Trip Highlight
 • ห้องพักที่มาเก๊า Grand View hotel ระดับ 4 ดาว  1 คืน
 • ซีตี้ทัวร์มาเก๊า 1 วัน
 • ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง 1 วัน
 • ท่องเที่ยวแบบอิสระ กิน เที่ยว ช้อปปิ้ง
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คิน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 30 กันยายน 66
รหัสสินค้า: HKMFM2D1N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการเริ่มต้น 

โรงแรมที่พัก  เดินทาง 4 ท่าน
 ท่านละ (บาท) 
เดินทาง 6 ท่าน
 ท่านละ (บาท) 

เดินทาง 8 ท่าน
 ท่านละ (บาท) 

พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
ท่านละ (บาท)
Grand View Hotel Macau 1 คืน 11,900 9,900 8,900 3,500

*หมายเหตุ: 

 • *กรุณาเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เนื่องจากราคาจะขึ้นอยู่กับวันเดินทางของลูกค้า
 • *กรณีเข้าพักช่วงกรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล หรือวันหยุดพิเศษ กรุณาเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

วันแรก  กรุงเทพฯ –ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอร์รี่  - วัดแชกงหมิว - มาเก๊า โดยรถโค้ช (Join Coach) - โรงแรมที่พัก

 • xx.xx น. เช็คอิน ณ สนามบิน อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน ................
 • xx.xx น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่.....
 • xx.xx น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B คนขับรถรอรับท่านบริเวณประตูทางออก
 • จากนั้นนำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง

 • นำท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอ
 • เดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” นำสักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้ เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง

 • จากนั้นส่งท่านขึ้นรถข้ามไปมาเก๊า โดยรถโค้ช (Join Coach) เดินทางประมาณ 40 นาที **ระหว่างเดินทางข้ามไปมาเก๊าจะไม่มีไกด์บริการ**
 • ไกด์รอรับท่าน ณ ด่่านมาเก๊า จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Grand View hotel Macau


  วันที่สอง  วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอลล์ - วัดเป่ากง - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนม - ฮ่องกง โดยรถโค้ช (Join Coach)

  • นำท่านสู่  วัดอาม่า (A-Ma Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของ เกาะมาเก๊า ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 2005 และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างก็เคารพนับถือเป็นอย่างมาก  
  • นำท่านสักการะ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม(Kun Iam Statue)ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝั่งมาเก๊า เป็นรูปปั้นทองสำริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป จนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของมาเก๊า

  • นำท่านสู่ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล Ruins of St. Paul’s เป็นโบสถ์ที่หลงเหลือเพียงซากด้านหน้าของอาคาร ซึ่งทางขึ้นไปจะเป็นบันไดหิน และซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลจะอยู่ด้านบนสุด เป็นเหมือนสัญลักษ์ของมาเก๊า
  • นำท่านสู่ วัดเปากง ( Pao Kong Temple) ชื่อวัดได้มาจากเทพแห่งความยุติธรรม “เปาบุ้นจิ้น” และยังมีเทพศักดิ์อีกหลายองค์ เช่น เทพนาจา, พระถังซำจั๋ง, เทพแห่งความมั่งคั่ง และนายพลจูล่ง หากใครมาไหว้ขอพรกับเทพเจ้าที่วัดแห่งนี้จะช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมถึงช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากตัวได้
  • นำท่านสู่ เซนาโด สแควร์ Senado Square จตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า รายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรปซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส มีร้านค้าเปิดกันอยู่ทั้งสองข้างทาง ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายขนมของฝาก ร้านเสื้อผ้า และร้านอาหารจีน

  • นำท่านสู่ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า สามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก
  • ากนั้นส่งท่านขึ้นรถข้ามไปฮ่องกง โดยรถโค้ช (Join Coach) เดินทางประมาณ 40 นาที **ระหว่างเดินทางข้ามไปฮ่องกงจะไม่มีไกด์บริการ**

  --------- จบบริการ----------

   เงื่อนไขสินค้า

   อัตราค่าบริการนี้รวม :

   • ที่พักมาเก๊า 1 คืน  (พักห้องละ 2  ท่าน) 
   • ซิตี้ทัวร์พร้อมไกด์ตามรายการระบุ
   • รถโค้ช (๋Join Coach) ไป - กลับ เส้นทาง ฮ่องกง - มาเก๊า

   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

   • ค่าอาหารเช้า,กลางวันและอาหารค่ำ
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
   • ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
   • ค่าทิปไกด์ฮ่องกง 50 HKD/ ท่าน
   • ค่าทิปไกด์มาเก๊า 50 HKD/ท่าน

   ข้อควรทราบ :

   • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
   • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
   • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
   • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
   • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม

   RELATED PRODUCTS

   RELATED ARTICLES

   เที่ยวฮ่องกงลดทั้งเกาะ 70 - 80% กับ Hongkong Summer Sale 2023

   ฮ่องกงลดทั้งเกาะ 70-80% กับ Hongkong Summer Sale กระหน่ำลดราคาสินค้าทั้งเกาะฮ่องกง ต้องไปช่วงไหนบ้าง กับกิจกรรมสุดพิเศษตลอดเทศกาล ทั้งการแสดงดนตรีและอื่นๆ

   เที่ยวฮ่องกงด้วยตนเอง กับหลากหลายประสบการณ์การเดินทาง

   ขึ้นบันไดเลื่อนมิดเลเวล บันไดเลื่อนกลางแจ้งที่ยาวที่สุด นั่งรถรางสองชั้นเต๊งเต๊งชมเมือง ชมวิวสูงสุดด้วยพีคแทรม ล่องเรือสำเภาชมบรรยากาศสองฟากฝั่ง

   5 ร้านเครื่องสำอางฮ่องกง ที่สาวๆ ห้ามพลาด!

   เครื่องสำอางฮ่องกง ชมร้านเครื่องสำอางชื่อดังของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น Sasa, Bonjour, Colourmix, Godwell, Lung Shing และเกร็ดเล็กน้อยการซื้อเครื่องสำอาง

   10 อันดับที่เที่ยวฮ่องกงยอดนิยม

   ที่เที่ยวฮ่องกงยอดนิยม อะเวนิว ออฟ สตาร์, เดอะพีค, โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกง, ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, เลดี้ส์มาร์เก็ต, เทมเปิลสตรีท, ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง, จิมซาโจ่ยพรอมเมอนาด, วัดซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน, หอนาฬิกา

   บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

   แชร์ สินค้านี้

   ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

   รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!