กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • ท่องเที่ยว 2 ประเทศด้วยเรือสำราญสุดหรู COSTA neoRomantica ที่ตกแต่งสไตล์อิตาลี
 • เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบนเรือมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องสปา สระว่ายน้ำ ห้องอาหาร และการแสดงต่างๆ
 • พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย พร้อมพนักงานบริการด้วยความเต็มใจ
 • เที่ยวประเทศ "ญี่ปุ่น" เมืองฟุกุโอกะ, ไม่ซุรุ, คานาซาวะ และซะไคมินะโตะ 
 • เที่ยว “ปูซาน” เมืองท่าที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาหลีใต้
 • เดินทางด้วยสายการบินไทย พร้อมบริการด้วยความสะดวกสบาย
 • มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น,เกาหลี
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
รวมมื้ออาหาร: 17 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 28 ส.ค. - 4 ก.ย. 62
รหัสสินค้า: COSTAJPKR01

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 10 August 29 Aug 2019-4 Sep 2019 TG648
00:50-08:00
TG649
11:35-14:55
51,500 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 ฟุกุโอกะ – ท่าเรือฮากาตะ
เรือสำราญ Costa neoRomantica
3 ไมซุรุ ประเทศญี่ปุ่น
เรือสำราญ Costa neoRomantica
4 คานาซาวะ ประเทศญี่ปุ่น
เรือสำราญ Costa neoRomantica
5 ซะไคมินะโตะ ประเทศญี่ปุ่น
เรือสำราญ Costa neoRomantica
6 ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
เรือสำราญ Costa neoRomantica
7 ท่าเรือฮากาตะ - ฟุคุโอกะ (Fukuoka)
Monte Hermana Hotel
8 ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

ราคาห้องพักบนเรือต่อท่าน

Classic

Premium

ผู้ใหญ่ท่านที่

3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่่ 2 ท่าน

Inside

ห้องไม่มีหน้าต่าง

Outside

ห้องมีหน้าต่าง

Balcony

ห้องมีระเบียง

Inside

ห้องไม่มีหน้าต่าง

Outside

ห้องมีหน้าต่าง

Balcony

ห้องมีระเบียง

51,500

55,500

60,500

53,500

57,500

62,500

47,500

43,500

40,100

กำหนดการ

Day 1: กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย

   กรุณาเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อทำการ เช็คอิน แลกบอร์ดดิ้งพาสต์และโหลดสัมภาระด้วยตัวท่านเอง


  Day 2: ฟุกุโอกะ ท่าเรือฮากาตะ

  • 00.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เหินฟ้าสู่เมืองฟุกุโอะกะ โดยเที่ยวบินที่ TG648
  • 08.00 น. ถึงสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
  • 12.00 น. ถึงท่าเรือฮากาตะ (Hakata Cruise Terminal)

  เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน

  1. พาสปอร์ตผู้เดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากว่า 6 เดือน
  2. ตั๋วเรือ, Boarding Form ของ Costa, Health Form
  3. บัตรเครดิต
  4. ใบ ต.ม.ขาเข้า ขาออกประเทศญี่ปุ่น (ถ้ามี)
  • หลังจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปรับประทานอาหารกลางวันที่ได้ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ (Deck 10 ท้าย เรือ) และเชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ
  • 15.00 น. ขอเชิญท่านนำเสื้อชูชีพจากห้องพักของท่านมาเข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Emergency Drill) 
  • 16.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ไมซุรุ (Maizuru)
  • เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
  • หมายเหตุ เวลาอาหารคํ่าตามมาตราฐานเอเซีย แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกเริ่ม ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และรอบสองเริ่ม ตั้งแต่เวลา 20.00 น. (Premium class จะสามารถเลือกเวลาในการรับประทานอาหารคํ่าล่วงหน้าได้)


  Day 3: ไมซุรุประเทศญี่ปุ่น

  • เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino
  • หลังรับประทานอาหารเสร็จท่านสามารถออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้ง บนจ็อกกิ้งแทรคระยะทาง 140 เมตร, ว่ายนํ้า หรือ ออกกำลังกายที่ห้องยิมเพื่อความสดชื่น
  • กลางวัน เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรืออิสระตามอัธยาศัย
  • 13.30 น. เรือเทียบท่าเมืองไมซุรุ (Maizuru) เมืองในจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นเมืองท่าสำคัญด้านทะเลญี่ปุ่น ยังมีตลาดปลาขนาดใหญ่ อาหารทะเลสดๆ จากทะเลญี่ปุ่นและ อาหารทะเลแปรรูปอีกหลากหลายให้ท่านเลือกลิ้มลอง เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือสำหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลงจากเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ : ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)

   สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

   o Maizuru City Commemoration Hall * Akarenga Building หรือโกดังอิฐแดง

   o ตลาดสด Maizuru Toretore Seafood Center สามารถเลือกซื้อแล้วนั่งทานได้

   o Amanohashidate ติดอันดับวิวสวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

   o Ine Bay เมืองแห่งท้องทะเล ติด 1 ในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

   ** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **

  • เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

  • 22.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองคานาซาวะ (Kanazawa)


  Day 4: คานาซาวะประเทศญี่ปุ่น

  • เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น.
  • เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino
  • หลังรับประทานอาหารเสร็จท่านสามารถออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้ง บนจ็อกกิ้งแทรคระยะทาง 140 เมตร, ว่ายนํ้า หรือ ออกกำลังกายที่ห้องยิมเพื่อความสดชื่น
  • 08.00 น. เรือเทียบท่าเมืองคานาซาวะตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือส่วนกลางของอิชิคาวะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณภาพของงานฝีมือ อาหารพื้นบ้านรสเลิศ ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรือง และ อารยธรรมอันลํ้าค่าตั้ง แต่สมัยเอโดะ เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือสำหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลงจากเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ : ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)

   สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

   Omicho Market เที่ยวตลาดโอมิโจ

   o Kenrokuen Garden 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น

   o Higashi Chaya District ย้อนวันวาน ณ หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ

   o 21st Century Museum of Contemporary พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยศตวรรษที่ 21

   o Oyama Shrine สักการะสิ่งศักดิ์ ณ ศาลเจ้าโอะยามะ

   ** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **

  • กลางวัน เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรืออิสระตามอัธยาศัย

  • 18.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองซะไคมินะโตะ / มะสึเอะ (Sakaiminato / Matsue), ประเทศญี่ปุ่น

  • เย็น เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ค่ำนี้ทางเรือจะจัด Welcome Party Night เลี้ยงต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ ท่านจะเพลิดเพลินและสนุกสนาน กับบรรยากาศของดนตรีที่เตรียมไว้เพื่อท่าน พร้อมด้วยเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ รวมทั้งความสำราญอันหลากหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน


  Day 5: ซะไคมินะโตะ ประเทศญี่ปุ่น

  • เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น.
  • เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino
  • 08.00 น. เรือเทียบท่าเมืองซะไคมินะโตะ(Sakaiminato), ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีชื่อ เสียงด้านที่พักตากอากาศ, ออนเซ็นติดทะเล และ อาหารทะเล นำคณะเดินชมสีสันที่สำคัญของเมือง คือ ถนนสายภูติพราย (Mizuki Shigeru Road)เป็นแหล่งรวม ตัวการ์ตูนเหล่าผี ๆ ทั้งหลาย ตัวที่โดดเด่นที่สุดคือ เจ้าผีน้อยคิทาโร่ (Kitaro) กิจกรรมที่น่าสนุกของเมืองนี้เป็นการแรลลี่ตามหาตัวรูปปั้นการ์ตูนตามมุมต่างๆในเมือง ทั้งหมด 37 ตัว ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเหล่าตัวการ์ตูนเหล่านี้ได้ตลอดเส้นทาง เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือสำหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลงจากเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ : ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)

   สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

   o Izumo - Taisha เป็นหัวใจของศาลเจ้าทั้งหมดในบริเวณIzumo

   o Matsue Castle ปราสาทมัตสึเอะ

   o Mizuki Shigeru Road ถนนภูติพรายในเมืองซากาอิมินาโตะ

   o Adachi Art Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาดาชิ

   o Gosho Aoyama Manga Factory เต็มอิ่มไปกับโลกแห่งการ์ตูน "พิพิธภัณฑ์โคนัน"

   o Tottori Sand Dunes เนินทรายต็อตโตริ

   ** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **

  • กลางวัน เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรืออิสระตามอัธยาศัย

  • 17.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองปูซาน (Pusan) ประเทศเกาหลีใต้ 

  • เย็น เชิญท่านรับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ คํ่าคืนนี้ ขอเชิญท่านอิสระเลือกชมการแสดงโชว์ที่ทางเรือจัดไว้ต้อนรับท่านทุกคืน อาทิ Production Show ที่ห้อง Cabaret Vienna หรือจะเป็น Magic Show ที่ห้อง Grand Bar เป็นต้น หรือจะเล่นชิวๆ ที่บาร์เครื่องดื่ม เสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโน ตามอัธยาศัย


  Day 6: ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

  • เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น.
  • เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardino
  • 09.00 น.เรือเทียบท่าเมืองปูซาน (Pusan) ประเทศเกาหลีใต้ เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้มากกว่าปีละหลายแสนคน เช่น ชายหาด Haeundae, Songdo และ Gwangalli Beaches เป็นต้น เชิญท่านอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือสำหรับท่านที่จองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือแจ้ง เพื่อรอเรียกลงจากเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง จะสามารถลงจากเรือได้ภายหลังตามที่เรือแจ้ง อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง (หมายเหตุ : ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง)

   สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

   o Beomeosa Temple วัดเบียวเมียวซา วัดเก่าแก่หนึ่งใน 3 วัดหลักของเกาหลีใต้

   o Gamcheon Culture Village หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมช็อน

   o Jagalchi Fish Market ตลาดปลาจากัลชี

   o Gukje Market ตลาดกุกเจชิจัง

   o Haedong Yonggungsa temple วัดแฮดอง ยงกุงซา วัดเก่าแก่ที่สวยสุดในปูซาน

   ** กรณีท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง **

  • กลางวัน และเย็น เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ หรืออิสระตามอัธยาศัย

