กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป โดยรถ TOYOTA COMMUTER D4D
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 3วัน
 • รวมโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • เที่ยวชมความงดงามของเมืองหลวงพระบาง “เมืองมรดกโลก” ชมบรรยากาศแบบย้อนยุคล้านนา
 • ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นศิริมงคล
 • สักการะสิ่งศกดิ์สิทธิ์ประจำหลวงพระบาง เช่น พระธาตุพูสี, วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) และวัดเชียงทอง
 • ล่องเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง
 • ชมความงดงามของน้ำตกตาดกวงสีที่สวยงามของหลวงพระบาง
Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: Lao Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - มี.ค.62
รหัสสินค้า: PKLAOLPQQV01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี- พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
โรงแรม เมืองทอง
2 ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม - หอพระบาง (พระราชวังเก่า)-วัดเชียงทอง
โรงแรม เมืองทอง
3 หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคารวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561- มีนาคม 2562   

กำหนดการดินทาง ราคา 2-4 ท่าน
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
ราคา 5-8 ท่าน
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
ราคา 9 ท่านขึ้นไป
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)

วันนี้ - มี.ค.62

17,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.-
หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

วันแรก : กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี- พระธาตุพูสี - ตลาดมืด

 • 08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์สายการบินลาว แอร์ไลน์
 • 10.15 น. ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV634
 • 12.25 น. ถึงท่าอากาศยานฯ หลวงพระบาง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ด้วยรถตู้ส่วนตัว
 • เที่ยง ทานมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารนำท่านชมน้ำตกตาดกวงซี- พระธาตุพูสี
 • เย็น ทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดมืด
 • เข้าพักที่ โรงแรม เมืองทอง หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม - หอพระบาง (พระราชวังเก่า)-วัดเชียงทอง

 • เช้ามืด นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นนำท่านชมตลาดเช้าหลวงพระบาง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับโรงแรมเพื่อ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นรถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พัก นำท่านชมวัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม - หอพระบาง (พระราชวังเก่า)-วัดเชียงทอง
 • เที่ยง ทานมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านล่องเรือแม่น้ำโขง-บ้านซ่างไห-ถ้ำติ่ง
 • เย็น ทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม เมืองทอง หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ

 • เช้า ทานอาหารเช้าแบบ SACK BOX
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง
 • 07.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV633
 • 09.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหารให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ข้าวเหนียมพร้อมอุปกรณ์ สำหรับตักบาตร ( 100 บาท/ท่าน )
 • บริการซิตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • พิธีบายศรีสู่ขวัญ
 • ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่น
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินหลวงพระบาง ไกด์จะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

RELATED ARTICLES

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้ เรื่องของเงินๆ ทองๆ โชคลาภ โชคดี ใครๆ ก็อยากได้ใช่มั้ยล่ะ ถ้าอยากจะขอพรด้านนี้ก็มีวัดดังๆ อยู่หลายแห่งเลยล่ะ คัดมาให้แต่ที่เด็ดๆ ของแต่ละประเทศเลยดีกว่า จะได้แพลนไปขอกันถูก

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

สะบายดี หลวงพระบาง มีอะไรน่าเที่ยวลาวบ้างนะ?

เที่ยวหลวงพระบาง ไปสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวลาว อิ่มเอมใจถึงความเป็นหลวงพระบางแท้ๆ และที่พลาดไม่ได้ ต้องไปไหว้พระวัดเชียงทอง สุดยอดวัดอันงดงามแห่งล้านช้าง และอื่นๆ อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!