กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • บินหรูไปกับสายการบินประจำชาติ บริการแบบ Full Service โดยสายการบิน Air Macau
 • เข้าพักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว
 • ซิตี้ทัวร์นำเที่ยวครบไฮไลท์มาเก๊า แบบ Seat In Coach
 • ไหว้พระ ขอพรเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า เปิดรับทรัพย์ ความเฮงตลอดทั้งปีแก่ตนเองและครอบครัว
 • ถ่ายรูปคู่กับ ซากโบสถ์เซนต์ปอล สถานที่ที่มีความสวยงาม มรดกโลกทางประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า
 • เดินเที่ยว "เซนาโด้สแควร์"ย่านยอดฮิตสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสผสมผสานกันวัฒนธรรมจีน เรียกได้ว่าครบทุกที่ฮิตของย่านนี้
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินมาเก๊า โดยสายการบิน แอร์มาเก๊า (Air Macao / NX)

 • จองตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.ย. 2562
 • เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 26 ธ.ค.2562

สายการบิน เที่ยวบิน วันเดินทาง  ไฟล์ทบิน เวลาบิน


กรุงเทพ - มาเก๊า

ฺBKK-MFM

วันนี้- 26 ธันวาคม 2562 NX885 10.35 - 14.20

มาเก๊า - กรุงเทพ

MFM-BKK

NX882 19.00 - 21.00

 ตารางราคา (เริ่มต้นต่อท่าน)

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เริ่มต้น
 (ท่าน/คืน)

วันนี้ - 26 ธันวาคม 2562

10,990

รายละเอียดที่พัก

METROPARK HOTEL MACAU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

199 R. de Pequim, Macau

GRAND VIEW HOTEL MACAU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

No 142 Estr. Gov. Albano de Oliveira, Macau


Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินมาเก๊า 

 • 07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เค้าน์เตอร์สายการบิน Air Macau 
 • 10.35 น. นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดย สายการบิน Air Macau เที่ยวบิน ที่ NX885
 • 11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย 
 • ลูกค้าเดินทางไปที่โรงแรมด้วยตนเอง
 • ที่พัก METROPARK MACAU , GRANDVIEW HOTEL MACAU หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

Day 2 : ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลล์ - วัดนาชา - ซากกำแพงเมืองโบราณ - ป้อมปราการ เมาท์ ฟอร์เทส - ย่านเซนาโด้ สแควร์ - วัดอาม่า - ทะเลสาปนัมวาน - มาเก๊า ทาวเวอร์ -  ร้านขายของที่ระลึก - Casino Grand Lisboa    

 • 09.30-10.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักในเมืองมาเก๊k
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม ซากประตูโบสถ์เซ็นต์ปอล์ 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาชา เพื่อไหวพระขอพรและชมซากกำแพงเมืองโบราณ
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการ เมาท์ ฟอร์เทรส (Mount Fortress or Monte Fort) ที่เป็นที่ตั้งของปืนใหญ่สมัยโบราณ อยู่บนเนินเขาเมาท์ 
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านเซนาโด้ สแควร์ 
 • นำท่านเดินทาง ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาม่า จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปกับ ทะเลสาปนัมวาน
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม Macau Tower (เที่ยวชมด้านนอก)จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้านของฝาก 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ช่วงบ่าย อิสระการเดินทางที่ Casino Grand Lisboa
 • 16.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางกลับ เกาะฮ่องกง
 • 17.00 น. นำท่านส่ง ณ โรงแรมที่พัก
 • อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
 • ที่พัก METROPARK MACAU , GRANDVIEW HOTEL MACAU หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

Day 3 : มาเก๊า - กรุงเทพฯ                                                                              

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ลูกค้าเดินทางกลับสู่สนามบินมาเก๊าด้วยตนเอง
  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า
 • 19.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Macau เที่ยวบิน ที่ NX882
 • 21.00 น. ถึง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 HKD./ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

มาเก๊ามีดี มากกว่าคาสิโน

มาเก๊า มีดีมากกว่าคาสิโนเพราะถ้าให้นึกถึงมาเก๊า แว๊บ!! แรกคงเป็นคาสิโนกันใช่มั้ย แต่ถ้าไม่เข้าคาสิโน แล้วจะไปเที่ยวไหนดี ??? วันนี้เราจะพาไปเที่ยวมาเก๊าในมุมต่างๆ ตามไปดูกันได้เลย

ครั้งเเรกกับสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

วันก่อนไปเยือนฮ่องกงเลยมีโอกาสได้ไปเยือนสะพาน "ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า" สะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก โดยเป็นสะพานยาว 55 กม.ที่เชื่อมระหว่างเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน คือ เกาะฮ่องกง มาเก๊า และเมืองจูไห่

เที่ยว 2 แห่งได้บุญ 2 เด้ง เที่ยวไหว้พระมาเก๊า ฮ่องกง

ทริปนี้เรียกได้ว่าเจาะลึกสายบุญโดยเฉพาะ หลังจากที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำบุญนานมว๊ากก บวกกับตัวเองอยากเที่ยวด้วยเลยตัดสินใจไปเที่ยวทริปนี้ ซึ่งไปทั้งมาเก๊าและฮ่องกง ก็เลยรู้สึกอิ่มบุญล้นเว่อร์ จนอยากจะนำบุญมาฝากทุกคนผ่านรีวิวอันนี้กัน พนมมือแล้วดูรูปไปพร้อมๆกันเลยจ้า

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ มาเก๊า

ทริปนี้อิ่มบุญ ขอพรไหว้พระ จัดเต็ม ที่มาเก๊า วันนี้เราจะพาไปไหว้พระขอพรกันสักหน่อย และไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ แค่มาเก๊าเอง ไปจ้าา ตามไปขอพรกันให้ครบไปเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!