  • 19.00 น. เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองฟุคุโอกะ (Fukuoka) ประเทศญี่ปุ่นคํ่าคืนนี้ทางเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่มาวางไว้หน้าห้อง เพื่อนำไปเก็บไว้ในสโตร์ และนำส่งให้พรุ่งนี้ตามเวลาที่กำหนด ขอเรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัวสำหรับวันรุ่งขึ้น


  Day 7: ท่าเรือฮากาตะ - ฟุคุโอกะ (Fukuoka)

  • เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 น.
  • เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Botticelli หรือ ห้องบุฟเฟต์ Giardin
  • หลังอาหารขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทางเจ้าหน้าที่ จะประกาศเรียกลงเรือตามลำดับที่ท่านได้รับ
  • 08.00 น. เรือเทียบท่าที่ท่าเรือฮากาตะ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางไปยังศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ (Dazaifu Tenmagu Shrine)มนัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทั้งยังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ ก่อนกลับมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น เพื่อเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกจากร้านรวงมากมายตลอดสองข้างทาง
  • กลางวัน เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • บ่าย นำท่านสู่ คาแนลซิตี้ฮากาตะ (Canal City Hakata)เป็นมอลล์ขนาดใหญ่ในฮากาตะ ซึ่งเป็นย่านที่เฟื่องฟูที่สุด โดยรวมทั้งโรงแรม ร้านเสื้อผ้า และตึกออฟฟิศไว้ด้วยกัน นอกจากโซนช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยร้านค้าหลากหลาย ตั้งแต่ร้านของที่ระลึกและร้านสินค้าคุมะมงที่หาซื้อได้ในคิวชูเท่านั้น และ สวนอาหารในคอนเซ็ปต์ "ราเม็งสเตเดียม" ไฮไลท์ของที่นี่คือมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้อีกด้วย
  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พักMonte Hermana Hotel หรือเทียบเท่า
  • คํ่า อิสระตามอัธยาศัยอาหารคํ่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)


  Day 8: ฟุกุโอกะ กรุงเทพฯ

  • เช้า เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
  • หลังอาหาร Check out นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  • 11.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบิน TG649 เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
  • 14.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  เงื่อนไขสินค้า

  อัตรานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ ในเส้นทาง BKK – Fukuoka – BKK โดยสายการบินไทย
  • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 5 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) / ภาษีท่าเรือ แล ะ ค่าประกันบนเรือ
  • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
  • โรงแรมที่พ ักระดับ 4 ดาวในฟุคุโอกะ 1 คืน (รวมอาหารเช้า)
  • ค่าประกันภัยการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  • เจ้าหน้าที่ดูแลคณะจากประเทศไทย (ขอสงวนสิทธิ์ในจัดหัวหน้าทัวร์ เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป)
  • ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบิน ท่าเรือ / ท่าเรือ โรงแรม / โรงแรม สนามบิน
  • ทัวร์เที่ยวในฟุคุโอกะ พร้อมอาหารกลางวันตามที่ระบุในรายการ

  อัตรานี้ไม่รวม

  • Japan International Tourist Tax [JPY 1,000.- per departure / per pax]
  • ค่าวีซ่า (ถ้ามี) , ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าทิปบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 67.50 / เด็กอายุ 12 04 ปี USD 33.75 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี

  หมายเหตุ

  • ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่า 16 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
  • สำหรับผู้เดินทาง ต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทาง และ ต้องมีอายุมากว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
  • ในกรณีชาวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเรื่องวีซ่าก่อนจอง และ ต้องมีวีซ่าพร้อมก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)
  • สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
  • สำหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 6 เดือน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
  • กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
  • ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางของทางเรือเป็นหลัก โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  RELATED ARTICLES

  โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

  "โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

  Fun & Learn เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย ติดปีกความรู้ เอาใจคนวัยใส

  วัยที่เหมาะกับการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง จะให้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมันก็คงเดิมๆ ชวนไปเปิดประสบการณ์กับโลกกว้างใหญ่ ที่ยังมีอะไรๆ ให้เรียนรู้ได้อีกเยอะ ไปติดปีกความรู้ท่องโลกกันเถอะ คัดมาที่เด็ดๆ ที่เด็กๆ ได้เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย เด็กๆ ชอบ วัยรุ่นก็ชอบ

  5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

  จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

  แนะนำ! จุดชมวิวซากุระบานกลางปี สวนสาธารณะฮิโรซากิ

  ถึงแม้ Event ชมซากุระบานจะออกมาถี่มาก บ้างก็สงสัยว่าช่วงนี้ซากุระยังบานอยู่มั้ย? แต่ขอบอกว่า ยัง...ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ !! เอาใจคนที่พลาดไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ขอเชิญพบกับ สวนสาธารณะฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ หนึ่งจุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  TRIP INFORMATION

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!