สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
 • แพคเกจรวม: โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 9 คืน พร้อมอาหารเช้า + รถนำเที่ยวตู้แวน 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง
 • เดินเล่นชมเมืองพอซนัน ชมจตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป 
 • เมืองกดานสก์ เมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่ 
 • ถ่ายรูปด้านหน้ากับ ปราสาทมัลบอร์ก ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิค หนึ่งในมรดกโลกยุคกลางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กรยูเนสโก้
 • เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง
 • เหมืองเกลือวิลลิกซ์กาพิสูจน์ความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เมืองคราคูฟ อดีตเป็นเมืองหลวงเก่า และเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์
 • เที่ยวเต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว เมืองปราก เมืองแห่งความเงียบสงบ ชมสถาปัตยกรรมอันหลากหลายที่เก่าแก่และงดงาม
 • เดินเที่ยวเพลินใจใน “มิวนิค” เมืองสวยคลาสสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

Trip Highlight
กำหนดการเดินทาง คณะเดินทาง 4-5 ท่าน คณะเดินทาง 6-8 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม BOOK NOW
กรกฎาคม 2563 - มีนาคม 2564 84,900 72,900 22,500

จองทางไลน์ โทรจอง

**ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์

Details
ประเทศ: เยอรมัน โปแลนด์ เชค
ระยะเวลา: 10 วัน 8 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค. 63 - มี.ค. 64
รหัสสินค้า: GGEUMUCMUC01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน) – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมเมือง
โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 เดรสเดน – เมืองพอซนัน (โปแลนด์) – ชมเมือง
โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองพอซนัน – เมืองกดานสก์ – ชมเมือง – เมืองมอลบอร์ก – ชมเมือง
โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 เมืองมอลบอร์ก – วอร์ซอว์ – ชมเมือง
โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 วอร์ซอว์ – เมืองเชสโตโชวา – เมืองคราคูฟ
โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
6 เมืองคราคูฟ – เหมืองเกลือ – เมืองคราคูฟ – ชมเมือง
โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
7 เมืองคราคูฟ – เมืองออลอโมตซ์ – ชมเมือง – เบอร์โน
โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
8 เบอร์โน – ปราก – ชมเมือง
โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
9 ปราก – เมืองรีเก้นเบิร์ก – ชมเมือง – มิวนิค – ช้อปปิ้ง
โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
10 มิวนิค – กรุงเทพฯ -

วันแรก กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมัน) – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมเมือง

 • ออกเดินทางสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านทำการจองมา
 • เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พบคนขับรถบริเวณประตูทางออกของสนามบิน
 • เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน
 • เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชมเม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก
 • ชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (Hauptmarkt) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (Frauenkirche) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย 
 • จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามของ นํ้าพุเชินเนอร์บรุนเนน (Schoner Brunnen) สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ 1389 – 1396 ด้วยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชั้นมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทั้งหมด 40 ตัว โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปปั้นโมเสส และ 7 นักพยากรณ์ 
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางต่อสู่ เมืองเดรสเดน (Dresden) เมืองที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี ได้ชื่อว่าเป็น “ฟลอเรนซ์แห่งแม่น้ำเอลเบอ” พื้นที่โดยรอบนั้นเรียงรายไปด้วยเมืองเก่าและพระราชวังหลายแห่ง
 • ชมเมืองเดรสเดน ที่ชาวเมืองต่างภูมิใจว่าในอดีตที่นี่คือเมืองที่สวยที่สุดในเยอรมนี ปัจจุบันได้รับการบรูณะให้งดงามเหมือนก่อนถูกระเบิดทางอากาศทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านชมบริเวณศาลาว่าการและวิหารกางเขนศักดิ์สิทธิ์โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 ที่เชื่อกันว่ามีชิ้นส่วนของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิที่ใช้ตรึงพระคริสต์
 • ถ่ายภาพกับ เซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าส์ (Semperoper) สถานที่อันโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยกรรม และดนตรี ตั้งอยู่ ณ บริเวณจัตุรัสเธียเตอร์ใกล้กับพระราชวังสวิงเกอร์ เป็นโรงโอเปร่าที่ออกแบบในไตล์าเลี่ยนบารอค บริเวณอาคารหลังใหม่ด้านหน้าโรงโอเปร่าจะมีรูปปั้นของกษัตริย์โจฮานทง อยู่บนหลังม้า และอนุสาวรีย์ที่สร้างอุทิศให้แก่นักแต่งเพลง คาร์ล มาเรีย เวเบอร์ แห่งเมืองเดรสเดนอีกด้วย
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สอง เดรสเดน – เมืองพอซนัน (โปแลนด์) – ชมเมือง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินเล่น ชมเมืองพอซนัน ชมจตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการและศาลาว่าการเมือง ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939
 • แวะถ่ายรูปกับ แกรนด์เธียเตอร์ (Grand Theatre) โรงละครโอเปร่าที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชื่อ Max Littmann ถูกเปิดใช้งานครั้งแรกในปี 1910
 • ถ่ายรูปด้านหน้ากับ ปราสาทอิมพีเรียล (Imperial castle) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูกใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์ หอศิลป์
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สาม เมืองพอซนัน – เมืองกดานสก์ – ชมเมือง – เมืองมอลบอร์ก – ชมเมือง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ใจกลาง เมืองกดานสก์ (Gdansk) เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ ตั้งอยู่ริมอ่าวกดานสก์ ซึ่งอยู่ติดกับทะเลบอลติคทางตอนเหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่ 
 • ชม ศาลาว่าการเมืองกดัญสก์ กรีนเกท (Green Gate) ที่สร้างตามแบบศาลาว่าการเมืองของเมืองแอนต์เวิร์ป ของประเทศเบลเยียม ที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิก – เรอเนซองส์ เป็นตึกที่พำนักของราชวงศ์ในอดีต ปัจจุบันเป็นส่วนจัดแสดงหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
 • ชม อาธัสคอร์ท (Artus Court) ตึกใจกลางเมืองเก่า เป็นที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมืองและพ่อค้าที่มาทำการค้าขายในอดีต เสียหายอย่างหนักจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันได้รับการบูรณะได้คงสภาพเดิมที่สุดจากรูปภาพเก่า เป็นส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกดานสก์
 • ถ่ายรูปด้านหน้ากับ โบสถ์เซนต์แม่รี่ (St.Mary Church) โบสถ์โรมันคาธิอลิคสไตล์บริกโกธิค ซึ่งพื้นฐานการก่อสร้างขึ้นจากอิฐแดงเมื่อช่วงปี ค.ศ.1379 ซึ่งตัวโบสถ์เองมีความจุถึง 190,000 คิวบิคเมตร และเป็นหนึ่งในสามโบสถ์อิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองมัลบอร์ก (Malbork) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
 • ถ่ายรูปด้านหน้ากับ ปราสาทมัลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิค ที่สร้างขึ้นจากอิฐเช่นเดียวกันกับโบสถ์เซนต์แมรี่แห่งเมืองกดังส์ นับเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยอิฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากนับจากอาณาเขตพื้นที่ตัวปราสาท 
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สี่ เมืองมอลบอร์ก – วอร์ซอว์ – ชมเมือง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว์ (Warsaw) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่มีอายุกว่า 700 ปี กรุงวอร์ซอว์เรียกได้ว่าเป็นเมืองใหม่แห่งหน้าประวัติศาสตร์ชาติโปแลนด์และประวัติศาสตร์โลก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินเล่น ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซึ่งและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980
 • นำท่านเดินชม ย่านตลาดเก่า ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอว์ โดยอาคารส่วนใหญ่ล้วนแล้ว แต่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ 
 • ถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์จอห์น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าวอร์ซอว์ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิค
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่ห้า วอร์ซอว์ – เมืองเชสโตโชวา – เมืองคราคูฟ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป อันเนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของรูปพระแม่มารีหรือแบล็คมาดอนน่า ที่ประดิษฐานอยู่ในอารามจัสนา กอร่า ที่รอดพ้นจากการถูกทำลายในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็นปาฎิหารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 • นำท่านชม อารามจัสนา กอร่า (Jasnagora Monastery) ผู้แสวงบุญ คริสต์ศาสนิกชนกว่า 4-5 ล้านคนเพื่อเข้าบูชาและขอพรจากรูปพระแม่มาเรียสีดำหรือที่รู้จักกันในนาม แบล็คมาดอนน่า (Black Madonna) ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิก
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • ออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.00 ชั่วโมง) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมื่อ 1,000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนย้ายไปที่กรุงวอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่หก เมืองคราคูฟ – เหมืองเกลือ – เมืองคราคูฟ – ชมเมือง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เข้าชมความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เหมืองเกลือแห่งนี้เป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 ปัจจุบันหยุดดำเนินการทำเหมืองไปแล้ว และได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ 
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางกลับสู่ เมืองคราคูฟ จากนั้นให้ท่านได้ เที่ยวชมเมืองคราคูฟ ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากที่สุดเมืองหนึ่งเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทั้ง โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค และร็อคโคโค
 • ชม ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ (Market Square) ซึ่งเป็นจตุรัสกลางเมืองอันเป็นดั่งหัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 
 • ถ่ายรูปกับ ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรมศิลปะแบบเรเนซองส์ที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรปซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวง ที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 จนกระทั่งเมืองหลวงย้ายไปอยู่ที่วอร์ซอว์
 • ถ่ายรูปกับ มหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ ขุนนาง ผู้นำทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษที่มีชื่อเสียง
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่เจ็ด เมืองคราคูฟ – เมืองออลอโมตซ์ – ชมเมือง – เบอร์โน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองออลอโมตซ์ (Olomouc) เป็นเมืองทางตะวันออกของประเทศเช็กเกีย บนฝั่งแม่น้ำโมราวา เป็นเมืองหลวงของเขตออลอโมตซ์ ถือเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ 
 • นำท่านชม เสาพระตรีเอกภาพแห่งออลอโมตซ์ (Holy Trinity Column in Olomouc) สถานที่ประดิษฐานเสาศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเชกมานานกว่าสามร้อยปีที่ตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองโอโลมุก เป็นเสาสัญลักษณ์แห่งความเทิดทูนต่อ พระบารมีแห่งพระแม่มารีอา
 • จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นกลางจัสตุรัสกลางเมือง
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) เป็นเมืองหลวงของแคว้นโมราเวียใต้ ของสาธารณรัฐเชค ประเทศเล็ก ๆ ในยุโรปตอนกลาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 เขต แคว้นนี่อยู่ใต้สุดติดกับประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ มีประชากรประมาณ 3.3 แสนคน
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่แปด เบอร์โน – ปราก – ชมเมือง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
 • นำชมกรุงปราก ฝั่งเขตพระราชวังที่ยังคงความงามของโบราณสถาน ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมการก่อสร้างในยุคศตวรรษที่18 เป็นเอกลักษณ์ของกรุงปราก เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปสู่สมัย 200 ปีก่อนเป็นบรรยากาศที่ท่านไม่สามารถสัมผัสได้จากที่ใดอีก 
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • นำชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) (ด้านนอก) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบโกธิค ได้รับการรับรองจากหนังสือกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็ก ชมความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาท
 • และชม โบสถ์เซนต์ไวตัส (St. Vitus’s Cathedral) ที่เด่นเป็นสง่า ลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ำพุ รูปปั้นนักบุญ โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนส์ รวมไปถึง พระราชวังหลวงที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
 • ชม ประตูเมืองเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุก ๆ ชั่วโมง
 • จากนั้นเดินเล่นบน สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่เก้า ปราก – เมืองรีเก้นเบิร์ก – ชมเมือง – มิวนิค – ช้อปปิ้ง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองรีเก้นเบิร์ก (Regensburg) เป็นหนึ่งในเมืองเก่าในยุคกลางที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเยอรมันก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมัน ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2006 ยังเป็นเมืองที่รอดพ้นมาจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 • นำท่านชม โบสถ์รีเก้นเบิร์ก (Regensburg Cathedral) เป็นโบสถ์ประจำเมือง หนึ่งในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่มีความประณีตงดงามที่สุดของเยอรมนีตอนใต้ และ สะพานหิน สัญลักษณือีกอย่างนึงของเมืองรีเก้นเบิร์ก
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ มิวนิค (Munich) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิค หรือทันสมัย
 • เดินเล่น จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน 
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พักเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน


