Highlight
Details
ประเทศ: ดูไบ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ + อิสระ 5 มื้อ
สายการบิน: Oman Air
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - ก.ย. 60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,900
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้: 


ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษี

น้ำหนักกระเป๋าโหลด
30 Kg./ต่อท่าน

พักโรงแรมหรู 5 ดาว
(ตามที่ระบุ)

อาหารเช้า + BBQ Dinner at Safari Camp

รถนำเที่ยว ปรับอากาศ 
พร้อมกิจกรรมตะลุยทะทรายสุดมันส์

ประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง 
คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ท่านละ
เด็กพัก
กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียงเสริม
ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
02-06 มิถุนายน 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
09-13 มิถุนายน 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
16-20 มิถุนายน 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
23-27 มิถุนายน 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
07-11 กรกฎาคม 2560
(วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)
27,900.- 27,900.- 25,900- 4,900.-
14-18 กรกฎาคม 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
21-25 กรกฎาคม 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
28-01 สิงหาคม 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
04-08 สิงหาคม 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
11-15 สิงหาคม 2560
(วันแม่แห่งชาติ)
27,900.- 27,900.- 25,900- 4,900.-
18-22 สิงหาคม 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
25-29 สิงหาคม 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
02-06 กันยายน 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
08-12 กันยายน 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
15-19 กันยายน 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-
22-26 กันยายน 2560 25,900.- 25,900.- 23,900- 4,900.-


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ - ดูไบ (อาหรับเอมิเรตส์)

 • เช็คอินด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินโอมานแอร์ (WY) ออกเดินทางสู่ เมืองมัสกัส (โอมาน) โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY818 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง)
 • เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร เดินทางสู่โรงแรม โดย Airport Transfer
 • พักที่ โรงแรม HOTEL IS NASSIMA ROYAL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว


วันที่สอง : ดูไบ - DUBAI MUSEUM - GOLD SOUK - THE PALM - ทัวร์ทะเลทราย (4WD)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • City Tour with English Speaking Guide
  • พิพิธภัณฑ์ ดูไบ (DUBAI MUSEUM)
  • ตลาดทอง (GOLD SOUK)
  • Passing by Burj Khalifa
  • Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7 ดาว 
  • Passing by เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ (The Palm Islands) 
 • ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
 • เดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนําท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
 • สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย แจ็คเก็ต, หมวก, ผ้าคลุมผม , แว่นตากันแดดและกล้องถ่ายรูป
  • หมายเหตุ 
   - ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมาล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง และควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ด้วย
   - ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง ไม่อนุญาตให้นั่งรถไป Dune Safari โดยเด็ดขาด
 • พร้อมกันที่ล๊อบบี๊ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่านไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี้ จะอํานวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม ทัวร์ทะเลทราย ท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยไปเนินทราย ตื่นเต้น พร้อมชมพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้นนําท่านเข้าสู่ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก
 • ค่ำ BBQ Dinner at Safari Camp
 • พักที่ โรงแรม HOTEL IS NASSIMA ROYAL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 


วันที่สาม : อิสระเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองห้างดูไบมอลล์(Dubai Mall) เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจําลองอาทิเช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนําแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลกภายในห้างจะมีส่วนของ พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ถูกบันทึกลงในกิสเนสส์เวิลล์เรคคอร์ดสเรียบร้อยแล้ว หรือสามารถเลือกชมเทคโนโลยีลํ้าสมัยของนํ้าพุเต้นระบําที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่ บริเวณหน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30 นาทีจากจุดนี้ สามารถถ่ายรูปคู่กับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์(Burj Khalifa)แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • พักที่ โรงแรม HOTEL IS NASSIMA ROYAL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว


วันที่สี่ : ดูไบ - Mall of Emirate - สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
 • เดินทางสู่ สนามบินดูไบ โดย Airport Transfer
 • ออกเดินทางสู่ เมืองมัสกัส (โอมาน) โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY818 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)
 • เดินทางถึง เมืองมัสกัส (โอมาน) เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY817 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง )

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน


วันที่ห้า : เดินทางถึงกรุงเทพฯ

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.

