• นั่งรถไฟเลียบหุบเขาสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน 
 • ย้อนรำลึก สัมผัสถิ่นที่ประทับเมื่อทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ เมืองแห่งความทรงจำอันสง่างามของชาวไทย
 • เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิส ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นที่สะพานไม้ชาเปล
 • ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี 
 • ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท อิสระให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่เดือนเมษายน - ตุลาคม2563

Trip Highlight
กำหนดการเดินทาง คณะเดินทาง 4-5 ท่าน คณะเดินทาง 6-7 ท่าน คณะเดินทาง 8-9 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
เม.ย. - ต.ค. 63 82,900.- 65,900.- 55,900.- 20,500.-

**ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ หรือช่วงงานแฟร์

Details
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา: 7 วัน 6 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 14 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: เม.ย. - ต.ค. 63
รหัสสินค้า: GGEUZRHZRH07

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – โลซานน์ – มองเทรอซ์
Hotel Fairmont Le Montreux
2 มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยง – แทสซ์ – เซอร์แมท
Hotel Gornergrat-Dorf, Zermatt
3 เซอร์แมท – แทสซ์ – เบลลินโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – เมืองโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่
Hotel Cruise, Como
4 เมืองโคโม่ – แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน
Hotel Ibis Style, Lucerne
5 เมืองลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น
Hotel City Oberland, Interlaken
6 อินเทอร์ลาเก้น – เมืองซุก – ชมเมือง – เมืองซูริค
Hotel Park Inn Zurich Airport
7 เมืองซูริค – สนามบิน – กรุงเทพฯ -

ตารางการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – โลซานน์ – มองเทรอซ์

 • …… น. ออกเดินทางสู่ สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • …… น. เดินทางถึง สนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร
 • เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) นครหลวงอันงามสง่าของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
 • ชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ
 • ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง ถ่ายรูป โบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพ ตามอัธยาศัยหรือจะเลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าแบรนด์เนมและซื้อของที่ระลึก
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนี เป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนก กับหม่อมสังวาลย์ ทรงมาพักหลังอภิเษกสมรส อีกทั้งโลซานน์ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ได้เสด็จมาประทับ และทรงศึกษาเมื่อครั้งเยาวว์วัยอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)
 • นำชมตัวเมืองเก่าของโลซานน์บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบส์ถที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส 
 • เดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิต เซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Fairmont Le Montreux เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยง – แทสซ์ – เซอร์แมท

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • แวะถ่ายรูป ปราสาทชิลยง (Chateau De Chillon) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดของมองเทรอซ์ ถึงแม้ปราสาทแห่งนี้จะไม่ใหญ่โตนัก แต่ถือเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว
 • เดินทางสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
 • นำคณะนั่งรถไฟสายปลอดมลพิษ เดินทางขึ้นสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่ใช้แก๊สและนํ้ามันวิ่ง อีกทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 16 นาที)
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เชิญเดินเล่นชมความน่ารักของ เซอร์แมท (Zermatt) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ทำให้บ้านเรือนที่เกือบทุกหลังยังคงความเป็นสวิสแท้ๆ ทำด้วยไม้และหิน หลังคาจั่ว มีปล่องควันและหน้าต่างบานคู่ที่ทาสีตัดกับตัวตึก ร้านรวงแต่ละร้านเป็นร้านเล็กแต่มีของต่างๆ อย่างครบครัน ทั้งสินค้าแบรนด์เนม นาฬิกา เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาที่มีอยู่หลากหลายร้าน
 • Option เสริม นั่งรถไฟขึ้นชมยอดเขากอร์เนอแกท จ่ายเพิ่มท่านละ 95 ฟรังค์
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Gornergrat-Dorf, Zermatt เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม เซอร์แมท – แทสซ์ – เบลลินโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – เมืองโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นั่งรถไฟสู่ เมืองทาสซ์ เพื่อนั่งรถเดินทางสู่ เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona) เป็นเมืองหลวงของแคว้น Ticino เปรียบเหมือนประตูไปสู่ประเทศอิตาลี จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "อิตาลแห่งสวิตเซอร์แลนด์" 
 • เดินชมเมืองเบลลินโซน่า ซึ่งท่านจะพบกับเมืองในยุคกลางที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลังไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวสำคัญก็คือปราสาท เพราะเมืองนี้มีปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่งด้วยกัน
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox town outlet) ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 160 ร้าน เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดัง
 • เดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี
 • ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ 
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Cruise, Como เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ เมืองโคโม่ – แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก เมืองเล็กๆบนเขาสูง ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
 • นั่งกระเช้าโรแตร์ที่หมุนได้ 360 องศา เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์มีชื่อเสียง 1 ใน 3 ของสวิสเซอร์แลนด์ แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี
 • ชม ถ้ำน้ำแข็ง (ICE GROTTO) ซึ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ภายในเป็นผนังน้ำแข็งพร้อมมีคำอธิยายเป็นจุด ๆ ส่วนที่ชั้น 2 เป็นภัตตาคาร และชั้น 3 เป็นร้านขายของ เช่น ร้านขาย นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ส่วนชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นบนสุด จะเป็นชั้นที่ท่านสามารถเดินย่ำหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นหลังคาแห่งทวีปยุโรป เพราะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ และยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
 • นำชมเมืองลูเซิร์น โดยเริ่มจาก สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น
 • ชม อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิตฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Ibis Style, Lucerne เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ห้า เมืองลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความสำคัญประหนึ่ง เมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ มีภาพของยอดเขาจุงฟราวเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • Option เสริม นั่งรถไฟขึ้นชมยอดเขาจุงฟราว จ่ายเพิ่มท่านละ 180 CHF (รถไฟเริ่มจากสถานนีรถไฟ Interlaken Ost)
 • อาหารกลางวันและอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel City Oberland, Interlaken เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น – เมืองซุก – ชมเมือง – เมืองซูริค

