แพ็กเกจตุรกี อิสตันบูล 5 วัน 2 คืน

Highlight
 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
 • รวมโรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน
 • รถนำเที่ยว Privates Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่น (Mercedes Sprinter & Volkswagen Crafter) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • สุหร่าเซนต์ โซเฟีย หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ฮิปโปโดรม หรือ สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ทำให้ตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป
Details
ประเทศ: ตุรกี
ระยะเวลา: 5 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ธ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
-
2 กรุงอิสตันบูล - เข้าสู่ที่พัก
RAMADA ENCORE BAYRAMPASA HOTEL
3 ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปิ
RAMADA ENCORE BAYRAMPASA HOTEL
4 New Mosque - Spice Bazzar - Rustermpasa Mosque - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบินอิสตันบูล
-
5 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
-

อัตราค่าบริการ สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดการดินทาง เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ (บาท)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ (บาท)
วันนี้ - ธันวาคม 2560 11,900.- 3,600.-

ตารางการเดินทาง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล

 • เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก 
 • ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง : กรุงอิสตันบูล - เข้าสู่ที่พัก

 • เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาตุรกีช้ากว่าไทย 4-5 ชั่วโมง คือฤดูร้อน ช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง ส่วนฤดูหนาวช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง ) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว มีไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) รอรับที่ทางออกของประตูแรก จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
 • พัก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปิ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ***โปรแกรมเสริมพิเศษไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์*** สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกียจะต้องออกจากโรงแรมเวลา 05.00 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยากใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ USD 200 ต่อท่าน) ** ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทยไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภทกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน**
 • เดินทางสู่ ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร
 • ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป
 • นำท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น
 • บ่าย เดินทางสู่ พระราชวังทอปกาปิ (The Topkapi Palace) สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ซึ่งห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 • พัก โรงแรม RAMADA ENCORE BAYRAMPASA หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : New Mosque - Spice Bazzar - Rustermpasa Mosque - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - สนามบินอิสตันบูล 

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ มัสยิด (New Mosque) จากนั้นให้ท่านเดินเล่นตลาด Spice Bazaar  หรือตลาดเครื่องเทศ ตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากแกรนด์บาซาร์มักเรียกกันว่าตลาดอียิปต์ เพราะมีการนำเข้าเครื่องเทศจากอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาทางอียิปต์
 • บ่าย เดินทางเข้าสู่ มัสยิด (Rustempasa Mosque) จากนั้น ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มามีความยาวประมาณ 32 กม. 
 • เดินทางสู่ สนามบินกรุงอิสตันบูล เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 


วันที่ห้า : อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า / ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-อิสตันบูล ไปกลับ / ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม

RELATED PRODUCTS

GROUP&GO อิสตันบูล บูร์ซ่า คัปปาโดเกีย 8 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พัก 5 คืน + มื้ออาหาร 6 มื้อ + เที่ยวบินภายในประเทศ + รถนำเที่ยว Privates Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่น (Mercedes Sprinter & Volkswagen Crafter)

เริ่มต้น 21,900 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS

บินหรูสู ยุโรป อเมริกา ราคาสุดพิเศษ สายการบินระดับ 5 ดาว บริการประทับใจ

เริ่มต้น 25,240 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

สายการบิน ที่ดีที่สุดในโลก 20 อันดับแรก ปี 2017 จาก SKYTRAX

สายการบิน ที่ดีที่สุดในโลก 20 อันดับแรกที่ได้รับการยอมรับจาก Skytrax และ FlightStats ทั้ง Qatar Airways, Singapore Airlines, All Nippon Airways และอื่นๆ

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

เมืองที่ดีที่สุดในโลก ปี 2014 จากนิตยสาร Travel + Leisure

10 อันดับ เมืองที่ดีที่สุดในโลก ปี 2014 จากผลการโหวตของนิตยสาร Travel + Leisure เกียวโต, ชาลส์ตัน, ฟลอเรนซ์, เสียมเรียบ, อิสตันบูล, เซบีย่า, บาร์เซโลน่า, ..

ที่เที่ยวยอดนิยม 10 อันดับจุดหมายปลายทางของโลก

ที่เที่ยวยอดนิยม 10 อันดับจุดหมายปลายทางของโลก อิสตันบูล, ตุรกี โรม, อิตาลี ลอนดอน, สหราชอาณาจักร ปักกิ่ง, จีน ปราก, สาธารณรัฐเช็ก มาร์ราคิช, โมร็อกโก

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2016 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2016 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

เริ่มแล้ว! สายการบินตะวันออกกลาง บินเข้าอเมริกา ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเครื่องบิน

เริ่มบังคับใช้แล้ว กฎความเข้มงวดใหม่ของสหรัฐอเมริกา ประกาศห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟน ติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาด (ต้องโหลดไปกับสัมภาระใต้เครื่องเท่านั้น) โดยมีผลกับเที่ยวบินตรงเข้าสู่สหรัฐฯ จาก 8 ประเทศตะวันออกกลาง โดยกระทบสายการบินหลักๆ อย่าง Emirates, Etihad, Qatar และ Turkish ด้วย

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!