ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

Highlight
 • ชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครวัด บนยอดเขาพนมบาเค็ง
 • ชมความยิ่งใหญ่ นครวัด ที่นักท่องเที่ยวหลานคนต้องการมาเยือน
 • ชม ปราสาทตาพรม ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider
 • สักการะองค์เจ็ก องค์จอม สิ่งเคารพบูชาของชาวเสียมเรียบ
 • บริการอาหารเลิศรส ทั้งอาหารไทยและอาหารสากล เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสรา วัฒนธรรมพื้นบ้านสุดอลังการ
 • พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวนความสะดวกครบครัน
 • บริการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย - กัมพูชา แบบ VIP
Details
ประเทศ: กัมพูชา
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: เม.ย. - ธ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ - องค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - โตนเลสาบ
PRINCESS ANGKOR HOTEL
2 ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรม - พนมบาเค็ง - โชว์อัปสรา
PRINCESS ANGKOR HOTEL
3 ศูนย์ศิลปาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ด่านปอยเปต - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ - องค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - โตนเลสาบ

Day 1  :  BANGKOK – POIPET – SIEMREAP  – ANG CHEK ANG CHOM – WAT THMEY – TONLE  SAP

 • พร้อมกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี (ตรงข้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นรถ เพื่อออกเดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแบบ VIP  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง
 • สักการะ องค์เจ็ก-องค์จอม  ด้านหน้าพระตำหนักเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียมเรียบ  
 • ชม วัดใหม่  สถานที่เก็บรวบรวมกระดูกในสมัยสงครามกลางเมือง เดินทางล่องเรือโตนเลสาบ ซึ่ง เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย ล่องเรือ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฟากฝั่งและชมพระอาทิตย์ตก พร้อมเก็บภาพบรรยากาศประทับใจ
 • ที่พัก โรงแรม SMILING HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่สอง : ปราสาทบันทายศรี - นครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรม - พนมบาเค็ง - โชว์อัปสรา

Day 2  :  BANTEAY SREI – ANGKOR  WAT – ANGKOR THOM – TA PHROM – PHNOM  BAKHENG

 • ปราสาทบันทายศรี เยี่ยมชมปราสาทสีชมพูที่สวยงามในด้านการแกะสลัก ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือที่พักสำหรับสตรี เชื่อกันว่าเป็นที่พักอาศัยของนางสนมกำนัล โดยเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับบุรุษเพศ
 • ชม นครธม ทางเข้ามีรูปแกะสลักของเหล่ายักษ์ที่กำลังกวนกระเสียรสมุทร
 • ชม ปราสาทบายน ตื่นตาตื่นใจกับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเริ่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับจาม
 • ชม ปราสาทตาพรม ทางเข้าปราสาทร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด ประตูทางเข้ามีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย
 • ชมวิวมุมสูง บนเขาพนมบาเค็ง แต่ละชั้นและฐานปราสาทล้อมรอบด้วย ปราสาทหลังเล็กๆ รวมทั้งหมด 109 หลัง นักท่องเที่ยวมักจะปีนขึ้นไปบนปราสาทเพื่อรอชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกยามเย็น
 • ชมการแสดงพื้นเมืองระบำนางอัปสราอันตระการตา อ่อนช้อยสวยงาม
 • ที่พัก โรงแรม SMILING HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่สาม :  ศูนย์ศิลปาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ด่านปอยเปต - กรุงเทพฯ

Day 3  :  PSAR  CHA  MARKET – POIPET – BANGKOK

 • ชม ศูนย์ศิลปาชีพ ของเมืองเสียมเรียบ เป็นสถานที่ฝึกและอบรมช่างแกะสลัก ชมแกะสลักหินทองแดง เงิน และไม้แกะสลัก เลือกซื้อสิ่งเหล่านี้ในหอจัดจําหน่ายที่มีจัดไว้
 • ช้อปปิ้งที่ ตลาดซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายนครวัด หิน-ไม้ แกะสลัก สินค้าพื้นเมืองต่างๆ เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน
 • เดินทางกลับสู่ ตลาดโรงเกลือ ระหว่างเส้นทางนำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งท่านที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ
 • ค่าผ่านด่านแบบ VIP ทั้งด่านไทยและด่านเขมร
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่า VISA สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 3 USD. x 3 วัน = 9 USD.

RELATED PRODUCTS

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : กัมพูชา

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินกัมพูชา ราคาพิเศษ โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟูลแพ็กเกจ

เริ่มต้น 4,560 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor

25 สุดยอดจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนในปี 2015 โดย Tripadvisor จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น มาดูกันเลย

เช็คอินยังไงให้ทันเครื่องออก

วางแผนเดินทางซะยาวนาน จะเดินทางแล้วสิ ถ้าพลาดครั้งนี้ต้องรออีกนาน แล้วถ้าตกเครื่องขึ้นมาล่ะ เศร้าเลยเรามีหลากหลายวิธีเช็คอินมาบอกกัน จะได้ไปให้ทันเครื่องออก

9 ข้อที่จะทำให้การเดินทางระหว่างเมืองง่ายขึ้น

สำหรับคนที่ชื่นชอบการไปเที่ยวเมืองนอกด้วยตนเอง การเดินทางระหว่างเมืองก็ไม่ใช่เรื่องสะดวกซะทีเดียว เรามีวิธีที่จะทำให้การคำนวณระยะทางของคุณง่ายกว่าเดิม

ประเพณีสงกรานต์ มีที่ไหนในโลกบ้าง

สงกรานต์ คนทั่วโลกต่างรู้กันดีว่าเป็นประเพณีของไทย แต่ยังมีอีกหลายประเทศที่มีประเพณีสงกรานต์เช่นเดียวกัน แล้วมีประเทศไหนในโลกที่เล่นสงกรานต์เหมือนกับเราบ้าง

The World’s Best Cities เมืองที่ดีที่สุดในโลกจาก TRAVEL+LEISURE เที่ยวต่างประเทศกันเถอะ

เว็บไซต์ท่องเที่ยว travel and leisure ได้จัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลก จากผลการสำรวจ 15 เมืองที่ต้องจดเอาไว้รัวๆ แล้วแพลนไปเที่ยวกันค่ะ ที่สำคัญเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ของเราติดอันดับกับเค้าด้วย

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า

อัพเดทล่าสุด 28 ประเทศที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องใช้วีซ่า จะเป็นที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลย

ความเชื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หลายๆ คนเข้าใจผิดมาตลอดชีวิต

ในโลกของการท่องเที่ยวมีหลายความเชื่อที่พูดกันปากต่อปาก จนเราเชื่ออย่างนั้นมายตลอด แต่พอได้เดินทางไปจริงๆ แล้ว ความจริงกลับไม่ได้เหมือนกับที่เคยได้ยินมาเลย

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปี 2016 จาก Tripadvisor

Tripadvisor หนึ่งในเว็บไซต์ข้อมูลดีๆ ที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้สรุปออกมาแล้วว่า 25 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด ที่ควรค่าแก่การเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดในปี 2016 นั้น คือที่ใดบ้างมาดูกันเลย

เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ๆ ไม่ง้อวีซ่า

ใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ก็ยังแพลนที่เที่ยวไม่ได้ซักที จะไปกันทีก็ปุบปับแบบไม่กี่วันออกเดินทางแล้ว เราแนะนำว่าลองไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ กันดีกว่า เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า แถมยังเดินทางได้ง่ายๆ ไม่เสียเวลานาน บางทีหยุดแค่เสาร์-อาทิตย์ยังไปเที่ยวกันได้เลยนะ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!