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางต่อสู่ เมืองซุก (Zug) เคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ปัจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่ก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่13 อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
 • ชม หอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง 
 • นำท่านชม โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ 
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • นำท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสวิตฯ
 • แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่
 • นำท่านสู่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Park Inn Zurich Airport เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่เจ็ด เมืองซูริค – สนามบิน – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
 • …… น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ :

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถของท่านและทีมฯ

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยว มาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
  ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ฟรังค์สวิส x 6 วัน = 48 ฟรังค์สวิส/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

ตามรอยซีรีย์เกาหลี กับสถานที่ถ่ายทำ Crash Landing on You

จากกระแสที่เกิดขึ้นของซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You ที่ขึ้นแท่นอันดับ 1 เรตติ้งสูงสุดของช่อง tvN ทำให้คนหันมาสนใจ ‘เกาหลีเหนือ’ มากขึ้น เกิดเป็นมุมมองบวกที่น่าติดตาม ถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบลงไปแล้ว เรามาตามรอยซีรีย์เกาหลีเรื่องนี้กันเถอะ

รีวิวซูริค เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ฉบับตามใจฉัน

ฮัลโหล!! กลับมาพบกับรีวิวฉบับเข้าใจง่ายสไตล์ Wonderful และเช่นเคยแอดก็ยังคงวนเวียนกับหิมะเหมือนเดิม คราวนี้ไปไกลหน่อย เพราะแอดไป สวิชไฟ เอ้ย สวิซเซอร์แลนด์มายังไงหละ!

รู้หมือไร่? มารู้จักฤดูกาล... เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กัน

รู้หมือไร่? มารู้จักฤดูกาล... เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กัน ประเทศที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของภูเขา ทะสาบ และธรรมชาติสวยจนหาดูที่ไหนไม่ได้ เป็นประเทศในฝันของใครหลายๆ คนเลยจ้า

คิวรอทำวีซ่าพุ่ง 88 เล่มเมื่อเช้านี้ เรื่องทำวีซ่าออนไลน์ไว้ใจให้เราดูแล

เห็นเงียบๆ ออเดอร์เพียบนะจ๊ะ ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ กำลังปลื้มปริ่มที่ลูกค้าไว้ใจใช้บริการทำวีซ่าออนไลน์กับเราเยอะมาก เช้านี้สูงถึง 88 เล่ม!! เยอะแค่ไหนก็ยังไหว เพราะเรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแล ใส่ใจในทุกขั้นตอน ถ้ากำลังมองหาผู้ช่วยในการยื่นวีซ่า มาทางนี้เลยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!