กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป (โรงแรมที่พัก 3 คืน + มื้ออาหาร 6 มื้อ + รถนำเที่ยว Privates Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่น ชำนาญเส้นทางให้การดูแลตลอดทริป)
 • อิสตันบูล เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ความโดดเด่นของดินแดน 2 ทวีปแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว
 • สุหร่าเซนต์ โซเฟีย หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ฮิปโปโดรม หรือ สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ทำให้ตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป
 • ตลาดแกรนด์บาซาร์ ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมายาวนานกว่า 1,000 ปี และยังเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

อัตราค่าบริการ สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

Trip Highlight
กำหนดการดินทาง เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ (บาท)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)
1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 11,999.- 4,500.-
1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 9,999.- 4,500.-

***ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล

Details
ประเทศ: ตุรกี
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - มี.ค. 62
รหัสสินค้า: PKISTANBUL01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 วันแรกของการเดินทางถึงอิสตันบูล - เข้าสู่ที่พัก - อิสระตามอัธยาศัย
CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL
2 เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส - เสารูปงู - น้ำพุเยอรมัน - พระราชวังทอปกาปิ - แกรนด์ บาซาร์
CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL
3 เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Spice Bazaar
CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL
4 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
-

ตารางการเดินทาง

วันแรก : วันแรกของการเดินทางถึงอิสตันบูล - เข้าสู่ที่พัก

 • ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาตุรกีช้ากว่าไทย 4-5 ชั่วโมง คือฤดูร้อน ช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง ส่วนฤดูหนาวช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง ) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว มีไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) รอรับที่ทางออกของประตูแรก จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
 • ที่พักโรงแรม CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล - สุเหร่าเซนต์โซเฟียสุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส - เสารูปงู - น้ำพุเยอรมัน พระราชวังทอปกาปิ - แกรนด์ บาซาร์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่ล็อบบี้ เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
 • ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ที่เคยเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน ต่อมากลายเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน หรือมัสยิดสุลต่านอาห์เม็ด เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรดิ์อ๊อตโตมาน ระหว่างปี 1609-1616 เป็นมัสยิดที่โอ่อ่า สง่างาม เกินคำบรรยาย
 • เดินทางสู่ ฮิปโปโดรม ชม เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส เป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมยอดแหลมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด งานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง
 • ชม เสารูปงู (Serpentine Column) สลักเป็นรูปงู 3 ตัวกระหวัดรัดพันกัน (เหลือเพียงงู 2 หัว อีกหัวหนึ่งอยู่ในบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน)
 • ชม น้ำพุเยอรมัน (German Fountain) เป็นศาลาริมน้ำที่ปลายด้านเหนือของ Hippodrome of Constantinople ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระครบรอบครั้งที่ 2 ในการมาเยือนยังนครอิสตันบูลของจักรพรรดิเยอรมัน Wilhelm II
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร
 • เดินทางสู่ พระราชวังทอปกาปิ (The Topkapi Palace) สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่งห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปิ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์สำคัญเรียกความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
 • จากนั้นนำท่านไปยังย่านการค้าชื่อดัง แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลางปีคริสตวรรษที่ 15 มีร้านค้ามากมาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตคาคาร
 • ที่พักโรงแรม CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Spice Bazaar

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่ล็อบบี้ เที่ยวชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดำและทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกัน และที่สำคัญช่องแคบแห่งนี้ เป็นช่องแคบพรมแดนกั้นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม สองฝรั่งทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวังสำคัญๆ อยู่ริมแม่น้ำมากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมัน ที่รายล้อมริมสองฝั่งแคบ ซึ่งทุกท่านถือเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ได้มีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบที่แบ่งเส้นพรมแดนทวีปในครั้งนี้
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร
 • เดินทางสู่ Spice Bazaar หรือตลาดเครื่องเทศ มักเรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อและ นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้นชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น ถั่วสารพัดชนิด, น้ำผึ้ง,ไข่ปลาเวียร์ , ขนม อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดีไลท์ เป็นต้น
 • ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • ที่พักโรงแรม CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สนามบินกรุงอิสตันบูล เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก


ตารางบิน สายการบินที่แนะนำ

สายการบิน เส้นทาง Route เที่ยวบิน เวลา เช็คราคา

Turkish Airlines (TK)

ขาไป สุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
BKK - IST
TK065 22.35-05.50 เช็คราคา
ขากลับ อิสตันบูล - สุวรรณภูมิ
IST - BKK
TK064 20.55-09.45

Emirates (EK)

ขาไป สุวรรณภูมิ - ดูไบ
BKK - DXB
EK375 09.30-13.15 เช็คราคา
ขาไป สุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
BKK - IST
EK121 14.35-18.35
ขากลับ อิสตันบูล - ดูไบ
IST - DXB
EK122 20.05-01.20
ขากลับ ดูไบ - สุวรรณภูมิ
DXB - BKK
EK376 03.30-12.35

Etihad Airways (EY)

ขาไป สุวรรณภูมิ - อาบูดาบี
BKK - AUH
EY407 01.55-05.55 เช็คราคา
ขาไป อาบูดาบี - อิสตันบูล
AUH - IST
EY97 08.50-13.10
ขากลับ  อิสตันบูล - อาบูดาบี
IST - AUH
EY96 14.30-20.10
ขากลับ อาบูดาบี - สุวรรณภูมิ
AUH - BKK
EY402 01.30-06.45

Qatar Airways (QFR

ขาไป สุวรรณภูมิ - โดฮา
BKK - DOH
QR837 01.35-05.25 เช็คราคา
ขาไป สุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
BKK - IST
QR243 07.10-11.55
ขากลับ อิสตันบูล - โดฮา
IST - DOH
QR242 20.45-00.55
ขากลับ โดฮา - สุวรรณภูมิ
DOH - BKK
QR834 01.55-12.30

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัว ตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (3 Breakfast, 2 Lunch, 1 Dinner)
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง และถือขึ้นเครื่อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, ค่าทิปพนักงานขับรถ ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

ส่องตุรกี ดินแดน 2 ทวีป อารยธรรมล้ำค่าต้องที่นี่

ตุรกี "แดนไก่งวง" หรือ "ดินแดน2ทวีป" มนต์เสน่ห์ของดินแดนนับตั้งเเต่ครั้งโบราณกาล การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม 2 ทวีป และ 2 ศาสนา ซึ่งเข้ากันได้อย่างดี แบบไม่บอกถูก

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

เริ่มแล้ว! สายการบินตะวันออกกลาง บินเข้าอเมริกา ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องบิน

เริ่มบังคับใช้แล้ว กฎความเข้มงวดใหม่ของสหรัฐอเมริกา ประกาศห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟน ติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด (ต้องโหลดไปกับสัมภาระใต้เครื่องเท่านั้น) โดยมีผลกับเที่ยวบินตรงเข้าสู่สหรัฐฯ จาก 8 ประเทศตะวันออกกลาง โดยกระทบสายการบินหลักๆ อย่าง Emirates, Etihad, Qatar และ Turkish ด้วย

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!