Trip Highlight
 • ไหว้พระเสริมดวง เสริมสิริมงคล พร้อมหมุนกังหัน วัดแชกงหมิว
 • ขอพระพร้อมผูกด้ายแดง วัดหวังต้าเซียน
 • นั่งรถรางพีคแทรมชมวิวมุมสูงของฮ่องกง
 • ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม พร้อมข้ามละพานต่ออายุ รีพลัสเบย์
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง จากฮ่องกงเข้าเซินเจิ้น
 • ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมเซินเจิ้น
 • ชมหมู่บ้านจำลองสวนดอกไม้ฮอลแลนด์
 • ช้อปปิ้งหลอหวู่มอลล์

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ -
2 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - นั่งรถรางพีคแทรม (1เที่ยว) - ร้านจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
THE CITY VIEW HOTEL
3 ฮ่องกง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เซินเจิ้น - Dutch flower town shenzhen - หมู่บ้านวัมนธรรมเซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
METROPARK HOTEL SHENZHEN
4 ล้อบบี้โรงแรม - สนามบิน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ  

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน นั่งรถไฟความเร็วสูง 
(ราคา / ท่าน)

ตารางบิน

BKK - HKG   HX780   02.00 - 05.45
SZX - BKK  CZ8323   09.45 - 11.45

วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566

ผู้เดินทาง 10 ท่าน

ค่าบริการเริ่มต้น ท่านละ

19,900.-

หมายเหตุ : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม กรุณาเช็คตั๋วเครื่องบินและห้องพักว่ากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

วันแรก : กรุงเทพฯ

 • 23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขอออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N

วันที่สอง : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - นั่งรถรางพีคแทรม (1เที่ยว) - ร้านจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว
              วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

 • 02.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Hongkong Airlines เที่ยวบินที่ HX 780
 • 05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย ทางออก B (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
 • นำท่านเดินทางสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์  ชายหาดกว้าง เป็นชายหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวนี้ เป็นช ายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกงยังเป็นที่ตั้งของสโมสรไลฟ์ สเตชั่นฮ่องกง บริเวณชายหาดนี้ มีรูปปั้นคู่ที่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ภายบริเวณใกล้เคียงกันจะมีสะพานสีแดง เชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพานนี้1รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น3ปี และการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ๆกับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลาได้ พรที่ขอจะสมหวังอีกทั้งเทพเจ้าแห่งความรักที่คอยจดบันทึกคำขอพร

 • นำท่านเดินทางสู่ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในฝั่งของเกาะฮ่องกง เป็นที่เที่ยวอันดับหนึ่งที่คนนิยมไปมากที่สุด เพราะเป็นจุดชมวิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกง พร้อมนำท่านขึ้น รถราง หรือ พีคแทรม (1 Way : Peak Tram) เป็นหนึ่งในรางที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ไปยังจุดสูงสุดของยอดเขา The Peak โดยจะมีระดับความสูงประมาณ 396 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถจะมองเห็นวิวเมืองด้านล่างได้เกือบทั่วทั้งหมด ไม่เพียงแค่ตึกต่างๆยังเป็นอ่าวและสันเขาไกลๆของเกาะอีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน  เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอ และร้านหยก
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดกังหัน Che Kung Temple” เป็นวัดที่ประชาชนคนจีนให้ความศรัทธาเลื่อมใสมาอย่างยาวนาน ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ 300 ปีที่แล้ว เพื่อระลึกถึง นักรบเอก “แช กง” ซึ่งเป็นนักรบในราชวงศ์ซ่งผู้มีฝีมือเก่งกาจในการต่อและออกรบ เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยำเกรงต่อกำลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่านมีสัญลักษณ์ประจำกองทัพคือ กังหันลม ให้ท่านได้สักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้ เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง  • นำท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน(Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน โดย พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียง  เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง

  นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ยตามอัธยาศัย  ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Prada , Gucci Burberry ,Chanel ,Coach, Dior ,Fendi , Louis Vuitton,เป็นต้น

 • ** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ ค่ำตามอัธยาศัย**

 • ที่พัก THE CITY VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม : ฮ่องกง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เซินเจิ้น - Dutch flower town shenzhen - หมู่บ้านวัมนธรรมเซินเจิ้น
              ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
 • นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟความเร็วสูง เมืองเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม


 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town) นำท่านชมเมืองจำลองที่ สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชม ดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิป
  จำลองประจำชาติฮอลแลนด์
 • นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม เป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่าง  ทั่วประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้านวัฒนธรรม มีที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่าง  ที่สร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทั้งหมด 56 เผ่าทั่วประเทศ ท่ามกลางมวลไม้และสายน้ำที่ร่มรื่นสวยงามมีชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรมประจำเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทำขนม การร้องรำทำเพลง
 • นำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ (Lowu) สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง
 • นำท่านชม MANGROVE GROOVE โชว์ม่านน้ำ การแสดงที่นำเอาแสงเลเซอร์สีเสียงและม่านน้ำ มาผสมผสานกันด้วย เทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCTBAY ได้ทุ่มทุนกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่องราวของเด็กหญิง ผู้มีความกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลง วิเศษที่จะนำมาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกาง ท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานและ ประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการชุดนี้
 • ** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ ค่ำตามอัธยาศัย**
 • ที่พัก METROPARK HOTEL SHENZHEN หรือเที่ยบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ : ล้อบบี้โรงแรม - สนามบิน - กรุงเทพฯ

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ meal box
 • 06.30 น. รับท่าน ณ ล้อบบี้โรงแรม เพื่อเดินทางเข้าสู่สนามบิน  
 • 09.45 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ8323
 • 11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

------------------------จบบริการ------------------------

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ตามรายการระบุ
 • ห้องพักฮ่องกงระดับ 4 ดาว 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 • ห้องพักเซินเจิ้นระดับ 4 ดาว 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 • รถไฟความเร็วสูงเส้นทางฮ่องกง - เซินเจิ้น 1 เที่ยว
 • ซิตี้ทัวร์พร้อมไกด์ ตามรายการระบุ
 • ค่าวีซ่ากรุีปหน้าด่าน (144) **กรณีรัฐบาลจีนยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ลูกค้าจะต้องทำวีซ่าจากไทย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายทำวีซ่าจากไทย)**
 • อาหารตามรายการระบุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ฮ่องกงท่านละ 50 HKD / เซินเจิ้นท่านละ 50 RMB

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ท่านจะได้รับ Confirmation และ E- Ticket ล่วงหน้า 3 - 5 วัน ก่อนเดินทาง
 • แพ็คเกจการเดินทางนี้จะต้องมีการจองขั้นต่ำ 10 ท่าน

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

5 ร้านเครื่องสำอางฮ่องกง ที่สาวๆ ห้ามพลาด!

เครื่องสำอางฮ่องกง ชมร้านเครื่องสำอางชื่อดังของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น Sasa, Bonjour, Colourmix, Godwell, Lung Shing และเกร็ดเล็กน้อยการซื้อเครื่องสำอาง

เที่ยวฮ่องกงด้วยตนเอง กับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง

ขึ้นบันไดเลื่อนมิดเลเวล บันไดเลื่อนกลางแจ้งที่ยาวที่สุด นั่งรถรางสองชั้นเต๊งเต๊งชมเมือง ชมวิวสูงสุดด้วยพีคแทรม ล่องเรือสำเภาชมบรรยากาศสองฟากฝั่ง

เที่ยวฮ่องกงลดทั้งเกาะ 70 - 80% กับ Hongkong Summer Sale 2023

ฮ่องกงลดทั้งเกาะ 70-80% กับ Hongkong Summer Sale กระหน่ำลดราคาสินค้าทั้งเกาะฮ่องกง ต้องไปช่วงไหนบ้าง กับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดเทศกาล ทั้งการแสดงดนตรีและอื่นๆ

10 อันดับที่เที่ยวฮ่องกงยอดนิยม

ที่เที่ยวฮ่องกงยอดนิยม อะเวนิว ออฟ สตาร์, เดอะพีค, โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกง, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, เลดี้ส์มาร์เก็ต, เทมเปิลสตรีท, ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง, จิมซาโจ่ยพรอมเมอนาด, วัดซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน, หอนาฬิกา

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!