ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

Highlight
 • ชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครวัด บนยอดเขาพนมบาเค็ง
 • ชมความยิ่งใหญ่ นครวัด ที่นักท่องเที่ยวหลานคนต้องการมาเยือน
 • ชม ปราสาทตาพรม ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider
 • สักการะองค์เจ็ก องค์จอม สิ่งเคารพบูชาของชาวเสียมเรียบ
 • บริการอาหารเลิศรส ทั้งอาหารไทยและอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ
 • พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวนความสะดวกครบครัน
 • บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย - กัมพูชา แบบ VIP
Details
ประเทศ: กัมพูชา
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: เม.ย. - ธ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ - องค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - โตนเลสาบ
PRINCESS ANGKOR HOTEL
2 ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรม - พนมบาเค็ง - โชว์อัปสรา
PRINCESS ANGKOR HOTEL
3 ศูนย์ศิลปาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ด่านปอยเปต - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ - องค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - โตนเลสาบ

Day 1  :  BANGKOK – POIPET – SIEMREAP  – ANG CHEK ANG CHOM – WAT THMEY – TONLE  SAP

 • พร้อมกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นรถ เพื่อออกเดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแบบ VIP  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง
 • สักการะ องค์เจ็ก-องค์จอม  ด้านหน้าพระตำหนักเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียมเรียบ  
 • ชม วัดใหม่  สถานที่เก็บรวบรวมกระดูกในสมัยสงครามกลางเมือง เดินทางล่องเรือโตนเลสาบ ซึ่ง เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย ล่องเรือ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฟากฝั่งและชมพระอาทิตย์ตก พร้อมเก็บภาพบรรยากาศประทับใจ
 • ที่พัก โรงแรม SMILING HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่สอง : ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรม - พนมบาเค็ง - โชว์อัปสรา

Day 2  :  BANTEAY SREI – ANGKOR  WAT – ANGKOR THOM – TA PHROM – PHNOM  BAKHENG

 • ปราสาทบันทายศรี เยี่ยมชมปราสาทสีชมพูที่สวยงามในด้านการแกะสลัก ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือที่พักสำหรับสตรี เชื่อกันว่าเป็นที่พักอาศัยของนางสนมกำนัล โดยเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับบุรุษเพศ
 • ชม นครธม ทางเข้ามีรูปแกะสลักของเหล่ายักษ์ที่กำลังกวนกระเสียรสมุทร
 • ชม ปราสาทบายน ตื่นตาตื่นใจกับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเริ่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับจาม
 • ชม ปราสาทตาพรม ทางเข้าปราสาทร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด ประตูทางเข้ามีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย
 • ชมวิวมุมสูง บนเขาพนมบาเค็ง แต่ละชั้นและฐานปราสาทล้อมรอบด้วย ปราสาทหลังเล็กๆ รวมทั้งหมด 109 หลัง นักท่องเที่ยวมักจะปีนขึ้นไปบนปราสาทเพื่อรอชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกยามเย็น
 • ชมการแสดงพื้นเมืองระบำนางอัปสราอันตระการตา อ่อนช้อยสวยงาม
 • ที่พัก โรงแรม SMILING HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่สาม :  ศูนย์ศิลปาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ด่านปอยเปต - กรุงเทพฯ

Day 3  :  PSAR  CHA  MARKET – POIPET – BANGKOK

 • ชม ศูนย์ศิลปาชีพ ของเมืองเสียมเรียบ เป็นสถานที่ฝึกและอบรมช่างแกะสลัก ชมแกะสลักหินทองแดง เงิน และไม้แกะสลัก เลือกซื้อสิ่งเหล่านี้ในหอจัดจําหน่ายที่มีจัดไว้
 • ช้อปปิ้งที่ ตลาดซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายนครวัด หิน-ไม้ แกะสลัก สินค้าพื้นเมืองต่างๆ เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน
 • เดินทางกลับสู่ ตลาดโรงเกลือ ระหว่างเส้นทางนำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งท่านที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ
 • ค่าผ่านด่านแบบ VIP ทั้งด่านไทยและด่านเขมร
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่า VISA สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 3 USD. x 3 วัน = 9 USD.

RELATED PRODUCTS

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : กัมพูชา

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินกัมพูชา ราคาพิเศษ โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ็กเกจ

เริ่มต้น 4,560 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น มาดูกันเลย

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

ประเพณีสงกรานต์ มีที่ไหนในโลกบ้าง

สงกรานต์ คนทั่วโลกต่างรู้กันดีว่าเป็นประเพณีของไทย แต่ยังมีอีกหลายประเทศที่มีประเพณีสงกรานต์เช่นเดียวกัน แล้วมีประเทศไหนในโลกที่เล่นสงกรานต์เหมือนกับเราบ้าง

เช็คอินยังไงให้ทันเครื่องออก

วางแผนเดินทางซะยาวนาน จะเดินทางแล้วสิ ถ้าพลาดครั้งนี้ต้องรออีกนาน แล้วถ้าตกเครื่องขึ้นมาล่ะ เศร้าเลยเรามีหลากหลายวิธีเช็คอินมาบอกกัน จะได้ไปให้ทันเครื่องออก

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2016 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2016 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

ความเชื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หลายๆ คนเข้าใจผิดมาตลอดชีวิต

ในโลกของการท่องเที่ยวมีหลายความเชื่อที่พูดกันปากต่อปาก จนเราเชื่ออย่างนั้นมายตลอด แต่พอได้เดินทางไปจริงๆ แล้ว ความจริงกลับไม่ได้เหมือนกับที่เคยได้ยินมาเลย

9 ข้อที่จะทำให้การเดินทางระหว่างเมืองง่ายขึ้น

สำหรับคนที่ชื่นชอบการไปเที่ยวเมืองนอกด้วยตนเอง การเดินทางระหว่างเมืองก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกซะทีเดียว เรามีวิธีที่จะทำให้การคำนวณระยะทางของคุณง่ายกว่าเดิม

The World’s Best Cities เมืองที่ดีที่สุดในโลกจาก TRAVEL+LEISURE เที่ยวต่างประเทศกันเถอะ

เว็บไซต์ท่องเที่ยว travel and leisure ได้จัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลก จากผลการสำรวจ 15 เมืองที่ต้องจดเอาไว้รัวๆ แล้วแพลนไปเที่ยวกันค่ะ ที่สำคัญเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ของเราติดอันดับกับเค้าด้วย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!