กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป (โรงแรมที่พัก 3 คืน + มื้ออาหาร 6 มื้อ + รถนำเที่ยว Privates Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่น ชำนาญเส้นทางให้การดูแลตลอดทริป)
 • อิสตันบูล เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ความโดดเด่นของดินแดน 2 ทวีปแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว
 • สุหร่าเซนต์ โซเฟีย หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ฮิปโปโดรม หรือ สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ทำให้ตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป
 • ตลาดแกรนด์บาซาร์ ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมายาวนานกว่า 1,000 ปี และยังเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

อัตราค่าบริการ สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

Trip Highlight
กำหนดการดินทาง เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ (บาท)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)
1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 11,999.- 4,500.-
1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 9,999.- 4,500.-

***ราคานี้ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาล

Details
ประเทศ: ตุรกี
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. 61 - มี.ค. 62
รหัสสินค้า: PKISTANBUL01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 วันแรกของการเดินทางถึงอิสตันบูล - เข้าสู่ที่พัก - อิสระตามอัธยาศัย
CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL
2 เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส - เสารูปงู - น้ำพุเยอรมัน - พระราชวังทอปกาปิ - แกรนด์ บาซาร์
CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL
3 เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Spice Bazaar
CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL
4 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
-

ตารางการเดินทาง

วันแรก : วันแรกของการเดินทางถึงอิสตันบูล - เข้าสู่ที่พัก

 • ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาตุรกีช้ากว่าไทย 4-5 ชั่วโมง คือฤดูร้อน ช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง ส่วนฤดูหนาวช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง ) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว มีไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) รอรับที่ทางออกของประตูแรก จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
 • ที่พักโรงแรม CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล - สุเหร่าเซนต์โซเฟียสุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส - เสารูปงู - น้ำพุเยอรมัน พระราชวังทอปกาปิ - แกรนด์ บาซาร์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่ล็อบบี้ เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล
 • ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ที่เคยเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน ต่อมากลายเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน หรือมัสยิดสุลต่านอาห์เม็ด เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรดิ์อ๊อตโตมาน ระหว่างปี 1609-1616 เป็นมัสยิดที่โอ่อ่า สง่างาม เกินคำบรรยาย
 • เดินทางสู่ ฮิปโปโดรม ชม เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส เป็นเสาทรงสี่เหลี่ยมยอดแหลมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด งานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง
 • ชม เสารูปงู (Serpentine Column) สลักเป็นรูปงู 3 ตัวกระหวัดรัดพันกัน (เหลือเพียงงู 2 หัว อีกหัวหนึ่งอยู่ในบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน)
 • ชม น้ำพุเยอรมัน (German Fountain) เป็นศาลาริมน้ำที่ปลายด้านเหนือของ Hippodrome of Constantinople ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระครบรอบครั้งที่ 2 ในการมาเยือนยังนครอิสตันบูลของจักรพรรดิเยอรมัน Wilhelm II
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร
 • เดินทางสู่ พระราชวังทอปกาปิ (The Topkapi Palace) สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่งห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปิ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์สำคัญเรียกความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
 • จากนั้นนำท่านไปยังย่านการค้าชื่อดัง แกรนด์ บาซาร์ (Grand Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลางปีคริสตวรรษที่ 15 มีร้านค้ามากมาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตคาคาร
 • ที่พักโรงแรม CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : เที่ยวชมกรุงอิสตันบูล - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Spice Bazaar

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ไกด์ท้องถิ่นรอรับท่านที่ล็อบบี้ เที่ยวชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรือชมความงดงามสุดเกินจะบรรยายของ ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดำและทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกัน และที่สำคัญช่องแคบแห่งนี้ เป็นช่องแคบพรมแดนกั้นระหว่าง ทวีปเอเชีย และ ทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม สองฝรั่งทวีป คือ ยุโรป และ เอเชีย อันสวยงามยิ่ง และ มีพระราชวังสำคัญๆ อยู่ริมแม่น้ำมากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมัน ที่รายล้อมริมสองฝั่งแคบ ซึ่งทุกท่านถือเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ได้มีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบที่แบ่งเส้นพรมแดนทวีปในครั้งนี้
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร
 • เดินทางสู่ Spice Bazaar หรือตลาดเครื่องเทศ มักเรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อและ นอกจากนั้น ยังมีอาหารขึ้นชื่อ และ ของฝากมากมาย เช่น ถั่วสารพัดชนิด, น้ำผึ้ง,ไข่ปลาเวียร์ , ขนม อร่อยๆ แบบ เตอร์กิชดีไลท์ เป็นต้น
 • ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • ที่พักโรงแรม CELAL SULTAN HOTEL, ISTANBUL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : สนามบินอิสตันบูล - กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ สนามบินกรุงอิสตันบูล เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก


ตารางบิน สายการบินที่แนะนำ

สายการบิน เส้นทาง Route เที่ยวบิน เวลา เช็คราคา

Turkish Airlines (TK)

ขาไป สุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
BKK - IST
TK065 22.35-05.50 เช็คราคา
ขากลับ อิสตันบูล - สุวรรณภูมิ
IST - BKK
TK064 20.55-09.45

Emirates (EK)

ขาไป สุวรรณภูมิ - ดูไบ
BKK - DXB
EK375 09.30-13.15 เช็คราคา
ขาไป สุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
BKK - IST
EK121 14.35-18.35
ขากลับ อิสตันบูล - ดูไบ
IST - DXB
EK122 20.05-01.20
ขากลับ ดูไบ - สุวรรณภูมิ
DXB - BKK
EK376 03.30-12.35

Etihad Airways (EY)

ขาไป สุวรรณภูมิ - อาบูดาบี
BKK - AUH
EY407 01.55-05.55 เช็คราคา
ขาไป อาบูดาบี - อิสตันบูล
AUH - IST
EY97 08.50-13.10
ขากลับ  อิสตันบูล - อาบูดาบี
IST - AUH
EY96 14.30-20.10
ขากลับ อาบูดาบี - สุวรรณภูมิ
AUH - BKK
EY402 01.30-06.45

Qatar Airways (QFR

ขาไป สุวรรณภูมิ - โดฮา
BKK - DOH
QR837 01.35-05.25 เช็คราคา
ขาไป สุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
BKK - IST
QR243 07.10-11.55
ขากลับ อิสตันบูล - โดฮา
IST - DOH
QR242 20.45-00.55
ขากลับ โดฮา - สุวรรณภูมิ
DOH - BKK
QR834 01.55-12.30

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัว ตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (3 Breakfast, 2 Lunch, 1 Dinner)
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ // ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง และถือขึ้นเครื่อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม, ค่าทิปพนักงานขับรถ ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2018 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2018 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

เริ่มแล้ว! สายการบินตะวันออกกลาง บินเข้าอเมริกา ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องบิน

เริ่มบังคับใช้แล้ว กฎความเข้มงวดใหม่ของสหรัฐอเมริกา ประกาศห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟน ติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด (ต้องโหลดไปกับสัมภาระใต้เครื่องเท่านั้น) โดยมีผลกับเที่ยวบินตรงเข้าสู่สหรัฐฯ จาก 8 ประเทศตะวันออกกลาง โดยกระทบสายการบินหลักๆ อย่าง Emirates, Etihad, Qatar และ Turkish ด้วย

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!