Trip Highlight
 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางส่วนตัวตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • บริการโรงแรมที่พัก 4 คืน
 • รับส่ง ไป-กลับ แบบส่วนตัว พร้อมคนขับรถมากประสบการณ์
 • สัมผัสประสบการณ์เต็มอิ่มกับท่องเที่ยวชมเมืองซานฟรานซิสโก
 • บริการจองฉีดวัคซีน 
Details
ประเทศ: อเมริกา (ซานฟรานซิสโก)
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: 1 ก.ค. - 20 ธ.ค. 64
รหัสสินค้า: PKITTMSFO09

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 เมืองซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา) – ที่พัก
DoubleTree by Hilton Newark Fremont
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
DoubleTree by Hilton Newark Fremont
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
DoubleTree by Hilton Newark Fremont
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
DoubleTree by Hilton Newark Fremont
5 ซานฟรานซิสโก – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

กำหนดการเดินทาง เดินทาง 2 ท่าน
ท่านละ (บาท)
เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ (บาท)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
BOOK NOW
01 ก.ค. - 20 ธ.ค. 64 33,999.- 31,999.- 25,000.-

จองทางไลน์ โทรจอง

**ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดอีสเตอร์**


วันแรก เมืองซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา) – ที่พัก

 • คณะเดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พบคนขับรถบริเวณประตูทางออกของสนามบิน
 • เดินทางเข้าสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) ถือเป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที่โรแมนติกเมืองหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถสัมผัสถึงสิ่งน่าตื่นตาตื่นใจทั้งสถานที่, กิจกรรมต่างๆ งานเทศกาล และแสงสียามค่ำคืนที่ซานฟรานซิสโก
 • เดินทางสู่โรงแรมที่พัก หลังจากทำการเช็คอินเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  **บริการจองฉีดวัคซีน โดยวันฉีดวัคซีนจะเป็นไปตามเงื่อนไขนโยบายและขั้นตอนของรัฐที่อเมริกา

เที่ยวซานฟรานซิสโก

 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree by Hilton Newark Fremont หรือเทียบเท่า


วันที่สอง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)

 • วันนี้ฟรีเดย์ให้ท่านท่องเที่ยวซานฟรานซิสโกได้อย่างอิสระ หรือเลือกเดินช้อปปิ้งตามย่านดังของเมืองซานฟรานซิสโก
 • อิสระอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree by Hilton Newark Fremont หรือเทียบเท่า


วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)

 • วันนี้ฟรีเดย์ให้ท่านท่องเที่ยวกันอย่างอิสระ หรือเลือกเดินช้อปปิ้งตามย่านดังของเมืองซานฟรานซิสโก
 • อิสระอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree by Hilton Newark Fremont หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)

 • วันนี้ฟรีเดย์ให้ท่านท่องเที่ยวกันอย่างอิสระ หรือเลือกเดินช้อปปิ้งตามย่านดังของเมืองซานฟรานซิสโก
 • อิสระอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree by Hilton Newark Fremont หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ซานฟรานซิสโก – กรุงเทพฯ

 • อิสระท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน เตรียมตัวเดินทางกลับ
 • อิสระอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
 • …… น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านทำการจองมา

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการนี้จัดทำเพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเป็นหลัก สำหรับท่านที่มีจุดประสงค์เพื่อการไปฉีดวัคซีน บริษัทฯไม่สามารถการันตีการได้ฉีดวัคซีนและไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน
 • การเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย อยู่ภายใต้ประกาศสถานการ์ณฉุกเฉิน เที่ยวบินยังเป็นเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ ต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง
 • ผู้เดินทางต้องจัดหาสำรองโรงแรมสำหรับ Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานที่กักตัวทางเลือก โรงแรมต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แนะนำการเดินทางท่องเที่ยวซานฟรานซิสโก อเมริกา

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • รถรับส่ง (ไป-กลับ) สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) ไม่รวมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-อเมริกา-กรุงเทพฯ // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 คืน ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป)
 • ค่าตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชม.
 • ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น และทิป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

รวมสูตรฉีดวัคซีน 13 ประเทศ ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องดู ?

รวมสูตรฉีดวัคซีน 13 ประเทศ ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องดู ?

5 ที่เที่ยวลาสเวกัส ไปแล้วต้องเช็คอิน

ที่เที่ยวลาสเวกัส เป็นเมืองที่อยู่ในรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักของผู้คนอยู่ตลอดเวลา เมืองแห่งคาสิโนและโรงแรมสุดหรูหราอลังการ สำหรับคนชอบสังคมเมือง ไนท์ไลฟ์ ปาร์ตี้ ช้อปปิ้ง ลาสเวกัสคืออีกหนึ่งเช็คลิสต์ที่ควรต้องไป

เที่ยวซานฟรานซิสโก 9 ที่เที่ยวสุดชิลล์

เที่ยวซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ขึ้นชื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวสุดสวยและมีความโรแมนติก ด้วยภูมิประเทศเป็นภูเขาและมีพื้นที่ติดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก จึงเป็นสถานที่พักตากอากาศ เหมาะแก่การเดินเล่นชมเมือง พักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ

สหรัฐอเมริกา อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีนเข้าประเทศได้!

ใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนฟังทางนี้!! เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เริ่ม 8 พฤศจิกายน 2564 แต่ยังคงต้องตรวจเชื้อก่อนเดินทาง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!