Trip Highlight
 • ไหว้พระเสริมดวง เสริมสิริมงคล พร้อมหมุนกังหัน วัดแชกงหมิว
 • ขอพระพร้อมผูกด้ายแดง วัดหวังต้าเซียน
 • นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวมุมสูงของฮ่องกง
 • ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม พร้อมข้ามละพานต่ออายุ รีพลัสเบย์
 • นั่งกระเช้านองปิงแบบธรรมดา เพื่อไปนมัสกาลองค์พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง จากฮ่องกงเข้าเซินเจิ้น
 • ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมเซินเจิ้น
 • ชมหมู่บ้านจำลองสวนดอกไม้ฮอลแลนด์
 • ช้อปปิ้งหลอหวู่มอลล์

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา - นั่งกระเช้านองปิงแบบธรรมดา - ช้อปปิ้งย่านนาธาน
THE CITY VIEW HOTEL
2 เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - นั่งรถรางพีคแทรม (1เที่ยว) - ร้านจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ฮ่องกง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เซินเจิ้น
METROPARK HOTEL SHENZHEN
3 ดกวนอู - Dutch flower town shenzhen - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
METROPARK HOTEL SHENZHEN
4 หมู่บ้านวัมนธรรมเซินเจิ้น - สนามบิน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ  

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 
(ราคา / ท่าน)

ตารางบิน

BKK - HKG   TG600   08.00 - 11.45

SZX - BKK  CZ8323   16.05 - 18.15

1 - 30 พฤศจิกายน 2566

ผู้เดินทาง 4 ท่าน

ผู้เดินทาง 6 ท่าน

ผู้เดินทาง 10 ท่าน

ค่าบริการเริ่มต้น ท่านละ

30,900.-

26,900.-

22,900.-

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม กรุณาเช็คตั๋วเครื่องบินและห้องพักว่ากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

วันแรก : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา - นั่งกระเช้านองปิงแบบธรรมดา - ช้อปปิ้งย่านนาธาน

 • 05.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขอออกชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H - J
 • 08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 600
 • 11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย ทางออก B (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตาเพื่อ สักการะพระใหญ่ของฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนองปิง โดยกระเช้านองปิงแบบธรรมดา สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย (หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะนำท่านขึ้นสักการะพระใหญ่ โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)

 • นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ยตามอัธยาศัย  ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Prada , Gucci Burberry ,Chanel ,Coach, Dior ,Fendi , Louis Vuitton,เป็นต้น
 • **อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ ค่ำตามอัธยาศัย**
 • ที่พัก THE CITY VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง : เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - นั่งรถรางพีคแทรม (1เที่ยว) - ร้านจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน 
           
 ฮ่องกง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เซินเจิ้น

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
 • นำท่านเดินทางสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์  ชายหาดกว้าง เป็นชายหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวนี้ เป็นช ายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกงยังเป็นที่ตั้งของสโมสรไลฟ์ สเตชั่นฮ่องกง บริเวณชายหาดนี้ มีรูปปั้นคู่ที่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ภายบริเวณใกล้เคียงกันจะมีสะพานสีแดง เชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้1รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น3ปี และการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ๆกับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลาได้ พรที่ขอจะสมหวังอีกทั้งเทพเจ้าแห่งความรักที่คอยจดบันทึกคำขอพร

 • นำท่านเดินทางสู่ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในฝั่งของเกาะฮ่องกง เป็นที่เที่ยวอันดับหนึ่งที่คนนิยมไปมากที่สุด เพราะเป็นจุดชมวิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกง พร้อมนำท่านขึ้น รถราง หรือ พีคแทรม (1 Way : Peak Tram) เป็นหนึ่งในรางที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ไปยังจุดสูงสุดของยอดเขา The Peak โดยจะมีระดับความสูงประมาณ 396 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถจะมองเห็นวิวเมืองด้านล่างได้เกือบทั่วทั้งหมด ไม่เพียงแค่ตึกต่างๆยังเป็นอ่าวและสันเขาไกลๆของเกาะอีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน  เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอ และร้านหยก
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดกังหัน Che Kung Temple” เป็นวัดที่ประชาชนคนจีนให้ความศรัทธาเลื่อมใสมาอย่างยาวนาน ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ 300 ปีที่แล้ว เพื่อระลึกถึง นักรบเอก “แช กง” ซึ่งเป็นนักรบในราชวงศ์ซ่งผู้มีฝีมือเก่งกาจในการต่อและออกรบ เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยำเกรงต่อกำลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่านมีสัญลักษณ์ประจำกองทัพคือ กังหันลม ให้ท่านได้สักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้ เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง 

