กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เริ่มเดินทาง 2 ท่าน แบบจอยบัส
 • รวมตั๋วเครื่องบิน การบินไทยบินตรง กรุงเทพฯ (BKK) - ฮอกไกโด (CTS) เที่ยวบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว
 • บริกาารรถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน แบบส่วนตัว
 • ท่องเที่ยวที่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า & รับประทานบุฟเฟต์อาหารเย็น "เนื้อย่างเจงกิสข่าน & ปู" เมนูขึ้นชื่อของฮอกไกโด
 • ช่วงปลายเดือนธันวาคม - กลางเดือนมีนาคมจะได้พบกับความน่ารักของเหล่านกเพนกวินที่ออกมาเดินบนหิมะจนคล้ายกับเป็น "ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน" ! (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณหิมะในแต่ละวัน)
 • อิ่มอร่อยไปกับอาหารเย็น "เนื้อย่างเจงกิสข่าน & ปู" เมนูชื่อดังของฮอกไกโดที่ Sapporo Kaitaku-shi Brewery โรงเบียร์ภายในอาคารอิฐแดงที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคเมจิ
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 4วัน 3คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 01-31 ธันวาคม 2561
รหัสสินค้า: GGCTSYOKOSOK1504

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

เริ่มต้นเดินทาง 2-5 ท่าน แบบจอยบัส

ช่วงเดินทาง: 01 -31 ธันวาคม 2561

อัตราค่าบริการ : 

ช่วงการเดินทาง ราคาเริ่มต้น / ท่าน(บาท)
01-31 ธันวาคม 2561 ท่านละ 41,500 .- บาท


ตั๋วเครื่องบิน โดยสายการบินไทย (Thai Airways / TG‎)

เส้นทางวันบิน อังคาร / พฤหัสบดี / อาทิตย์

รายละเอียดเที่ยวบิน

เวลาบิน

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) 

TG 680

08.00-16.25

ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

TG 681

18.00-23.50

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) 

 • เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เดินทางเข้าสู่ที่พักด้วยตัวท่านเอง
 • เข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า พร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ** เดินทางโดยรถรับ-ส่งแบบ Shuttle bus ** 

 • จุดขึ้นรถ 08.00 น. รถออกจากโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu
 • จุดขึ้นรถ 08.10 น. รถออกจากโรงแรม Sapporo Tokyu REI hotel
 • จุดขึ้นรถ 08.20 น. รถออกจากโรงแรม Sapporo prince Hotel
 • จุดขึ้นรถ 08.32 น. รถออกจากโรงแรม Century Royal hotel
 • จุดขึ้นรถ 08.43 น. รถออกจากโรงแรม New Otani Inn Sapporo
 • จุดขึ้นรถ 08.50 น. รถออกจากโรงแรม ANA Crowne Plaza Sapporo
 • แวะจุดพักรถอิวามิซาว่า (แวะพัก 10 นาที)
 • เดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 • แวะ Sunagawa Highway Oasis (แวะพัก 20 นาที)
 • เดินทางถึง ANA Crowne Plaza Sapporo // New Otani Inn Sapporo
 • เดินทางสู่ร้านอาหารค่ำด้วยตัวท่านเอง (ประมาณ 10 นาที) ไม่มีรถบบริการ
 • 19.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ Beer Keller Kaitakushi (รับประทานบุฟเฟต์ "ปูซูไว + เนื้อแกะย่างเจงกิสข่าน + ซูชิ 3 ชิ้น" *ประมาณ 90 นาที)
 • กลับสู่ที่พักด้วยตัวท่านเอง (ไม่มีรถบริการ) 
 • ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : อิสระตามอัธยาศัย 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
 • ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : อิสระตามอัธยาศัย - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ 
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ สายการบินไทย และ ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
 • ค่าบริการนำเที่ยวแบบจอยบัส 1 วัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม 
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 3 คืน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2-5 ท่าน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 • เนื่องจากแพ็คเกจนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง จึงไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ร่วมเดินทางด้วย กรุณาเก็บเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ได้รับจากบริษัทไว้จนกว่าสิ้นสุดการเดินทาง
 • ในวันเดินทางกรุณาไปรวมตัวที่ฟร้อนของแต่ละโรงแรมอย่างน้อย 10 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 • การเดินทางด้วยถบัสท่องเที่ยว Asahiyama Zoo 1 DAY Picnic Tour ของแพ็คเกจทัวร์นี้ ไม่นี้ไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์นำเที่ยวร่วมเดินทางด้วย มีเพียงพนักงานขับรถเท่านั้น (สื่อสารเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
 • หลังเดินทางกลับจากสวนสัตว์อะซาฮิยาม่าแล้ว รถบัสจะไปส่งท่านถึงโรงแรม New Otani Inn Sapporo เท่านั้น ซึ่งหลังจากนั้นท่านจะต้องเดินไปยังร้า่นอาหารและเดินทางกลับด้วยตัวท่านเอง
 • (จุดรวมตัวของ ANA Crowne Plaza Hotel Sapporo จะอยู่ที่ชั้น 1 หน้าเค้าเตอร์บริการรับฝากกระเป๋า [Cloak] , Century Royal Hotel จะอยู่ที่ล็อบบี้ทางเข้าโรงแรม ชั้น 1) 
 • ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นรถบัสได้ทันตามเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถขอขึ้นรถบัสระหว่างทางได้ และจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น *การเดินทางด้วยรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้ เป็นการร่วมเดินทางกับลูกค้าที่จองผ่านบริษัททัวร์อื่นๆ และลูกค้าที่จองคอร์สอื่นๆ (รวมคนญี่ปุ่น) ทั้งนี้ ขนาดของรถบัสจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง
 • ที่นั่งบนรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้เป็นแบบที่นั่งอิสระ (Non-reserve seat) ในบางกรณีอาจได้นั่งติดกับลูกค้าท่านอื่นๆ
 • ที่นั่งบนรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้เป็นที่นั่งปลอดบุหรี่
 • กรุณาตั้งค่าโทรศัพท์มือถือในโหมดเงียบ และงดเว้นจากการสนทนาทางโทรศัพท์ในระหว่างเดินทาง
 • ราคาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพักในแต่ละวัน หากเดินทางตรงกับช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาลของประเทศนั้นๆ อาจส่งผลให้ห้องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงแรมอื่นที่อยู่ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไม่มีห้องพักจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจัดแพคเกจ
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้กำหนด
 • ราคาเริ่มต้น รายละเอียดโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

RELATED ARTICLES

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!