สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวไฮไลท์ซัวเถา เกาะมาสือ ไต่ฮงกง เฮี่ยงบู่ซัว วัดไคหยวน 4 วัน 3 คืน

Trip Highlight
 • สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 -10 ท่าน โดยสารการบินที่ท่านเลือกเอง
 • นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ที่เฮียงบู้ซัว สถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าในชีวิตต้องมาซักครั้ง
 • เที่ยวชม เกาะหม่าสือ  เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม  นำท่านสักการะ ไฮตั่งม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้
 • ชม วัดไคหยวน วัดหลวงอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวปางทะเลใต้
 • ชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สร้างขึ้นในสมัย เฉียนหลง สถานที่เก็บรวบรวม สิ่งของเครื่องใช้ไว้ให้ท่านได้สักการะ
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดวันที่มีซิตีทัวร์

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 4 - 10 ท่าน เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - กรกฎาคม 2563

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ก.ค. 63
รหัสสินค้า: PKG&GSWA01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ซัวเถา - โรงแรมที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)
OVERSEAS CHINESE HOTEL
2 ซัวเถา - เฮียงบู้ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง - วัดแปะฮวยเจียม หรือวัดดอกไม้ขาว
OVERSEAS CHINESE HOTEL
3 ซัวเถา - วัดไคหยวน - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เกาะหม่าสือ (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)
OVERSEAS CHINESE HOTEL
4 เที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินซัวเถา - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ) -

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 4 - 10 ท่าน เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - กรกฎาคม 2563

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-12 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
BOOK NOW
4-5 คนเดินทาง  รถบัส 7 ที่นั่ง 13,900.- 13,900.- 3,000.- จองทางไลน์โทรจอง
6-7 คนเดินทาง  รถบัส 15 ที่นั่ง 10,900.- 10,900.- 3,000.- จองทางไลน์โทรจอง
8-9 คนเดินทาง  รถบัส 15 ที่นั่ง 8,900.- 8,900.- 3,000.- จองทางไลน์โทรจอง
10 คนเดินทาง  รถบัส 20 ที่นั่ง 7,900.- 7,900.- 3,000.- จองทางไลน์โทรจอง

*หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยและทางจีน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ - ซัวเถา - โรงแรมที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)

 • ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านสามารถเลือกได้เอง
 • ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองซัวเถา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน 
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว 
 • เข้าพักที่โรงแรม OVERSEAS CHINESE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สอง : ซัวเถา - เฮียงบู้ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) - ไต่ฮงกง - วัดแปะฮวยเจียม หรือวัดดอกไม้ขาว

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เฮียงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง
 • ให้ท่านได้นมัสการ เจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮียงบู้ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต
 • เดินทางสู่ ไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน
 • ชม วัดแปะฮวยเจียม หรือวัดดอกไม้ขาว  ความร่ำรวย ความมั่นคงราบรื่น และสุขภาพดี เป็นเสียงคำขอพร ที่มีคนขอมากที่สุดเมื่อมาถึงวัดแห่งนี้ ภายในวัดมีองค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เต่าบ้อ  เง็กเซียนฮ่องเต้ และองค์เทพเจ้าเห้งเจียที่ดูมีพลังมาก จึงเป็นไฮไลท์เด็ดของการเดินทางมาวัดแห่งนี้ 
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย**
 • เข้าพักที่โรงแรม OVERSEAS CHINESE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สาม : ซัวเถา - วัดไคหยวน - สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เกาะหม่าสือ (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วัดไคหยวน เป็นวัดหลวงอายุกว่า 1,300 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง
 • นำท่านชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหม่าสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม  นำท่านสักการะ ไฮตั่งม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย**
 • เข้าพักที่โรงแรม OVERSEAS CHINESE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สี่ : เที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินซัวเถา - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • เที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบิซัวเถา เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 3คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ , ค่ารถ , ค่าน้ำมัน
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดการเดินทางในวันที่มีซิตี้ทัวร์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – ซัวเถา – กรุงเทพฯ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 1000 หยวน /กรุ๊ป ตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, คนขับรถพูดภาษาจีนเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับและไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 - 10 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED PRODUCTS

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!