วันที่สิบ มิวนิค – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรอรับลูกค้า เพื่อเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านทำการจองมา

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • รถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่ม (น้ำแร่ และน้ำผลไม้) ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน // ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ยูโร x 6 วัน = 48 ยูโร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยและไกด์ท้องถิ่นให้บริการ, จะมีเพียงแค่คนขับรถพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

RELATED ARTICLES

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปเยอรมนี

ประเทศเยอรมนีมีเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น แฟรงก์เฟิร์ตที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางการบินเพื่อไปยังจุดอื่นๆ ของยุโรป กรุงเบอร์ลินที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย ก่อนจะไปเที่ยวเยอรมนีอย่าลืม เตรียมตัวเดินทางไปเยอรมนีกันให้พร้อม

10 สินค้าน่าซื้อสัญชาติเยอรมัน ไปเยอรมันซื้ออะไรดี

ไปเยอรมันซื้ออะไรดี ที่เยอรมันมีสินค้าหน้าซื้อที่เป็นแบรนด์ดังแบบดั้งเดิมอยู่หลายแบรนด์ด้วยกัน เพราะฉะนั้นหากใครมีโอกาสไปเที่ยวเยอรมันก็ลองไปเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ที่เป็นต้นกำเนิดให้ถึงถิ่นที่อยู่ กับ 10 สินค้าน่าซื้อสัญชาติเยอรมัน

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเยอรมนี

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยอรมนี เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเยอรมนี ดังนี้

เที่ยว 4 หาด เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ เกาะสวยในสตูล ด้วยความที่มีน้ำทะเลใส พื้นทรายขาวสะอาดตานิ่มสบายเท้า เป็นเวิ้งอ่าวที่มีน้ำตื้น เหมาะแก่การดำน้ำตื้นชมปะการังสวยงามที่มีอยู่รอบเกาะ ซึ่งเกาะหลีเป๊ะจะมีหาดสวยให้เราชมถึง 4 เกาะด้วยกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!