กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • Group&Go สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยรถ TOYOTA COMMUTER D4D
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 3วัน
 • รวมโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • เที่ยวชมความงดงามของเมืองหลวงพระบาง “เมืองมรดกโลก” ชมบรรยากาศแบบย้อนยุคล้านนา
 • ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นศิริมงคล
 • สักการะสิ่งศกดิ์สิทธิ์ประจำหลวงพระบาง เช่น พระธาตุพูสี, วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) และวัดเชียงทอง
 • เที่ยวเมืองวังเวียง ที่ได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”
 • ท่องแดนอารยธรรมอันงดงาม เมืองเวียงจันทน์ กราบสักการะ วัดพระธาตุหลวง 
 • ชมความงามของ อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมร่วมสมัยระหว่าง ลาว – ฝรั่งเศส
Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: เม.ย.- ก.ย.61
รหัสสินค้า: GGLAOLPQVTE01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานอุดรธานี - ด่านพรมแดนหนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง - ตลาดกลางคืน
Luang Prabang Legend Hotel
2 หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - ล่องเรือแม่น้ำโขง - บ้านซ่าไห - ถ้ำติ่ง - บ้านผานม - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี
Luang Prabang Legend Hotel
3 วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - หอพระบาง - วัดเชียงทอง - วังเวียง
Thavisouk Hotel
4 วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - ด่านพรมแดนหนองคาย - ท่าอากาศยานอุดรธานี -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2561   

กำหนดการดินทาง ราคา 4 – 6 ท่าน
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
ราคา 7- 9 ท่านขึ้นไป
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)
เม.ย.-ก.ย. 61 14,900.- 11,900.- 4,500.-
หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

วันแรก : ท่าอากาศยานอุดรธานี - ด่านพรมแดนหนองคาย - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง - ตลาดกลางคืน

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯอุดรธานี โดยสายการบินที่ลูกค้าเลือกเอง (แนะนำให้เดินทางไป เที่ยวบินเช้าสุด) นำท่านเดินทางสู่ ด่านพรมแดนหนองคาย หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ด้วยรถตู้ส่วนตัว โดยใช้เส้นทาง เวียงจันทน์-วังเวียง-พูคูน-กิ่วดะจำ-เชียงเงิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)
 • ทานมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร ที่เมืองวังเวียง
 • หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หลางพระบาง ต่อ
 • ทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหาร นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ ตลาดกลางคืน
 • เข้าพักที่ โรงแรม Luang Prabang Legend Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - ล่องเรือแม่น้ำโขง - บ้านซ่าไห - ถ้ำติ่ง - บ้านผานม - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี  

 • เช้ามืด นำท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นนำท่านชมตลาดเช้า สมควรแก่เวลาเดินทางกลับโรงแรม 
 • รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นรถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พัก นำท่านล่องเรือแม่น้ำโขง - บ้านซ่าไห - ถ้ำติ่ง
 • ทานมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร ที่บ้านปากอู เมืองปากอู
 • นำท่านชม บ้านผานม - น้ำตกตาดกวงชี - พระธาตุพูสี
 • ทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร เมืองหลวงพระบาง
 • เดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม Luang Prabang Legend Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม : วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - หอพระบาง - วัดเชียงทอง - วังเวียง  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านชม วัดวิชุนราช (สักการะพระธาตุหมากโม) - หอพระบาง (พระราชวังเก่า) - วัดเชียงทอง
 • ทานมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวังเวียง ที่ได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”
 • ทานมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร ที่เมืองวังเวียง
 • เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม Thavisouk Hotel / หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - ด่านพรมแดนหนองคาย - ท่าอากาศยานอุดรธานี  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์
 • ทานมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร ที่นครหลวงเวียงจันทน์
 • นำท่านชม พระธาตุหลวง - ประตูชัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ด่านพรมแดนหนองคาย
 • เดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯอุดรธานี โดยสวัสดิภาพ (แนะนำให้เดินทางกลับ เที่ยวบินดึกสุด)

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหารให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 4 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่น
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินหลวงพระบาง ไกด์จะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

RELATED ARTICLES

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้ เรื่องของเงินๆ ทองๆ โชคลาภ โชคดี ใครๆ ก็อยากได้ใช่มั้ยล่ะ ถ้าอยากจะขอพรด้านนี้ก็มีวัดดังๆ อยู่หลายแห่งเลยล่ะ คัดมาให้แต่ที่เด็ดๆ ของแต่ละประเทศเลยดีกว่า จะได้แพลนไปขอกันถูก

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

สะบายดี หลวงพระบาง มีอะไรน่าเที่ยวลาวบ้างนะ?

เที่ยวหลวงพระบาง ไปสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวลาว อิ่มเอมใจถึงความเป็นหลวงพระบางแท้ๆ และที่พลาดไม่ได้ ต้องไปไหว้พระวัดเชียงทอง สุดยอดวัดอันงดงามแห่งล้านช้าง และอื่นๆ อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!