กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
  • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว ด้วยสายการบิน Royal Brunei

  • บริการ Full Service ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เดินทางที่หรูหรา อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมระบบความบันเทิงที่มีวิดีโอและเสียงแบบออนดีมานด์บนหน้าจอติดตั้งเฉพาะที่นั่ง สะดวกสบายตลอดการเดินทาง

  • ไม่ต้องโหลดกระเป๋าใหม่ขณะรอเปลี่ยนเครื่อง
  • บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินถึง 4 เที่ยว

  • บริการหูฟังและผ้าห่มใหม่ทุกครั้ง

  • สะดวกสบายด้วยรถรับส่งระหว่างสนามบินแบบส่วนตัว

  • เที่ยวชมบรูไนยามค่ำคืน

  • บริการอาหารเย็นชมมัสยิดสุลต่าน

  • อิสระท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

Details
ประเทศ: บรูไน
ระยะเวลา: -
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: ROYAL BRUNEI
ระดับโรงแรม: -
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: BRUAIRCITY

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติบรูไน - มัสยิดทองคำ - หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิดสุลต่าน - สนามบินนานาชาติบรูไน -
2 สนามบินนานาชาติบรูไน - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น -
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย -
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย -
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ - สนามบินนานาชาติบรูไน - กรุงเทพฯ -

DAY 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติบรูไน - มัสยิดทองคำ - หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิดสุลต่าน - สนามบินนานาชาติบรูไน

  • 11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 10 เคาน์เตอร์ U15-U19 สายการบิน Royal Brunei

  • 13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 514

  • 17.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน (เวลาที่บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

  • 18.30 น. นำท่านชม มัสยิดทองคำ (Jame Asr Hassanil Bolkiah) สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน

  • 18.50 น. นำท่านชม หมู่บ้านกลางน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือนนับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา

  • 19.15 น. นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก  มัสยิดสุลต่าน (Omar Ali Saiffuddien) เป็นมัสยิดเก่าแก่ศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลามในบรูไน ตั้งอยู่กลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ

  • 19.30 น. พาทุกท่านแวะซื้อของที่ระลึก และ ใส่ชุดประจำชาติของบรูไน (มีค่าใช้จ่าย)

  • 20.00 น. ทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  • 21.00 น. พาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน


DAY 2 : สนามบินนานาชาติบรูไน - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

  • 00.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่่น โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 695

  • 07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


DAY 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ - สนามบินนานาชาติบรูไน - กรุงเทพฯ

  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  • 11.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศบรูไน โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 696

  • 17.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน (เวลาที่บรูไนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

  • 18.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินรอยัล บรูไน เที่ยวบินที่ BI 519

  • 20.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ

  • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์

  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.

  • ค่านำเที่ยวบรูไน


อัตรานี้ไม่รวม

  • โรงแรมที่พัก (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง หรือ ผ่านเจ้าหน้าที่)

  • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ

  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


RELATED ARTICLES

Fun & Learn เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย ติดปีกความรู้ เอาใจคนวัยใส

วัยที่เหมาะกับการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง จะให้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมันก็คงเดิมๆ ชวนไปเปิดประสบการณ์กับโลกกว้างใหญ่ ที่ยังมีอะไรๆ ให้เรียนรู้ได้อีกเยอะ ไปติดปีกความรู้ท่องโลกกันเถอะ คัดมาที่เด็ดๆ ที่เด็กๆ ได้เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย เด็กๆ ชอบ วัยรุ่นก็ชอบ

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

แนะนำ! จุดชมวิวซากุระบานกลางปี สวนสาธารณะฮิโรซากิ

ถึงแม้ Event ชมซากุระบานจะออกมาถี่มาก บ้างก็สงสัยว่าช่วงนี้ซากุระยังบานอยู่มั้ย? แต่ขอบอกว่า ยัง...ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ !! เอาใจคนที่พลาดไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ขอเชิญพบกับ สวนสาธารณะฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ หนึ่งจุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!