สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • แพคเกจเที่ยวไต้หวัน 4 วัน 2 คืน ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ได้เลย!
 • วางแผนท่องเที่ยวไต้หวันได้อย่างอิสระ
 • ที่พักย่านไทเป 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม 1เที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านในการเดินทางเข้าเมือง 

 • หากต้องการซื้อตั๋วและทัวร์เสริม ADD ON TUPPING   รถรับส่งสนามบิน ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! 
 • กดจองได้เลย 


 • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญ :
  • ราคาพิเศษนี้ *เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิกได้ทุกกรณี

Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4วัน2คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ + อิสระ 6 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มี.ค.66
รหัสสินค้า: PKTPETPEIT1110

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน IT506 (23.00-03.40)
.
2 03.40 น.สนามบินเถาหยวน - รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม -อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย
HEDO HOTEL KAIFENG
3 อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย
HEDO HOTEL KAIFENG
4 อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ IT505 (19.00-22.10)
-

แพลนการเดินทางท่องเที่ยว

Day 1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน

 • 23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT506


Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ที่พัก - อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย 

 • 03.40 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
 • รถรับจากสนามบินพาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักย่านไทเป  อิสระให้ท่านเช็คอินเก็บสัมภาระ และท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  สามารถเลือกซื้อ Option ทัวร์เสริม ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7 ท่าน) 

          กดจองได้เลย 

  

 •  เข้าพักที่ โรงแรม  HEDO HOTEL KAIFENG / หรือเทียบเท่า3*                                                               

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย 

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  สามารถเลือกซื้อ Option ทัวร์เสริม ซิตี้ทัวร์เที่ยวไต้หวัน 1 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว สุดคุ้ม! (สำหรับเดินทาง 1-7 ท่าน) 

           กดจองได้เลย

 • เข้าพักที่ โรงแรม  HEDO HOTEL KAIFENG / หรือเทียบเท่า3* 


Day 4 : อิสระท่องเที่ยวในไต้หวันตามอัธยาศัย - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระช้อปปิ้ง กิน เที่ยวตามอัธยาศัย
 • 15.00 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ด้วยตัวเอง เพื่อทำการเช็คอิน
 • 19.00 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Tigerair Taiwan เที่ยวบินที่ IT505
 • 22.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Toyota Wish สำหรับนั่ง 4 คน

VolksWagen สำหรับ นั่ง 6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 8 คน (1 คน นั่งข้างคนขับ)


อัตราค่าบริการนี้รวม 

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
 • ที่พักย่านไทเป 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ
 • รถรับจากสนามบินส่งโรงแรม 1เที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านในการเดินทางเข้าเมือง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  • กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวน ท่านละ10,000 บาท และกรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระเงินให้เจ้าหน้าที่
  • **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ***

  ข้อควรระวัง: สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าไต้หวันทางการไต้หวันมีข้อกำหนด ห้ามนำ “ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำพวก แฮม กุนเชียง หรืออาหารทุกอย่างที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เข้าประเทศไต้หวันโดยเด็ดขาด” หากฝ่าฝืนอาจโดนโทษปรับเงินสูงสุดถึง 1,000,000 เหรียญไต้หวัน (NT)

  เงื่อนไขสินค้า

  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

  แชร์ สินค้านี้

  TRIP INFORMATION

  Group Size:

  4คน

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!