กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • แพกเกจรวม: ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สวิตฯ ด้วยสายการบินไทย + โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน พร้อมสะดวกสบายในการเดินทางด้วยบัตรสวิตฯพาส
 • นั่งรถไฟเลียบหุบเขาสวิตเซอร์แลนด์ เยือนเมืองจักรยานเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท
 • พิชิต ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์
 • นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะ
 • นั่งรถไฟไต่เขา ยอดเขาริกิ ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ยอดเขาที่ได้ชื่อ ราชินิแห่งภูเขา
 • ฟรี!!! วอยเชอร์บัตรรับประทานอาหารเย็น @Fondue Bourguignonne
Details
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - พ.ย. 62

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 4 October 16-22Oct 2019 TG970
00:35-06:55
TG971
13:15-06:10
ปกติ 70,900 บาท
61,900 THB
Promotion
จอง 4 October 24-30Oct 2019 TG970
00:35-06:55
TG971
13:15-06:10
ปกติ 70,900 บาท
61,900 THB
Promotion
จอง 4 October 30 Oct 2019-5 Nov 2019 TG970
00:35-06:55
TG971
13:15-06:10
ปกติ 70,900 บาท
61,900 THB
Promotion
จอง 4 November 14-20Nov 2019 TG970
00:35-06:55
TG971
13:15-06:10
ปกติ 70,900 บาท
61,900 THB
Promotion
จอง 4 November 24-30Nov 2019 TG970
00:35-06:55
TG971
13:15-06:10
ปกติ 70,900 บาท
61,900 THB
Promotion
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ - สนามบินซูริค – นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท – ชมเมือง
เข้าสู่ที่พักโรงแรมเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ยอดเขากอร์นาแกรท – เซอร์แมท
เข้าสู่ที่พักโรงแรมเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 เซอร์แมท – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ
เข้าสู่ที่พักโรงแรมเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ลูเซิร์น – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย -
6 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย -
7 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย -
8 สนามบินซูริค – เดินทางกลับ -
9 เดินทางถึงกรุงเทพฯ -

ตารางการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ 

 • เช็คอินบัตรโดนสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่สอง กรุงเทพฯ - สนามบินซูริค – นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท – ชมเมือง

 • ออกเดินทางสู่ สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG970
 • เดินทางถึง สนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2562) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร 
 • นั่งรถไฟ (สวิตฯพาส) เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรมเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน

วันที่สาม เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ยอดเขากอร์นาแกรท – เซอร์แมท

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางโดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม อิสระชมวิวตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ลงจากยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ลงสู่สถานี Furi จากนั้นนั่งกระเช้าสู่ สถานี Riffelberg ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท (Gornergrat) ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ 
 • สมควรแก่เวลาพาท่านนั่งรถไฟต่อสู่ สถานี Riffelalp และสถานี Findelbach จนถึงด้านล่างสุดคือ เมืองเซอร์แมท อิสระเดินเล่นชมเมืองท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติค ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
 • ฟรี!!! วอยเชอร์บัตรรับประทานอาหารเย็น @Fondue Bourguignonne
 • เข้าสู่ที่พักโรงแรมเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน

วันที่สี่ เซอร์แมท – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นั่งรถไฟ (สวิตฯพาส) เพื่อเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสี่พันธรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ (Mount Rigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus) ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น ทะเลสาบลูเซิร์น ได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตฯทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง
 • เรือเทียบท่าที่หมู่บ้านวิทซ์นาว (Vitznau) นั่งรถไฟไต่เขา ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกินี้ มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว แบบ Zimmer
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน

วันที่ห้า ลูเซิร์น – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • อาหารกลางและอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก ***ลูกค้าทำการจองเอง***

วันที่หก อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • อาหารเช้า อาหารกลางและอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก ***ลูกค้าทำการจองเอง***

วันที่เจ็ด อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • อาหารเช้า อาหารกลางและอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • โรงแรมที่พัก ***ลูกค้าทำการจองเอง***

วันที่แปด สนามบินซูริค – เดินทางกลับ

 • อาหารเช้า และอาหารกลาง อิสระตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

วันที่เก้า เดินทางถึงกรุงเทพฯ

 • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุ // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าบัตรสวิตฯพาส 3 วัน
 • ค่าขึ้นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ยอดเขากอร์นาแกรท
 • ค่าล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – และรถไฟไต่เขายอดเขาริกิ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (TOURIST TAX) ลูกค้าต้องจ่ายตอนเช็คอินเข้าโรงแรมประมาณ 3-5 ยุโร/ท่าน

RELATED ARTICLES

เที่ยวสวิส...ต้องแวะชิมที่นี่ ร้านอาหารยอดนิยมจาก Tripadvisor

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝันที่สวยงามไปทุกแห่ง แต่ละแห่งก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไปเที่ยวสวิสทั้งที ต้องไปลิ้มลองรสชาติในร้านอาหารของสวิส โดยเป็นร้านอาหารที่ใครๆ ต่างก็เข้ามาแนะนำใน Tripadvisor ไปดูกันว่าจะน่าอร่อยขนาดไหน

ประเทศไหนบ้างที่ต้องง้อวีซ่า แต่คนก็ยังชอบไป

วีซ่าก็คล้ายๆ กับบัตรผ่านทางเข้าไปในประเทศนั้นๆ ซึ่งบางประเทศไม่ต้องขอวีซ่าก็ผ่านเข้าได้ แต่บางประเทศเราต้องทำเรื่องขอวีซ่าเพื่อขออนุญาตผ่านเข้าประเทศนั้นๆ นั่นเอง แต่ถึงจะต้องง้อวีซ่าเราก็ยังอยากไปเที่ยวอยู่ดี ก็มันน่าไปนี่เนอะ

รีวิวฉบับยาวเหยียดละเอียดยิบ...ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวยุโรป และหาข้อมูลการเดินทางอยู่ล่ะก็ WonderfulPackage มีรีวิวดีๆ มาฝากแบบละเอียดยิบ เหมือนกับไปเที่ยวด้วยกันเลยล่ะ ในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางฮอตฮิตของยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส แบบ 5 วันเต็ม

รีวิวซูริค เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ฉบับตามใจฉัน

ฮัลโหล!! กลับมาพบกับรีวิวฉบับเข้าใจง่ายสไตล์ Wonderful และเช่นเคยแอดก็ยังคงวนเวียนกับหิมะเหมือนเดิม คราวนี้ไปไกลหน่อย เพราะแอดไป สวิชไฟ เอ้ย สวิซเซอร์แลนด์มายังไงหละ!

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!