• นั่งรถไฟเลียบหุบเขาสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน 
 • ย้อนรำลึก สัมผัสถิ่นที่ประทับเมื่อทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ เมืองแห่งความทรงจำอันสง่างามของชาวไทย
 • เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิส ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นที่สะพานไม้ชาเปล
 • ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี 
 • ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท อิสระให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่เดือนเมษายน - ตุลาคม2563

Trip Highlight
กำหนดการเดินทาง คณะเดินทาง 4-5 ท่าน คณะเดินทาง 6-7 ท่าน คณะเดินทาง 8-9 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
กรกฎาคม - ตุลาคม 2563 82,900.- 65,900.- 55,900.- 20,500.-

**ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ หรือช่วงงานแฟร์

Details
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา: 7 วัน 6 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 14 มื้อ
เดินทางโดย: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค.-ต.ค.63
รหัสสินค้า: GGEUZRHZRH07

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – โลซานน์ – มองเทรอซ์
Hotel Fairmont Le Montreux
2 มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยง – แทสซ์ – เซอร์แมท
Hotel Gornergrat-Dorf, Zermatt
3 เซอร์แมท – แทสซ์ – เบลลินโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – เมืองโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่
Hotel Cruise, Como
4 เมืองโคโม่ – แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน
Hotel Ibis Style, Lucerne
5 เมืองลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น
Hotel City Oberland, Interlaken
6 อินเทอร์ลาเก้น – เมืองซุก – ชมเมือง – เมืองซูริค
Hotel Park Inn Zurich Airport
7 เมืองซูริค – สนามบิน – กรุงเทพฯ -

ตารางการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – โลซานน์ – มองเทรอซ์

 • …… น. ออกเดินทางสู่ สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • …… น. เดินทางถึง สนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร
 • เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Berne) นครหลวงอันงามสง่าของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
 • ชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ
 • ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง ถ่ายรูป โบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพ ตามอัธยาศัยหรือจะเลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าแบรนด์เนมและซื้อของที่ระลึก
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนี เป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนก กับหม่อมสังวาลย์ ทรงมาพักหลังอภิเษกสมรส อีกทั้งโลซานน์ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ได้เสด็จมาประทับ และทรงศึกษาเมื่อครั้งเยาวว์วัยอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)
 • นำชมตัวเมืองเก่าของโลซานน์บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบส์ถที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส 
 • เดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิต เซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Fairmont Le Montreux เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยง – แทสซ์ – เซอร์แมท

