กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • บินหรูไปกับสายการบินประจำชาติ บริการแบบ Full Service โดยสายการบิน Air Macau
 • เข้าพักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
 • ซิตี้ทัวร์นำเที่ยวครบไฮไลท์มาเก๊า แบบ Seat In Coach
 • ไหว้พระ ขอพรเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า เปิดรับทรัพย์ ความเฮงตลอดทั้งปีแก่ตนเองและครอบครัว
 • ถ่ายรูปคู่กับ ซากโบสถ์เซนต์ปอล สถานที่ที่มีความสวยงาม มรดกโลกทางประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า
 • เดินเที่ยว "เซนาโด้สแควร์"ย่านยอดฮิตสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสผสมผสานกันวัฒนธรรมจีน เรียกได้ว่าครบทุกที่ฮิตของย่านนี้
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินมาเก๊า โดยสายการบิน แอร์มาเก๊า (Air Macao / NX)

 • จองตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค. 62
 • เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 26 ธ.ค.2562

สายการบิน เที่ยวบิน วันเดินทาง  ไฟล์ทบิน เวลาบิน


กรุงเทพ - มาเก๊า

ฺBKK-MFM

วันนี้- 26 ธันวาคม 2562 NX885 10.35 - 14.20

มาเก๊า - กรุงเทพ

MFM-BKK

NX882 19.00 - 21.00

 ตารางราคา (เริ่มต้นต่อท่าน)

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เริ่มต้น
 (ท่าน/คืน)

วันนี้ - 26 ธันวาคม 2562

12,900

รายละเอียดที่พัก

METROPARK HOTEL MACAU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

199 R. de Pequim, Macau

GRAND VIEW HOTEL MACAU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

No 142 Estr. Gov. Albano de Oliveira, Macau


Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินมาเก๊า 

 • 07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เค้าน์เตอร์สายการบิน Air Macau 
 • 10.35 น. นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดย สายการบิน Air Macau เที่ยวบิน ที่ NX885
 • 11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย 
 • ลูกค้าเดินทางไปที่โรงแรมด้วยตนเอง
 • ที่พัก METROPARK MACAU , GRANDVIEW HOTEL MACAU หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

Day 2 : ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลล์ - วัดนาชา - ซากกำแพงเมืองโบราณ - ป้อมปราการ เมาท์ ฟอร์เทส - ย่านเซนาโด้ สแควร์ - วัดอาม่า - ทะเลสาปนัมวาน - มาเก๊า ทาวเวอร์ -  ร้านขายของที่ระลึก - Casino Grand Lisboa    

 • 09.30-10.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักในเมืองมาเก๊k
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม ซากประตูโบสถ์เซ็นต์ปอล์ 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาชา เพื่อไหวพระขอพรและชมซากกำแพงเมืองโบราณ
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการ เมาท์ ฟอร์เทรส (Mount Fortress or Monte Fort) ที่เป็นที่ตั้งของปืนใหญ่สมัยโบราณ อยู่บนเนินเขาเมาท์ 
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านเซนาโด้ สแควร์ 
 • นำท่านเดินทาง ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาม่า จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปกับ ทะเลสาปนัมวาน
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม Macau Tower (เที่ยวชมด้านนอก)จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้านของฝาก 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ช่วงบ่าย อิสระการเดินทางที่ Casino Grand Lisboa
 • 16.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางกลับ เกาะฮ่องกง
 • 17.00 น. นำท่านส่ง ณ โรงแรมที่พัก
 • อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
 • ที่พัก METROPARK MACAU , GRANDVIEW HOTEL MACAU หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

Day 3 : มาเก๊า - กรุงเทพฯ                                                                              

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ลูกค้าเดินทางกลับสู่สนามบินมาเก๊าด้วยตนเอง
  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า
 • 19.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Macau เที่ยวบิน ที่ NX882
 • 21.00 น. ถึง โดยสวัสดิภาพ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสาร Air Macau

นำ Boarding Pass ไปแลกรับวอยเชอร์เงินสดมูลค่า 50 MOP ได้ที่เค้าเตอร์บริการ ภายใน 7 วัน

 • ใช้เป็นส่วนลดสำหรับเข้าใช้บริการ Golden Reel, Batman Dark Flight,Warner Bros. Fun Zone, Legend Heroes Park, FlipOut Trampoline at Studio City.
 • ใช้เป็นส่วนลดสำหรับร้านอาหารต่างๆ ดังนี้ Pearl Dragon, Rossi Trattoria, Rossi Pizza by Rossi Trattoria, Hide Yamamoto, Hidemasa by Hide Yamamoto, Spotlight, Herbal Treasures, Miàn, Spice Road, Studio City Dai Pai Dong, Joyride, Premiere Bar, Cabana Bar and Sweet & Sticky at Studio City.

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 HKD./ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ มาเก๊า

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ จัดเต็ม ที่มาเก๊า วันนี้เราจะพาไปไหว้พระขอพรกันสักหน่อย และไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ แค่มาเก๊าเอง ไปจ้าา ตามไปขอพรกันให้ครบไปเลย

มาเก๊ามีดี มากกว่าคาสิโน

มาเก๊า มีดีมากกว่าคาสิโนเพราะถ้าให้นึกถึงมาเก๊า แว๊บ!! แรกคงเป็นคาสิโนกันใช่มั้ย แต่ถ้าไม่เข้าคาสิโน แล้วจะไปเที่ยวไหนดี ??? วันนี้เราจะพาไปเที่ยวมาเก๊าในมุมต่างๆ ตามไปดูกันได้เลย

เที่ยว 2 แห่งได้บุญ 2 เด้ง เที่ยวไหว้พระมาเก๊า ฮ่องกง

ทริปนี้เรียกได้ว่าเจาะลึกสายบุญโดยเฉพาะ หลังจากที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำบุญนานมว๊ากก บวกกับตัวเองอยากเที่ยวด้วยเลยตัดสินใจไปเที่ยวทริปนี้ ซึ่งไปทั้งมาเก๊าและฮ่องกง ก็เลยรู้สึกอิ่มบุญล้นเว่อร์ จนอยากจะนำบุญมาฝากทุกคนผ่านรีวิวอันนี้กัน พนมมือแล้วดูรูปไปพร้อมๆกันเลยจ้า

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!