Trip Highlight
 • บริการทัวร์ส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลให้บริการ
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 3-5 ดาว
 • อิสระกับการไดร์ฟกอล์ฟ ออกรอบ 18 หลุมท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามกับสนามกอล์ฟขึ้นชื่อของคุนหมิง ประเทศจีน
 • สนุกและท้าทายไปกับสนามกอล์ฟอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิคที่ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังระดับโลก JACK NICKLAUS AND JACK NIKLAUS JUNIOR
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สิงหาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGCHINAGOLF01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – วัดหยวนทง
SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT
2 GOLF COURSE @ SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT (LAKE COURSE)
SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT
3 GOLF COURSE @ OCT WIND VALLEY GOLF COURSE
SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT
4 GOLF COURSE @ SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT (MOUNTAIN COURSE) – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
INTERCONTINENTAL KUNMING
5 เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ -

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - คุนหมิง - วัดหยวนทง

 • ..... พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาเตอร์สายการบิน ..... เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • ..... ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน ..... 
 • ..... (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เดินทางถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง
 • เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • 15.00 น. นำท่านสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทง เป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT

วันที่สองของการเดินทาง ออกรอบที่สนาม SPRING CITY GOLF (LAKE COURSE)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • จากนั้น นำท่านสู่สนาม SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT (LAKE COURSE) ONE OF THE GREATEST GOLF RESORT IN THE ASIA PACIFIC REGION. เป็นสนามกอล์ฟที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามกอล์ฟดีที่สุดในประเทศจีนและฮ่องกง เป็นเวลาถึง 3 ปีติดต่อกัน คือในปี 1999, 2001 และ 2003
 • DESIGNER: ROBERT TRENT JONES JUNIOR.
 • COURSE INFORMATION: HOLE 18, PAR 72, 7204 YARDS
 • ALTITUDE: 2,000 METERS ABOVE SEA LEVEL.

 • เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์
 • บ่าย เชิญท่านออกรอบต่อ
 • จากนั้น นำท่านกลับสู่ที่พัก SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่สามของการเดินทาง ออกรอบที่สนาม OCT WIND VALLEY GOLF CLUB

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านสู่สนาม OCT WIND VALLEY GOLF CLUB เป็นโครงการขนาดอภิมหาที่ตั้งใจจะทำให้เป็นสนามระดับโลก มีพร้อมสรรพสำหรับคนรักกอล์ฟ ทุกหลุมออกแบบโดย ตำนานนักกอล์ฟที่ยังเดินได้ คุณปู่แจ็ค นิคคลอส มี 36 หลุม แบ่งเป็นฝั่ง ภูเขา และ ทะเลสาบ อย่างละ 18 มีเอกลักษณ์ชัดเจนตามลักษณะภูมิประเทศ จนยากที่จะตัดสินว่า ฝั่งไหนสวยงามกว่ากัน
 • DESIGNER: JACK NICKLAUS AND JACK NIKLAUS JUNIOR
 • COURSE INFORMATION: HOLE 18, PAR 72

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์
 • บ่าย เชิญท่านออกรอบต่อ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สี่ของการเดินทาง ออกรอบที่สนาม SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT (MOUNTAIN COURSE)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • ท่านสู่ สนาม SPRING CITY GOLF & LAKE RESORT (MOUNTAIN COURSE)
 • DESIGNER: JACK NICKLAUS
 • COURSE INFORMATION: HOLE 18, PAR 72, 7453 YARDS
 • ALTITUDE: 2,000 METERS ABOVE SEA LEVEL.

 • เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์
 • บ่าย เชิญท่านออกรอบต่อ
 • จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
 • นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกก่อนกลับบ้าน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ชมแหล่งท่องเที่ยวที่จำลองบรรยากาศแบบเมืองโบราณไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม เมืองโบราณแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน มีลานเอนกประสงค์ที่สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 12.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
 • ..... ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ..... 
 • ..... เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการทัวร์พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!