กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • Group&Go สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยรถ TOYOTA COMMUTER D4D
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 3วัน
 • รวมโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • เที่ยวชมความงดงามของเมืองหลวงพระบาง “เมืองมรดกโลก” ชมบรรยากาศแบบย้อนยุคล้านนา
 • ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อเป็นศิริมงคล
 • สักการะสิ่งศกดิ์สิทธิ์ประจำหลวงพระบาง เช่น พระธาตุพูสี และ วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) 
 • ลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง
 • ชมความงดงามของน้ำตกตาดกวงสีที่สวยงามของหลวงพระบาง
 • ช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของนครหลวงพระบางที่ บ้านผานม
Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค.62-มี.ค.63
รหัสสินค้า: GGLAOLPQ01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง (สปป.ลาว) - น้ำตกตาดกวงซี - พระธาตุพูสี - ตลาดกลางคืน
Muang Thong Hotel
2 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - หอพระบาง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - ล่องเรือแม่น้ำโขง -บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง
Muang Thong Hotel
3 วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 - มีนาคม 2563   

กำหนดการดินทาง ราคา 4-5 ท่าน
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
ราคา 6 ท่านขึ้นไป
ราคาต่อท่าน
พัก 2-3 ท่าน ต่อห้อง
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)
ก.ค.- ก.ย. 62 7,900.- 6,900.- 3,500.-
ต.ค.62- มี.ค. 63 8,900.- 7,900.- 4,500.-
หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

เดินทางแบบส่วนตัว 4 คนขึ้นไป โดยรถ TOYOTA COMMUTER D4D


วันแรก : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง (สปป.ลาว) - น้ำตกตาดกวงซี - พระธาตุพูสี - ตลาดกลางคืน

 • ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินที่ลูกค้าเลือกเอง
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯหลวงพระบาง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ด้วยรถตู้ส่วนตัว
 • รับประทานอาหารเกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม น้ำตกตาดกวงชี - พระธาตุพูสี 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหาร นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ ตลาดกลางคืน
 • เข้าพักที่ โรงแรม Muang Thong Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - หอพระบาง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - ล่องเรือแม่น้ำโขง  -บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง 

 • เช้ามืด นำท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นนำท่านชมตลาดเช้า สมควรแก่เวลาเดินทางกลับโรงแรม 
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นรถตู้ส่วนตัวรับท่านจากที่พัก นำท่านชม หอพระบาง (พระราชวังเก่า) - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำโขง - บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 • เดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม Muang Thong Hotel หรือเทียบเท่า 


วันที่สาม : วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) - สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านชม วัดวิชุนราช สักการะพระธาตุหมากโม
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง – เช็คอิน โดยสายการบินที่ลูกค้าเลือกเอง
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม แนะนำสายการบิน

ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบิน ขาไป
สุวรรณภูมิ - หลวงพระบาง
BKK - LPQ
ขากลับ
หลวงพระบาง - สุวรรณภูมิ
LPQ - BKK
ไฟลท์บิน เวลา ไฟลท์บิน เวลา

Bangkok Airways (PG)

PG941 09.55-12.05 PG942 12.45-14.50

Thai Smile Airways (WE)

WE576 08.45-10.20 WE577 11.20-12.55

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหารให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่น
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินหลวงพระบาง ไกด์จะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

RELATED ARTICLES

สะบายดี หลวงพระบาง มีอะไรน่าเที่ยวลาวบ้างนะ?

เที่ยวหลวงพระบาง ไปสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวลาว อิ่มเอมใจถึงความเป็นหลวงพระบางแท้ๆ และที่พลาดไม่ได้ ต้องไปไหว้พระวัดเชียงทอง สุดยอดวัดอันงดงามแห่งล้านช้าง และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยวไหว้พระ ขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ เที่ยวไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้ เรื่องของเงินๆ ทองๆ โชคลาภ โชคดี ใครๆ ก็อยากได้ใช่มั้ยล่ะ ถ้าอยากจะขอพรด้านนี้ก็มีวัดดังๆ อยู่หลายแห่งเลยล่ะ คัดมาให้แต่ที่เด็ดๆ ของแต่ละประเทศเลยดีกว่า จะได้แพลนไปขอกันถูก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!