 • นำท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน(Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน โดย พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียง  เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง

 • นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟความเร็วสูง เมืองเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • ** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ ค่ำตามอัธยาศัย**
 • ที่พัก METROPARK HOTEL SHENZHEN หรือเที่ยบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม : วัดกวนอู - Dutch flower town shenzhen -  ช้อปปิ้งหลอหวู่  - โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหวเทพเจ้ากวนอูสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดีความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่าน เปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจท่านเป็นคนจิตใจมั่นคง สติปัญญาเลิศ การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้าม และเกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์และบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้นผู้คนจึงนิยมบูชาและกราบไหว้ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและครอบครัวทุกๆด้าน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town) นำท่านชมเมืองจำลองที่ สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชม ดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิป
  จำลองประจำชาติฮอลแลนด์
 • นำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ (Lowu) สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง
 • นำท่านชม MANGROVE GROOVE โชว์ม่านน้ำ การแสดงที่นำเอาแสงเลเซอร์สีเสียงและม่านน้ำ มาผสมผสานกันด้วย เทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCTBAY ได้ทุ่มทุนกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่องราวของเด็กหญิง ผู้มีความกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลง วิเศษที่จะนำมาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกาง ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานและ ประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการชุดนี้
 • ** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ ค่ำตามอัธยาศัย**
 • ที่พัก METROPARK HOTEL SHENZHEN หรือเที่ยบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ : หมู่บ้านวัมนธรรมเซินเจิ้น - สนามบิน - กรุงเทพฯ

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 • นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม เป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้านวัฒนธรรม มีที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่าง ๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทั้งหมด 56 เผ่าทั่วประเทศ ท่ามกลางมวลไม้และสายน้ำที่ร่มรื่นสวยงามมีชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรมประจำเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทำขนม การร้องรำทำเพลง
 • 13.00 น. รับท่าน ณ ล้อบบี้โรงแรม เพื่อเดินทางเข้าสู่สนามบิน  
 • 16.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ8323
 • 18.15 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.

------------------------จบบริการ------------------------

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ตามรายการระบุ
 • ห้องพักฮ่องกงระดับ 4 ดาว 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 • ห้องพักเซินเจิ้นระดับ 4 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 • รถไฟความเร็วสูงเส้นทางฮ่องกง - เซินเจิ้น 1 เที่ยว
 • ซิตี้ทัวร์พร้อมไกด์ ตามรายการระบุ
 • ค่าวีซ่ากรุีปหน้าด่าน (144) **กรณีรัฐบาลจีนยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ลูกค้าจะต้องทำวีซ่าจากไทย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายทำวีซ่าจากไทย)**
 • อาหารตามรายการระบุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ฮ่องกงท่านละ 100 HKD / เซินเจิ้นท่านละ 130 RMB

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ท่านจะได้รับ Confirmation และ E- Ticket ล่วงหน้า 3 - 5 วัน ก่อนเดินทาง
 • แพ็คเกจการเดินทางนี้จะต้องมีการจองขั้นต่ำ 4 ท่าน

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

10 อันดับที่เที่ยวฮ่องกงยอดนิยม

ที่เที่ยวฮ่องกงยอดนิยม อะเวนิว ออฟ สตาร์, เดอะพีค, โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกง, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, เลดี้ส์มาร์เก็ต, เทมเปิลสตรีท, ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง, จิมซาโจ่ยพรอมเมอนาด, วัดซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน, หอนาฬิกา

เที่ยวฮ่องกงลดทั้งเกาะ 70 - 80% กับ Hongkong Summer Sale 2023

ฮ่องกงลดทั้งเกาะ 70-80% กับ Hongkong Summer Sale กระหน่ำลดราคาสินค้าทั้งเกาะฮ่องกง ต้องไปช่วงไหนบ้าง กับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดเทศกาล ทั้งการแสดงดนตรีและอื่นๆ

เที่ยวฮ่องกงด้วยตนเอง กับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง

ขึ้นบันไดเลื่อนมิดเลเวล บันไดเลื่อนกลางแจ้งที่ยาวที่สุด นั่งรถรางสองชั้นเต๊งเต๊งชมเมือง ชมวิวสูงสุดด้วยพีคแทรม ล่องเรือสำเภาชมบรรยากาศสองฟากฝั่ง

5 ร้านเครื่องสำอางฮ่องกง ที่สาวๆ ห้ามพลาด!

เครื่องสำอางฮ่องกง ชมร้านเครื่องสำอางชื่อดังของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น Sasa, Bonjour, Colourmix, Godwell, Lung Shing และเกร็ดเล็กน้อยการซื้อเครื่องสำอาง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!