กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวเพลิน 3 วัน 2 คืน

Trip Highlight
 • เที่ยวแบบเป็นกลุ่มส่วนตัว 6 คนก็เดินทางได้
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • บริการรถตู้ รับ-ส่ง ระหว่างโรงแรม-สนามบิน
 • ที่พัก 2 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม 
 • ทัวร์ฮอกไกโด 1 วัน พร้อมอาหารกลางวัน : เลือกจาก 3 เส้นทาง (โนโบริเบ็ทซึ-โทยะ / ฟุราโน่-บิเอะ / โอตารุ-ชาโคตัน) บริการด้วยรถตู้ส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดไทยคอยดูแล
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 1 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด
SAPPORO HOTEL
2 ทัวร์ฮอกไกโด 1 วัน : เลือกจาก 3 เส้นทาง (โนโบริเบ็ทซึ-โทยะ / ฟุราโน่-บิเอะ / โอตารุ-ชาโคตัน)
SAPPORO HOTEL
3 สนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพฯ -

สำหรับคณะ 6 ท่านขึ้นไป (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อัตราค่าบริการ : ช่วงเดินทาง ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน กันยายน 2561

เดินทาง 6 ท่าน

พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง

เดินทาง 8 ท่าน

พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ 16,900 บาท

ท่านละ 14,900  บาท

4,500 บาท


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)  

 • เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (เจ้าหน้าที่ถือป้ายรอรับที่สนามบิน) บริการท่านด้วยรถตู้ส่วนตัว พร้อมคนขับ นำส่งโรงแรมที่พัก
 • เข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : ทัวร์ฮอกไกโด 1 วัน : เลือกจาก 3 เส้นทาง (โนโบริเบ็ทซึ-โทยะ / ฟุราโน่-บิเอะ / โอตารุ-ชาโคตัน) 

 • เส้นทางที่ 1 : โนโบริเบ็ทซึ – โทยะ
 • 07.30 น. เจอกัน บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านสู่ จุดชมวิวไซโล
 • นำชม ภูเขาไฟโชวะซินซัน
 • เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทซึ
 • เข้าชม หมุ่บ้านนินจาดาเตะจิไดมูระ (รวมค่าเข้าชม)
 • ทานอาหารกลางวัน : อุด้ง
 • เดินทางสู่ หุบเขานรกจิโงคุดานิ
 • ช้อปปิ้ง มิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • 18.40 น. เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก
  -------------------------------------------------------------------------------------------
 • เส้นทางที่ 2 : ฟุราโน่ – บิเอ
 • 07.30 น. เจอกัน บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมที่พัก 
 • แวะจุดพักรถบนทางด่วน
 • เข้าชมดอกไม้อันสวยงาม โทมิตะฟาร์ม
 • ทานอาหารกลางวัน : อินเตอร์เนชั่นแนล บุฟเฟ่ต์
 • นำชม บ่อน้ำสีฟ้า
 • นำชม น้ำตกชิโรฮิเงะ 1 ใน 5 น้ำตกที่สวยที่สุดบนเกาะฮอกไกโด
 • นำชม สวนชิกิไซโนะโอกะ ทุ่งดอกไม้หลากสี
 • ทาน บุฟเฟ่ต์ เมล่อนไม่อั้น
 • 18.40 น. เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก
  -------------------------------------------------------------------------------------------
 • เส้นทางที่ 3 : โอตารุ – ชาโคตัน
 • 07.30 น. เจอกัน บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมที่พัก 
 • นำชม โรงกลั่นวิสกี้ นิกก้า
 • เดินทางสู่ เมืองชาโคตัน
 • ขัึ้นชมวิวสุดลูกหูลูกตา แหลมคามุย
 • ทานอาหารกลางวัน : อาหารเซ็ทญี่ปุ่น
 • ให้ท่านได้ เก็บผลไม้ ด้วยตัวท่านเอง(ตามฤดูกาล)
 • เดินทางสู่ เมืองโอตารุ ชมคลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • ช้อปปิ้ง EISAN ดิวตี้ฟรี
 • 19.30 น. เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก

วันที่สาม : ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรอรับท่านที่ล็อบบี้ของโรงแรมที่พัก บริการท่านด้วยรถตู้ส่วนตัว พร้อมคนขับ
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ 
 • เดินทางถึง กรุงเทพฯ ตามไฟลท์บินและวันเวลาที่ท่านเลือก

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการนำเที่ยว 1 วัน
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับ ระดับราคาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (ไกด์ท้องถิ่นพูดไทยคอยดูแล)
 • ราคาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพักในแต่ละวัน หากเดินทางตรงกับช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาลของประเทศนั้นๆ อาจส่งผลให้ห้องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงแรมอื่นที่อยู่ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไม่มีห้องพักจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจัดแพคเกจ
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้กำหนด

RELATED ARTICLES

Summer นี้ เวลาไปเที่ยวฮอกไกโดเค้ากินอะไรดับร้อนกันนะ?

ไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงซัมเมอร์ นอกจากเราจะได้เห็นทุ่งลาเวนเดอร์สีสวยพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆ รวมถึงทุ่งดอกไม้หลากสีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของกินดับร้อนที่ใครไปเที่ยวฮอกไกโดต้องไม่พลาดลิ้มลองกัน

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทริปไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

10 เหตุผล ที่ทำไมถึงต้องไปเที่ยวฮอกไกโดให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต

ฮอกไกโด เราอาจจะได้ยินคำร่ำลือถึงความงดงามของที่นี่มาบ้างแล้ว แต่ถ้าหากคุณยังไม่เคยไปฮอกไกโดแล้วล่ะก็ ต้องไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองสักครั้งในชีวิต แล้วจะรู้ว่าเกาะเหนือของญี่ปุ่นเกาะนี้ ทำไมถึงต้องไปให้ได้

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!