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • แวะถ่ายรูป ปราสาทชิลยง (Chateau De Chillon) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดของมองเทรอซ์ ถึงแม้ปราสาทแห่งนี้จะไม่ใหญ่โตนัก แต่ถือเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว
 • เดินทางสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
 • นำคณะนั่งรถไฟสายปลอดมลพิษ เดินทางขึ้นสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์ที่ใช้แก๊สและนํ้ามันวิ่ง อีกทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 16 นาที)
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เชิญเดินเล่นชมความน่ารักของ เซอร์แมท (Zermatt) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ทำให้บ้านเรือนที่เกือบทุกหลังยังคงความเป็นสวิสแท้ๆ ทำด้วยไม้และหิน หลังคาจั่ว มีปล่องควันและหน้าต่างบานคู่ที่ทาสีตัดกับตัวตึก ร้านรวงแต่ละร้านเป็นร้านเล็กแต่มีของต่างๆ อย่างครบครัน ทั้งสินค้าแบรนด์เนม นาฬิกา เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาที่มีอยู่หลากหลายร้าน
 • Option เสริม นั่งรถไฟขึ้นชมยอดเขากอร์เนอแกท จ่ายเพิ่มท่านละ 95 ฟรังค์
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Gornergrat-Dorf, Zermatt เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม เซอร์แมท – แทสซ์ – เบลลินโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – เมืองโคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นั่งรถไฟสู่ เมืองทาสซ์ เพื่อนั่งรถเดินทางสู่ เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona) เป็นเมืองหลวงของแคว้น Ticino เปรียบเหมือนประตูไปสู่ประเทศอิตาลี จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "อิตาลแห่งสวิตเซอร์แลนด์" 
 • เดินชมเมืองเบลลินโซน่า ซึ่งท่านจะพบกับเมืองในยุคกลางที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลังไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวสำคัญก็คือปราสาท เพราะเมืองนี้มีปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่งด้วยกัน
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox town outlet) ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 160 ร้าน เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดัง
 • เดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี
 • ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ 
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Cruise, Como เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ เมืองโคโม่ – แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก เมืองเล็กๆบนเขาสูง ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
 • นั่งกระเช้าโรแตร์ที่หมุนได้ 360 องศา เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์มีชื่อเสียง 1 ใน 3 ของสวิสเซอร์แลนด์ แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปีสูงถึง 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี
 • ชม ถ้ำน้ำแข็ง (ICE GROTTO) ซึ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ภายในเป็นผนังน้ำแข็งพร้อมมีคำอธิยายเป็นจุด ๆ ส่วนที่ชั้น 2 เป็นภัตตาคาร และชั้น 3 เป็นร้านขายของ เช่น ร้านขาย นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ส่วนชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นบนสุด จะเป็นชั้นที่ท่านสามารถเดินย่ำหิมะออกไปยังลานกว้างซึ่งเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นหลังคาแห่งทวีปยุโรป เพราะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ และยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
 • นำชมเมืองลูเซิร์น โดยเริ่มจาก สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น
 • ชม อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิตฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Ibis Style, Lucerne เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ห้า เมืองลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเก้น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ อินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความสำคัญประหนึ่ง เมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ มีภาพของยอดเขาจุงฟราวเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน อิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • Option เสริม นั่งรถไฟขึ้นชมยอดเขาจุงฟราว จ่ายเพิ่มท่านละ 180 CHF (รถไฟเริ่มจากสถานนีรถไฟ Interlaken Ost)
 • อาหารกลางวันและอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel City Oberland, Interlaken เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น – เมืองซุก – ชมเมือง – เมืองซูริค

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางต่อสู่ เมืองซุก (Zug) เคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ปัจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที่ก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่13 อาคารบ้านเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
 • ชม หอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง 
 • นำท่านชม โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ 
 • อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • นำท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสวิตฯ
 • แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่
 • นำท่านสู่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู
 • อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Park Inn Zurich Airport เทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่เจ็ด เมืองซูริค – สนามบิน – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
 • …… น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ :

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาล วันหยุดอีสเตอร์ และช่วงงานแฟร์
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถของท่านและทีมฯ

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยว มาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
  ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ฟรังค์สวิส x 6 วัน = 48 ฟรังค์สวิส/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

The 20 Happiest Countries In The World In 2021 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 2021

ในช่วงเวลาที่ผู้คนห่างหายความสุขกันไปนาน จากโควิด-19 การรายงานความสุขประจำปีนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก The 20 Happiest Countries In The World In 2021

เช็คลิสต์ 38 ประเทศ เข้าไทยได้ไม่ต้องกักตัว

ได้มีประกาศรายชื่อประเทศที่ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว 38 ประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและความครอบคลุมการฉีดวัคซีน เป็นตัวตัดสิน ซึ่งจากรายชื่อส่วนใหญ่เป็นประเทศในโซนยุโรป มีเอเชียและภูมิภาคอื่นบางประเทศ

ศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

หลังจากที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (VFS Switzerland Visa Application Center) ประจำกรุงเทพมหานคร ได้ปิดให้บริการชั่วคราวไปก่อนหน้านี้นั้น ขณะนี้พร้อมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นี้

สรุปสถานการณ์ฉบับเรียนต่อต่างประเทศ เตรียมตัวขอวีซ่าอย่างไรมาดูกัน

ช่วงนี้โควิด-19 ก็ยังไม่ซา เรียนก็อยากเรียน เรามาดูการอัพเดทสถานการณ์ในตอนนี้กันดีกว่า ว่าถ้าอยากเรียนต่อต่างประเทศในช่วงเวลานี้จะไปเรียนต่อที่ประเทศใดได้บ้าง แล้วมีเงื่อนไขอย่างไรในการเตรียมตัวเดินทาง มาดูกัน!

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!