กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว ด้วยสายการบิน Royal Brunei

 • บริการ Full Service ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เดินทางที่หรูหรา อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมระบบความบันเทิงที่มีวิดีโอและเสียงแบบออนดีมานด์บนหน้าจอติดตั้งเฉพาะที่นั่ง สะดวกสบายตลอดการเดินทาง

 • ไม่ต้องโหลดกระเป๋าใหม่ขณะรอเปลี่ยนเครื่อง
 • บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินถึง 4 เที่ยว

 • บริการหูฟังและผ้าห่มใหม่ทุกครั้ง

 • สะดวกสบายด้วยรถรับส่งระหว่างสนามบินแบบส่วนตัว

 • เที่ยวชมบรูไนยามค่ำคืน

 • บริการอาหารเย็นชมมัสยิดสุลต่าน

 • อิสระท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

Details
ประเทศ: บรูไน
ระยะเวลา: -
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: ROYAL BRUNEI
ระดับโรงแรม: -
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วิสาขบูชา 18-22 พ.ค.62
รหัสสินค้า: BRUAIRCITY

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
10 May 18-22May 2019
(วันวิสาขบูชา)
BI514
13:30-17:15
BI519
18:40-20:25
16,500 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติบรูไน - มัสยิดทองคำ - หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิดสุลต่าน - สนามบินนานาชาติบรูไน -
2 สนามบินนานาชาติบรูไน - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น -
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย -
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย -
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ - สนามบินนานาชาติบรูไน - กรุงเทพฯ -

DAY 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติบรูไน - มัสยิดทองคำ - หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิดสุลต่าน - สนามบินนานาชาติบรูไน

 • 11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 10 เคาน์เตอร์ U15-U19 สายการบิน Royal Brunei

 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 514

 • 17.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน (เวลาที่บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

 • 18.30 น. นำท่านชม มัสยิดทองคำ (Jame Asr Hassanil Bolkiah) สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน

 • 18.50 น. นำท่านชม หมู่บ้านกลางน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือนนับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา

 • 19.15 น. นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก  มัสยิดสุลต่าน (Omar Ali Saiffuddien) เป็นมัสยิดเก่าแก่ศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามในบรูไน ตั้งอยู่กลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ

 • 19.30 น. พาทุกท่านแวะซื้อของที่ระลึก และ ใส่ชุดประจำชาติของบรูไน (มีค่าใช้จ่าย)

 • 20.00 น. ทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 • 21.00 น. พาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน


DAY 2 : สนามบินนานาชาติบรูไน - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

 • 00.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่่น โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 695

 • 07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ - สนามบินนานาชาติบรูไน - กรุงเทพฯ

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • 11.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศบรูไน โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 696

 • 17.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน (เวลาที่บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

 • 18.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 519

 • 20.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ

 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.

 • ค่านำเที่ยวบรูไน


อัตรานี้ไม่รวม

 • โรงแรมที่พัก (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่)

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


RELATED ARTICLES

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

แนะนำ! จุดชมวิวซากุระบานกลางปี สวนสาธารณะฮิโรซากิ

ถึงแม้ Event ชมซากุระบานจะออกมาถี่มาก บ้างก็สงสัยว่าช่วงนี้ซากุระยังบานอยู่มั้ย? แต่ขอบอกว่า ยัง...ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ !! เอาใจคนที่พลาดไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ขอเชิญพบกับ สวนสาธารณะฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ หนึ่งจุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!