Trip Highlight

Details
ประเทศ: อินเดีย
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 15 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม-กันยายน 2563
รหัสสินค้า: GGKASHMIR6D5N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 เดลี
ITC DWARKA หรือระดับเทียบเท่า
2 เดลี – ศรีนาการ์ – พาฮาลแกม
THE CHINAR / KOLAHOI GREEN หรือเทียบเท่าระดับ
3 พาฮาลแกม – ศรีนาการ์ – ล่องเรือซิคาร่า
DELUXE HOUSEBOAT หรือระดับเทียบเท่า
4 ศรีนาการ์ – กุลมาร์ค – สถานีเคเบิลคาร์ – ยอดเขากุลมาร์ค – หมู่บ้านยิปซี – ยอดเขา K2 – ศรีนาการ์
DELUXE HOUSEBOAT หรือระดับเทียบเท่า
5 สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สวนแคชเมียร์
DELUXE HOUSEBOAT หรือระดับเทียบเท่า
6 ศรีนาการ์ (ไฟล์ทภายใน) – เมืองเดลี – Vasant Kunj Mall -

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : เมืองเดลี  

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลี (เวลาอินเดียช้ากว่า ประเทศไทย ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ITC DWARKA หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สอง : เดลี ศรีนาการ์ (ไฟล์ทภายใน) – พาฮาลแกม

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลี เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองศรีนาการ์ โดยไฟล์บินภายในประเทศ
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานศรีนาการ์ เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม (โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ เดิมเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ อยู่ห่างจากศรีนาการ์ออกไปอีก 90 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่ภาพยนตร์นิยมมาถ่ายทำกันที่นี่ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือน สวิตเซอร์แลนด์สิ่งที่เหมือนกันระหว่างกุลมาร์ค โซนามาร์ค และพาฮาลแกม คือในช่วงฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น น้ำในลำธารเย็นเฉียบ แม่น้ำสายย่อยๆจะบรรจบรวมกันเป็น แม่น้ำลิดดาร์” (Liddar) เป็นแม่น้ำสายสำคัญในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้าและสินค้าต่างๆโดยเฉพาะ หญ้าฝรั่น (Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย มีขายอยู่ทั่วไปทั่วทั้งแคชเมียร์แต่ที่พาฮาลแกมคือแหล่งปลูกหญ้าฝรั่นที่ใหญ่ที่สุด มีคุณภาพดีกว่าที่อื่นนอกจากนี้ยังสามารถทำกิจกรรม ปิกนิก ตกปลา ขี่ม้าชมวิวรอบภูเขานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลี เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองศรีนาการ์ โดยไฟล์บินภายในประเทศ

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE CHINAR / KOLAHOI GREENหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สาม : พาฮาลแกม – ศรีนาการ์ – ล่องเรือซิคาร่า

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาการ์ (โดยใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • พาลูกค้าทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมลอยน้ำที่ทะเลสาบดาล หากท่านใดมาที่แคชเมียร์แล้วไม่ได้พักที่โรงแรมเรือลอยน้ำก็เปรียบเสมือนว่ามาไม่ถึงแคชเมียร์
 • นำท่าน ล่องเรือซิคาร่า (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยตามริมน้ำ (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 30 นาที ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร)

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมลอยน้ำ
 • อิสระแก่ลูกค้าทุกท่านตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมลอยน้ำ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก DELUXE HOUSEBOAT หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สี่ : ศรีนาการ์ – กุลมาร์ค – สถานีเคเบิลคาร์ – ยอดเขากุลมาร์ค – หมู่บ้านยิปซี – ยอดเขา K2 – ศรีนาการ์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก สำหรับในช่วงฤดูหนาวที่นี่เป็นสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาว นอกจากนี้กุลมาร์คยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านหมู่บ้านชาวพื้นเมืองและเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม
 • นำท่านสู่ สถานีเคเบิลคาร์ เฟสที่ 1 เพื่อนั่ง กระเช้าลอยฟ้าหรือที่นี่เรียกว่า “กอนโดลา” (ราคาทัวร์รวมค่ากระเช้าเฉพาะเฟสที่ 1) โดยถือเป็นเส้นทางเคเบิลคาร์ที่สูงและยาวที่สุดในเอเชีย ระหว่างทางขึ้นสู่ ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็น หมู่บ้านยิปซี ในเบื้องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจามมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนเมื่อถึงบนยอดเขากุลมาร์ค หากไม่มีหมอกจัดท่านจะได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาที่บางยอดยังมีหิมะปกคลุมสวยงามในทุกทิศทางรวมถึง ยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย บนยอดอากาศหนาวในช่วงหน้าร้อน และหนาวมากในช่วงหน้าหนาว และหายใจค่อนข้างลำบาก แต่ทิวทัศน์สวยงามสุดบรรยาย   

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาการ์
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก DELUXE HOUSEBOAT หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ห้า : สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สวนแคชเมียร์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกุล สวนสวรรค์แห่งดอกไม้ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ดอกไม้เมืองหนาวออกดอกชูช่ออย่างสวยงาม สวนโมกุล ได้แบ่งออกเป็นส่วน ๆ 3 ส่วน ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ซึ่งประกอบไปด้วย สระน้ำ ลำธารและแปลงไม้ดอก
 • 1.สวนชาลิมาร์ ดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา ซึ่งได้ก่อสร้างโดยจักรพรรดิจาฮันจีร์ เพื่อภรรยาของเขา Nur Jehan และเป็นที่เสด็จประทับในฤดูร้อน
 • 2.สวนนิชาท เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู่ริมทะเลสาบดาล มีภูเขา Zabarwan ซึ่งตั้งเป็นฉากหลัง
 • 3.สวนแคชเมียร์ สวนสวยซึ่งอยู่ส่วนบนสุด การเดินทางไปชมจะต้องเดินขึ้นบันไดหินเพื่อไปชม ความงดงามบริเวณระเบียงประตูด้านบน

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมลอยน้ำ
 • บ่าย ลูกค้าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรมลอยน้ำ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมลอยน้ำ
 • พัก DELUXE HOUSEBOAT หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่หก : ศรีนาการ์ (ไฟล์ทภายใน) – เดลี – Vasant Kunj Mall

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานศรีนาการ์ เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์เพื่อเดินทางสู่เมืองเดลี(ไฟล์ทภายใน)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองเดลี
 • อิสระลูกค้าช้อปปิ้งที่Vasant Kunj Mallหรือ Ambience Mallเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใกล้สนามบินห้างใหญ่พื้นที่กว้างขวาง สูง 3 ชั้นที่นี่มีร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ ร้านอาหาร ศูนย์สุขภาพและความงาม ร้านกาแฟ ร้านไอติม คาเฟ่ Super Market และ Food Court ทั้งอาหารอินเดีย จีน ฝรั่งครบครัน มีร้านแบรด์เนมทั้งของต่างประเทศและแบรนด์อินเดียมากมาย อาทิ DIESEL, W, BIBA, Miniso India, Chumbak, Da Milano, Global desi, H & M, Superdry, ANOKHI และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลี

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-เดลี - ศรีนาการ์ - เดลี - กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!