กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว
 • บินตรงสู่ไต้หวัน โดยสารการบิน THAI AIRWAYS
 • มีรถรับส่งระหว่างสนามบินและที่พัก พร้อมพาเที่ยวแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง ด้วย Toyota Wish, 6 คนเดินทาง ด้วย Volkswagen
 • มีรถพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ 2 วันเต็ม ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเดินทาง เพราะมีคนพาไปส่งถึงที่
 • ได้เต็มอิ่มกับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยว สัมผัสความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันเหวินหวู่ สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน ฟอร์โมซาน
 • มีเวลาพักผ่อนสบายๆ ให้ชวนกันไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบชิลล์ๆ ไม่ต้องกลัวใครรอ
 • ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม (ต่อกรุ๊ป) เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อกับคนขับรถ
Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้. - 10 ก.ค. 62
รหัสสินค้า: PKTPETPEIT03

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

 

ช่วงเดินทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ราคาเริ่มต้น
 (ท่าน/คืน)

ราคาโปรโมชั่นสำหรับวัยรุ่น 

12 - 25 ปี ราคาเริ่มต้น (ท่าน/คืน)

เด็ก อายุ 2- 12 ปี
 ราคาเริ่มต้น (ท่าน/คืน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่าน

วันนี้ - 10 ก.ค. 2562

25,900

19,900

23,900

5,000

ราคาโปรโมชั่นสำหรับวัยรุ่น สามารถใช้เดินทางได้เพียงช่วงวันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี เท่านั้น! 

จองตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2562    เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 2562

 

วันที่ 1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ไต้หวัน (เถาหยวน) - ที่พัก

 • 08.25น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG632
 • 13.05น. ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว
 • เข้าพักที่โรงแรม Your Hotels / หรือเทียบเท่า

เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย

Toyota Wish สำหรับนั่ง 4 คน

VolksWagen สำหรับ นั่ง 6 คน

VIP VolksWagen สำหรับนั่ง 8 คน (1 คน นั่งข้างคนขับ)


วันที่ 2: หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - Ita Thao Old Street - วัดเหวินหวู่ - นั่งกระเช้าพาโนราม่า 

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เช้า รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่นำท่านไป หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของมหานครไถจง - Sun Moon Lake(รวมล่องเรือ) ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน” - Ita Thao Old Street - ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดเหวินหวู่ เทพเจ้าแห่งปัญญา - นั่งกระเช้าพาโนราม่า (นั่งกระเช้าไป-กลับ) ชมวิวทิวทัศน์ 360 องศาของทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • อิสระอาหารกฃางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • เข้าพักที่โรงแรม Lealea Garden Hotels-Sun Moon Lake-Moon / หรือเทียบเท่า

วันที่ 3: หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน ฟอร์โมซาน - ไทเป

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เช้า รถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่นำท่าน หมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจิน ฟอร์โมซาน ครอบคลุมพื้นที่กว้าง 62 เฮกตาร์หรือราวๆ 400 ไร่ ท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆเหมาะสำหรับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย เช่น
 • - ชมโชว์ระบำพื้นเมือง โชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไต้หวัน
 • - สวนยุโรป (European Garden) พื้นที่กว้างส่วนหน้าสุดและเป็นสวนยุโรปที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
 • - เกาะแห่งสวนสนุก (Amusement Isle) สวนสนุกที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
 • - เทศกาลชมดอกซากุระ ของหมู่บ้านจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในเวลานั้น)
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป 
 • เข้าพักที่โรงแรม Your Hotels / หรือเทียบเท่า

วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้ง - เช็คเอาท์ - เดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • มีเวลาในช่วงเช้าให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย อย่าลืมเผื่อเวลาเช็คเอาท์และเดินทาง
 • เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • 11.00น. รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน - เช็คอิน
 • 14.05น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่  TG633
 • 16.50น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ  กรุงเทพฯ-ไต้หวัน-กรุงเทพฯ 
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก. และ ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • Local Sim Card 1 sim/group

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • เรามี Local Sim Card ให้กรุ๊ปของท่าน 1 sim เพื่อใช้สำหรับติดต่อกับคนขับรถ กรุณา save เบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถหลังได้รับ Sim Card

RELATED ARTICLES

ไต้หวันอร่อยไม่หยุดปาก รีวิวของกินไต้หวันต้องลอง!

สายกินอย่างเราๆ คงไม่มีพลาด เพราะไต้หวันของกินอร่อยเพียบ!! เรียกว่าเที่ยวไปกินไปไม่มีเหงาปาก ที่สำคัญราคาไม่แพง เพราะคิดๆแล้วค่าอาหารใกล้เคียงบ้านเราเลยล่ะ ส่งภาพยั่วรีวิวของกินไต้หวันให้เป็นน้ำจิ้มแบ่งปันความหิวกันหน่อยดีกว่า

1 Day in Taiwan by Bus 3 เส้นทางนั่งรถเที่ยวไต้หวัน

สำหรับคนชอบเที่ยวเอง และอยากออกไปเห็นมุมมองไต้หวันในมุมใหม่ๆ ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งรถเที่ยวกันมั้ย กับ 3 เส้นทางแนะนำ! ใครอยากนั่งรถเที่ยวไต้หวัน ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

เที่ยวไต้หวันดัวยตัวเอง ใช้ Taipei Fun Pass บัตรเดียวเอาอยู่

เที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองแบบง่ายๆ กับบัตรที่จะทำให้ทั้งไทเปมาอยู่ในมือเรา กับบัตร Taipei Fun Pass ที่จะพาเราเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ขึ้นลง MRT หรือรถบัสจะกี่ครั้งก็ได้ แถมได้เข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ ได้ฟรี!!! ส่วนจะพาไปไหนได้บ้าง ตามมาเลยจ้าา

ชี้เป้า ที่พักไต้หวันสุดคุ้ม บินไปไต้หวันแล้วจะพักที่ไหนดี?

ไปไต้หวันมีเป้าหมายแล้ว พร้อมลุยแล้ว แต่ติดอยู่ตรงที่พักจะไปไหนดี? วันนี้จะพาไปดู 5 โรงแรมเถาหยวน ที่ขอบอกเลยว่า จะชาร์ตแบตให้กับคุณพร้อมท่องเที่ยวในไต้หวันในวันต่อๆไป เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูที่พักไต้หวันกันดีกว่า ว่าน่าไปขนาดไหน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!