 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า / ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ ประมาณ 3,000 บาท

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7


เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับ ระดับราคาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

RELATED PRODUCTS

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี เที่ยวไฮไลท์มหานครสุดหรู ระดับ 5 ดาว 5 วัน 3 คืน

เปิดประสบการณ์ใหม่ กับมหานครดูไบ มหานครแห่งความทันสมัย ผสมผสานกับอารยธรรมอาหรับดั้งเดิมอย่างลงตัว ตะลุยทะเลทรายพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติก ในยามพระอาทิตย์ตก ตื่นตากับสถาปัตยกรรมอันทันสมัยมากมาย

เริ่มต้น 32,900 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน EMIRATES

บินหรู มีระดับ สายการบินที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลก หลากหลายเส้นทาง เอเชีย ยุโรป อเมริกา บริการ Full servicr

เริ่มต้น 5,925 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES

ตั๋วเครื่องบิน หลากหลายเส้นทาง จีน เอเชีย ยุโรป อเมริกา และ ออสเตรเลีย กับสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์

เริ่มต้น 8,805 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน OMAN AIR

ตั๋วเครื่องบิน สู่ดูไบ และเส้นทางยุโรปยอดฮิต กับสายการบิน OMAN AIR

เริ่มต้น 18,180 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

Location:

RELATED ARTICLES

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น มาดูกันเลย

ย้อนอดีต 15 เมืองใหญ่ของโลก เคยเป็นยังไงมาก่อนนะ?

กว่าจะเป็นภาพที่สวยงามให้เราเห็นในปัจจุบัน เคยลองคิดย้อนไปดูในอดีตกันบ้างมั้ย ว่าในแต่ละเมืองหน้าตาจะเป็นอย่างไร ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน เรามาเปรียบเทียบ Before After กันเลย

รีวิวสายการบิน Emirates กับความประทับใจที่เหนือกว่า

หากคุณรักการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วล่ะก็ สายการบิน Emirates เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ลองขยับขึ้นมานั่งชั้น Business Class ดูสักครั้ง แล้วจะพบกับความน่าประทับใจจนลืมการเดินทางแบบเก่าไปได้เลย

10 อันดับสายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2015 โดย Skytrax

10 อันดับสายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2015 โดย Skytrax จะเป็นสายการบินในใจของใครหลายๆ คนหรือเปล่า มาดูกัน

ทัวร์ดูไบ เปิดประสบการณ์ใหม่ มหานครสุดอลังการ

ถ้าจะพูดถึงมหานครอันยิ่งใหญ่ ดูไบ จะต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆ เพราะดูไบได้สร้างสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและทันสมัยติดอันดับโลกอยู่มากมาย แต่ก็ยังคงไม่ทิ้งความงดงามทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งอยู่คู่กันได้โดยไม่แปลกแยก ดูไบจึงกลายเป็นอีกความน่าหลงใหลที่เชื้อเชิญให้เราได้ชม

ดูไบ..คือที่สุด มหานครแห่งความหรูหรา

ดูไบ..คือที่สุด มหานครแห่งความหรูหรา พบกับความเริ่ดหรูอลังการของดูไบ กับหลากหลายความเป็นที่สุด ที่รวมอยู่ที่นี่ ที่เดียว

ไปดูไบ...ไปตื่นทองที่ DEIRA GOLD SOUK

ไปดูไบ...ไปตื่นทองที่ DEIRA GOLD SOUK ตลาดทองคำปลอดภาษี คุณภาพดี ราคาดีที่สุดในดูไบ

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2016 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2016 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

10 อันดับ สายการบินในดวงใจจากผู้ใช้ทั่วโลกโดย Tripadvisor

เป็นที่รู้กันดีว่าเว็บไซต์ Tripadvisor ได้รวบรวมรีวิวมากมายจากนักเดินทางจริงทั่วโลก ทำให้เราสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้จากคำบอกเล่า คำติชมต่างๆ ในหลากหลายเรื่องราว และนี่คือ 20 สายการบินในดวงใจจากผู้ใช้ทั่วโลก

10 สถานที่ท่องเที่ยว ที่ต้องไปให้ได้ในปี 2015

เข้าสู่ปี 2015 แล้ว มาดูกันว่า 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจับตามองในปีใหม่นี้ ทึ่ต้องไปให้ได้ จะมีที่ไหนในโลกบ้าง

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!