Trip Highlight
 • พักโรงแรม Marco Polo (Superior) 
 • เครดิตทานอาหาร 600 เหรียญฮ่องกง (ต่อ1ห้องพัก เข้าพัก 2 คืน )
 • ขอพรเสริมมงคล พร้อมผูกด้ายแดง วัดหวังต้าเซียน
 • หมุนกันหันปัดเป่า วัดแชกงหมิว
 • ข้ามสะพานต่ออายุ หาดรีพัสเบย์
 • รถรับส่งสนามบินเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566
รหัสสินค้า: PK-HKGMARCO3D2N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 (ไม่มีไกด์) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง (สนามบินเชตแลปก็อก) - โรงแรมที่พัก
Marco Polo Hotel
2 (มีรถและไกด์) วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอร์รี่ - หาดรีพัสเบย์ - วิคตอเรียพีค
Marco Polo Hotel
3 (ไม่มีไกด์) อิสระตามอัธยาศัย - โรงแรมที่พัก - สนามบิน ฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ   ช่วงเวลาเดินทาง วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

โรงแรมที่พัก 

เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ (บาท) 

Marco Polo Hotel Hongkong

11,900

ยกเว้น   วันเดินทางที่ 5 - 9  เมษายน 2566   จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท 

     

                               

*หมายเหตุ: 

 • *กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ราคาจะขึ้นอยู่กับวันเดินทางของลูกค้า
 • *กรณีเข้าพักช่วงกรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดพิเศษ กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

วันแรก  กรุงเทพฯ –ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก    (ไม่รวมมื้ออาหาร)

 • xx.xx น. เช็คอิน ณ สนามบิน อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน ................
 • xx.xx น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่.....
 • xx.xx น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • ออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B คนขับรถรอรับท่านบริเวณประตูทางออก เพื่อนำท่านเดินทางสู่โรงแรม
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Marco Polo Hotel หรือเทียบเท่า

  วันที่สอง  วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว -  หาดรีพัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - โรงแรมที่พัก   (ไม่รวมมื้ออาหาร)

  • เดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” วัดตั้งอยู่ในเขตซาถิ่น เดิมทีท่าน Che Kung คือผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ด้วยความสำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และด้วยความศักสิทธิ ทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเซีย วัดเดิมตั้งอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อประมาณ 300 ปีที่ผ่านมาโดยหวังว่าจะหยุดการระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ซาถิ่นตามตำนานโรคระบาดและเริ่มลดลงเมื่อการก่อสร้างวัดเสร็จสิ้นโครงสร้างปัจจุบัน ที่เห็นในวันนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อรองรับจำนวนผู้คนนมัสการที่เพิ่มมากขึ้น นำสักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้ เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง

                                                        

  • นำท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอ
  • นำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ ตัววัดมีความงดงามตกแต่ง แบบจีนโบราณเป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่า มีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง
  • จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์ ชายหาดกว้าง เป็นชายหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวนี้ เป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกงยังเป็นที่ตั้งของสโมสรไลฟ์ สเตชั่นฮ่องกง บริเวณชายหาดนี้ มีรูปปั้นคู่ที่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต้องมา นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ภายบริเวณใกล้เคียง กันจะมีสะพานสีแดง เชื่อกันว่า ถ้าข้ามสะพานนี้ 1 รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น 3 ปี และการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ ๆ กับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลาได้ พรที่ขอจะสมหวังอีกทั้งเทพเจ้าแห่งความรักที่คอยจดบันทึกคำขอพร พักผ่อนอริยะบทกับวิวทะเลสวยงาม
  • นำท่านสู่ เขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวของฮ่องกง เขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน 

                                       

  • จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Marco Polo hotel หรือเทียบเท่า 

   วันที่สาม  อิสระตามอัธยาศัย – สนามบิน – กรุงเทพฯ  (ไม่รวมมื้ออาหาร)

   • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
   • ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok
   • xx.xx น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านทำการจองมา
   • xx.xx น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

   ^

   เลือกซื้อ Option เสริมจาก Topping ของเรา 


   เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

   Hongkong Toyota Alphard สำหรับนั่ง 4 คน

   เงื่อนไขสินค้า

   อัตราค่าบริการนี้รวม :

   • ที่พักMarco Polo Hotel 2 คืน  (พักห้องละ 2  ท่าน) 
   • เครดิตทานอาหาร 600 เหรียญฮ่องกง (ต่อ1ห้องพัก เข้าพัก 2 คืน )
   • ซิตี้ทัวร์ตามรายการระบุ (มีไกด์)
   • รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม - สนามบิน ตามรายการระบุ

   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

   • ค่าอาหาร
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
   • ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
   • ค่าทิปไกด์ 100 HKD / ท่าน

   ข้อควรทราบ :

   • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
   • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
   • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
   • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
   • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม
   • หากไม่ต้องการลงร้าน จ่ายเพิ่มท่านละ 3,800 บาท

   แชร์ สินค้านี้

   TRIP INFORMATION

   Group Size:

   4คน

   ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

   รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!