Trip Highlight
 • Group&Go สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยรถ TOYOTA COMMUTER D4D
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 3วัน
 • รวมโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • เที่ยวชมความงดงามของเมืองหลวงพระบาง “เมืองมรดกโลก” ชมบรรยากาศแบบย้อนยุคล้านนา
 • ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นศิริมงคล
 • สักการะสิ่งศกดิ์สิทธิ์ประจำหลวงพระบาง เช่น พระธาตุพูสี และ วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) 
 • ลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง
 • ชมความงดงามของน้ำตกตาดกวงสีที่สวยงามของหลวงพระบาง
 • ช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของนครหลวงพระบางที่ บ้านผานม
Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - ต.ค.63
รหัสสินค้า: GGLAOLPQ01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง (สปป.ลาว) - น้ำตกตาดกวงซี - พระธาตุพูสี - ตลาดกลางคืน
Muang Thong Hotel
2 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - หอพระบาง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - ล่องเรือแม่น้ำโขง -บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง
Muang Thong Hotel
3 วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563   

กำหนดการดินทาง ราคา 4-5 ท่าน
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
ราคา 6 ท่านขึ้นไป
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)
BOOK  NOW
ก.พ. - ต.ค.63 8,900.- 7,900.- 4,500.- จองทางไลน์ โทรจอง

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง และราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ


เดินทางแบบส่วนตัว 4 คนขึ้นไป โดยรถ TOYOTA COMMUTER D4D


วันแรก : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง (สปป.ลาว) - น้ำตกตาดกวงซี - พระธาตุพูสี - ตลาดกลางคืน

 • ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินที่ลูกค้าเลือกเอง
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯหลวงพระบาง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ด้วยรถตู้ส่วนตัว
 • รับประทานอาหารเกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม น้ำตกตาดกวงชี - พระธาตุพูสี 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหาร นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ ตลาดกลางคืน
 • เข้าพักที่ โรงแรม Muang Thong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - หอพระบาง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - ล่องเรือแม่น้ำโขง  -บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง 

 • เช้ามืด นำท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นนำท่านชมตลาดเช้า สมควรแก่เวลาเดินทางกลับโรงแรม 
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นรถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พัก นำท่านชม หอพระบาง (พระราชวังเก่า) - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำโขง - บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 • เดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม Muang Thong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม : วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านชม วัดวิชุนราช สักการะพระธาตุหมากโม
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง – เช็คอิน โดยสายการบินที่ลูกค้าเลือกเอง
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม แนะนำสายการบิน

ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน

ขาไป
สุวรรณภูมิ - หลวงพระบาง
BKK - LPQ

ขากลับ
หลวงพระบาง - สุวรรณภูมิ
LPQ - BKK
BOOK  NOW
ไฟลท์บิน เวลา ไฟลท์บิน เวลา

Bangkok Airways (PG)

PG941 09.25-11.35 PG942 12.20-14.35 จองทางไลน์ โทรจอง

Thai Smile Airways (WE)

WE576 08.45-10.20 WE577 11.20-12.50 จองทางไลน์ โทรจอง

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหารให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่น
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินหลวงพระบาง ไกด์จะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

RELATED ARTICLES

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้ เรื่องของเงินๆ ทองๆ โชคลาภ โชคดี ใครๆ ก็อยากได้ใช่มั้ยล่ะ ถ้าอยากจะขอพรด้านนี้ก็มีวัดดังๆ อยู่หลายแห่งเลยล่ะ คัดมาให้แต่ที่เด็ดๆ ของแต่ละประเทศเลยดีกว่า จะได้แพลนไปขอกันถูก

สะบายดี หลวงพระบาง มีอะไรน่าเที่ยวลาวบ้างนะ?

เที่ยวหลวงพระบาง ไปสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวลาว อิ่มเอมใจถึงความเป็นหลวงพระบางแท้ๆ และที่พลาดไม่ได้ ต้องไปไหว้พระวัดเชียงทอง สุดยอดวัดอันงดงามแห่งล้านช้าง และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!