Trip Highlight
 • บริการทัวร์ส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลให้บริการ
 • พักโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว
 • เที่ยว เมืองทบิบิซี เมืองหลวงที่สวยงามและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย
 • เช็คอินเมือง บอร์โจมี เมืองตากอากาศที่สวยงามของจอร์เจีย
 • ชมวิวที่สวยงามเต็มตากับผืนน้ำที่ตัดกับทิวเขาที่ อ่างเก็บน้ำชินวารี 
 • ชม ป้อมปราการอนานูริ สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานที่สวยงามระหว่างโรมัน ไบเซนไทน์ และเปอร์เซีย
 • เช็คอิน เมืองกูเดาริ เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงของจอร์เจีย
 • นั่งรถ 4WD เพื่อขึ้นสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส แห่งเมืองคัสเบกิ
 • ชม โบสถ์เกอเกติ โบสถ์คริสต์ที่สวยงามและเก่าแก่ ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขา หนึ่งในสัญลักษณ์แห่งจอร์เจีย
 • ชม หมู่บ้านถ้ำอุพลิสซิเค เมืองถ้ำโบราณที่ยังอนุรักษ์และคงความสวยงาม
 • ชม THE CHRONICAL OF GEORGIA ศิลปกรรมการสลักเสาเหล็กขนาดใหญ่ที่สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็น Stonehedge of Georgia
 • ขึ้นเคเบิลคาร์ ชมรูปปั้น มาเธอร์ ออฟ จอร์เจีย อีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของชาวจอร์เจีย
 • ชม มหาวิหารซาเมบา โบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่มีความสวยงาม มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดมนจอร์เจียและเป็นอันดับ 3 ของโลก
Details
ประเทศ: จอร์เจีย
ระยะเวลา: 6วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: 13 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: สิงหาคม - ธันวาคม 2563
รหัสสินค้า: GGGEORGIAINCEN02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (เตรียมตัวเดินทาง)
-
2 กรุงเทพฯ – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ทบิลิซี – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี – ขึ้นจุดชมวิว (นั่งกระเช้า)
-
3 บอร์โจมี – กูเดาริ – อ่างเก็บน้ำชินวารี – ป้อมอันนานูริ – คัสเบกี้ – โบสถ์เกอเกติ – กูเดาริ
-
4 กูเดาริ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกอรี – ถ้ำอุพลิสซิเค – ทบิลิซี ทบิลิซี – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี
-
5 ทบิลิซี – มหาวิหารซาเมบา – BRIDGE OF PEACE – โรงอาบน้ำ (บ่อน้ำร้อน) – ป้อมปราการนาริคาล่า (ขึ้นกระเช้า) – มาเธอร์ ออฟ จอร์เจีย – ถนนชาเดอนี
-
6 ทบิลิซี – THE CHRONICAL OF GEORGIA – ช้อปปิ้ง – สนามบินทบิลิซี – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) -
7 โดาฮา – กรุงเทพฯ -

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ (เตรียมตัวเดินทาง)

 • ... คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู... เคาน์เตอร์... เค้าท์เตอร์สายการบิน...

วันที่สอง : กรุงเทพฯ – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ทบิลิซี – บอร์โจมี – สวนบอร์โจมี – ขึ้นจุดชมวิว (นั่งกระเช้า)

 • ... ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
 • ... เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
 • ... เปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ ทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่...
 • ... เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
 • ให้ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง, รับกระเป๋าเดินทาง และผ่านพิธีการศุลกากร... จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่านบริเวณจุดผู้โดยสารขาเข้า
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) (ระยะทาง 118 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) บอร์โจมี เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของจอร์เจีย ที่มีบ่อน้ำแร่มีชื่อเสียงติดระดับโลก ซึ่งมีต้นกำเนิดธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลลงมาจากยอดเขาบาคุเรียนี และเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อของจอร์เจีย
 • นำท่านชม สวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) ที่มีพรรณไม้หลากหลาย และบ่อน้ำแร่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชิมน้ำแร่จากบ่อนี้
 • จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) สู่จุดชมวิว ที่ท่านจะได้ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเมืองบอร์โจมี
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่สาม : บอร์โจมี – กูเดาริ – อ่างเก็บน้ำชินวารี – ป้อมอันนานูริ – คัสเบกี้ – โบสถ์เกอเกติ – กูเดาริ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูเดาริ หรือ กูดาอูรี (GUDAURI) (ระยะทาง 112 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) โดยใช้เส้นทางหลวง Georgian Military Highway เส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้
 • ระหว่างการเดินทางนำท่านแวะชม อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI RESERVORRจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม และยังเป็นสถานที่สําคัญของจอร์เจียที่นําน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วย
 • จากนั้นชม ป้อมปราการอนานูริ (ANANURI FORTRESS) ที่ตั้งของกลุ่มปราสาท โบสถ์ และป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์อรักวีในศตวรรษที่ 17 ที่มีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานที่สวยงามระหว่างโรมัน ไบเซนไทน์ และเปอร์เซีย

  • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • บ่าย นำออกเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หรือ เมืองสเตปันสมินดา (STEPANSMINDA)  ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้น ซึ่งเมืองแห่งนี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของเทือกเขาคอเคซัส 
  • เปลี่ยนพาหนะเป็นรถ 4WD (1 คันสำหรับ 4-6 ท่าน) ขึ้นสู่เนินเขาเพื่อชม โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCHหรือ โบสถ์สมินดา ซาเมบา (TSMINDA SAMEBA(ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) โบสถ์เกอเกติแห่งนี้เป็นโบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ ที่มีความเก่าแก่ และโดดเดี่ยวอยู่บนยอดเขา บนความสูง 2,170 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิตที่มีขนาดใหญ่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 โอบล้อมด้วยเทือกเขาและทุ่งหญ้าหรือทุ่งหิมะตามฤดูกาล โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจอร์เจียที่เป็นที่นิยมของนักเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาเที่ยวชม
  • หมายเหตุ: ช่วงฤดูหนาวจะงดการเดินทางขึ้นชมโบสถ์นี้ เนื่องจากมีหิมะปกคลุมและถนนลื่น  

  • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกูเดาริ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงโชว์พื้นเมืองแบบจอร์เจีย
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

  วันที่สี่ : กูเดาริ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – เมืองกอรี – ถ้ำอุพลิสซิเค – ทบิลิซี – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานความสัมพันธ์รัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA-GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) แลนด์มาร์คของเมืองกูเดาริที่ถูกสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 200 ปีของสนธิสัญญาจอร์จีฟสห์ (TREATY OF GEORGIEVSK) ที่จักรววรดิรัสเซียช่วยปกป้องจอร์เจียจากการรุกรานของรัฐอิสลาม-เปอร์เซีย บริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นหุบเขาปิศาจ (DEVIL’S VALLEY) แห่งเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างชัดเจน

  • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองกอรี่ (GORIเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต มีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ และ อเล็กซานเดอร์ นาดีราซี นักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียตในอดีต 
  • นำท่านชม หมู่บ้านถ้ำอุพลิสซิเค (UPLISTSIKHEที่สร้างโดยการเจาะหรือตัดหินให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน และที่ประกอบพิธีกรรม มีพื้นที่กว้างใหญ่ หมู่บ้านถ้ำถูกสร้างเป็น 3 ส่วนและเชื่อมต่อโดยอุโมงค์แคบๆ หรือบันไดเล็กๆ ต่อมานักโบราณคดีได้ทำการขุดค้นและพบวัตถุโบราณ เครื่องทองเครื่องเงินและอัญมณีต่างๆ และเซรามิกที่แกะสลักสวยงาม ซึ่งต่อมาของเหล่านี้ได้ถูกนำไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซี
  • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI(ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
  • นำท่านชม ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี (OLD TOWN OF TBILISI) เดินชมความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ที่ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงโชว์พื้นเมืองแบบจอร์เจีย
  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก


  วันที่ห้า : ทบิลิซี – มหาวิหารซาเมบา – BRIDGE OF PEACE – โรงอาบน้ำ (บ่อน้ำร้อน) – ป้อมปราการนาริคาล่า (ขึ้นกระเช้า) – มาเธอร์ ออฟ จอร์เจีย – ถนนชาเดอนี

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านชม มหาวิหารซาเมบา (SAMEBA CATHEDRALหรือ HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI โบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่มีความสวยงาม มีขนาดที่ใหญ่ที่สุด และสำคัญที่สุดของประเทศจอร์เจีย และยังเป็นโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ (EASTERN ORTHODOX) ที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
  • จากนั้นนำท่านสู่ สะพานสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACEหรือ MSHVIDOBIS KHIDI สะพานข้ามแม่น้ำคูราที่มีความยาว 150 เมตร สร้างเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานทำมาจากเหล็กและกระจกใส เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 และจัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ของประเทศจอร์เจีย
  • แล้วนำท่านแวะชม โรงอาบน้ำแร่ (BATH HOUSES) ในย่านโซโลลากีที่มีชื่อเสียงของบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ (SULPHUR SPRING WATER)

  • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่าน ขึ้นเคเบิลคาร์ สู่บริเวณ ป้อมปราการนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ป้อมปราการโบราณที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองทบิลิซิและแม่น้ำ MTKVA ที่สร้างตั้งแต่ ศ.ค.ที่ 4 ประกอบด้วยส่วนของผนังสองส่วนบนเนินเขาสูงชันระหว่างห้องอาบน้ำกำมะถัน และสวนพฤกษศาสตร์ของทบิลิซิ
  • นำท่านชมรูปปั้น มาเธอร์ ออฟ จอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA STATUE) หรือ KARTLIS DEDA เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร บนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) อีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของชาวจอร์เจีย รูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี

  • แล้วนำท่านสู่ ถนนคนเดินชาเดอนี (SHARDENI STREETถนนใหญ่ที่มีชื่อเสียงและกลิ่นอายแบบยุโรป และลักษณะอาคารที่ใหญ่โตแข็งแรง ประกอบไปด้วยร้านค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองมากมาย 

  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

  วันที่หก : ทบิลิซี – THE CHRONICAL OF GEORGIA – ช้อปปิ้ง – สนามบินทบิลิซี – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านชม THE CHRONICAL OF GEORGIA หรือ พงศาวดารแห่งประเทศจอร์เจีย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบทบิลิซี โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ 3,000 ปีของอำนาจการปกครองของจอร์เจีย ด้วยการสลักเกี่ยวกับกษัตริย์ วีรบุรุษ และพระเยซูคริสต์ไว้บนเสาเหล็กที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอนุสรณ์แห่งนี้ทำให้ได้ชื่อว่าเป็น Stonehedge of Georgia
  • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางเมืองทบิลิซีที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
  • ... นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
  • ... ออกเดินทางสู่ ประเทศโดฮา โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
  • ... เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

   วันที่เจ็ด : โดฮา – กรุงเทพฯ

   • ... ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่...
   • ... เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

   เงื่อนไขสินค้า

   อัตรานี้รวม

   • ค่าบริการทัวร์ส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
   • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
   • โรงแรมตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
   • ค่าอาหา รตามที่ระบุในรายการ
   • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
   • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ

   อัตรานี้ไม่รวม

   • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
   • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
   • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
   • ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากทีระบุในรายการ 
   • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   แชร์ สินค้านี้

   TRIP INFORMATION

   Group Size:

   4คน

   ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

   รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!