการทำงาน 

   • หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือ บริษัท ระบุ ชื่อ-สกุล วันเซ็นต์สัญญางาน เงินเดือน ที่อยู่บริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
   • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจการลงทะเบียนการค้าและหนังสือการลงทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน) 
   • กรณีเป็นนักศึกษาใช้หนังสือเล่มนี้จากสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
    ** อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน **
  5. หลักฐานการเงิน

   ระยะเวลา 6 เดือนจากธนาคารและธนาคารภายใน 15 วัน (ควรมีเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท)
   หนังสือบัญชีการเงินจากธนาคารพร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี (รับประกันธนาคาร) อายุ เอกสารไม่เกิน 15 วัน
   *** สถานทูตไม่รับเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน ***

  6. การใช้จ่ายเงินให้คนอื่น ๆ ต้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและเงินจากธนาคาร (หนังสือค้ำประกันธนาคาร) พร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชีและผู้ที่รับรองค่าใช้จ่ายให้(การออกค่าใช้จ่ายใช้จ่ายให้ควรเป็น สมาชิกครอบครัวเกียวกันเช่น พ่อ แม่ ลูก)  **พร้อมหน้าพาสปอร์ตของสปอนเซอร์**

  7. องค์กรหรือบริษัท ดูแลค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย และเอกสารการเงินขององค์กร  **พร้อมหน้าพาสปอร์ตของสปอนเซอร์**
  8. เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางไปพร้อมพ่อแม่หรือคนที่ต้องอ่านหนังสือให้คนต่างประเทศจากเขตหรือเขตที่อยู่

  9. ผู้สูงอายุอายุ 70 ​​ปีขึ้นไปมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
  10. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว
  11. ใบจองตั๋วไป - กลับ 
  12. ใบจองโรงแรม จะต้องมีที่อยู่โรงแรมเบอร์โทร พร้อมระบุชื่อผู้เข้าพัก ทุกท่าน 
  13. ประกันการเดินทางวงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (ประกันสุขภาพ)

           **** เอกสารทุกอย่างจะต้องมีการอ้างอิงชื่อตามตัวอย่างเท่านั้น ****

 ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกวีซ่า)
1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่ง Office

 สถานทูตสหรัฐอเมริกาไม่รับยื่นวีซ่า ในกรณี ดังนี้

    เอกสารที่มีชื่อไม่ตรงตามหนังสือเดินทาง และเตรียมเอกสารไม่ครบตามที่สถานทูตแจ้งมา
    รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ถ่ายจากร้าน ยืนเอียง

 หมายเหตุ

 • แผนกยื่นวีซ่ามีเวลาทำการในการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ 8.30 - 17.30 เท่านั้น
 • ทางบริษัทจะยื่นเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการทำวีซ่าเมื่อหลักฐานประกอบการยื่นขอทำวีซ่าสมบูรณ์
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ถึงแม้ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด  หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น
 • การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

เงื่อนไขสินค้า

-

RELATED ARTICLES

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

คิวรอทำวีซ่าพุ่ง 88 เล่มเมื่อเช้านี้ เรื่องทำวีซ่าออนไลน์ไว้ใจให้เราดูแล

เห็นเงียบๆ ออเดอร์เพียบนะจ๊ะ ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ กำลังปลื้มปริ่มที่ลูกค้าไว้ใจใช้บริการทำวีซ่าออนไลน์กับเราเยอะมาก เช้านี้สูงถึง 88 เล่ม!! เยอะแค่ไหนก็ยังไหว เพราะเรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแล ใส่ใจในทุกขั้นตอน ถ้ากำลังมองหาผู้ช่วยในการยื่นวีซ่า มาทางนี้เลยค่ะ

5 ประเทศที่สาวโสด เที่ยวคนเดียวได้ปลอดภัยหายห่วง

พูดถึงสาวโสด...เวลาไปเที่ยวนี่มันช่างโดดเดี่ยวเดียวดายเหลือเกินแต่ก็ไม่เกินใจที่อยากเที่ยวหรอกจริงมั้ยหละ? ให้คิดไว้เลยว่า "อยากเที่ยวต้องได้เที่ยวสิ" เที่ยวคนเดียวก็ได้ไม่ง้อ สาวๆ เที่ยวได้ 5 ประเทศสไตล์คนโสด

ประเทศไหนบ้างที่ต้องง้อวีซ่า แต่คนก็ยังชอบไป

วีซ่าก็คล้ายๆ กับบัตรผ่านทางเข้าไปในประเทศนั้นๆ ซึ่งบางประเทศไม่ต้องขอวีซ่าก็ผ่านเข้าได้ แต่บางประเทศเราต้องทำเรื่องขอวีซ่าเพื่อขออนุญาตผ่านเข้าประเทศนั้นๆ นั่นเอง แต่ถึงจะต้องง้อวีซ่าเราก็ยังอยากไปเที่ยวอยู่ดี ก็มันน่าไปนี่เนอะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!