ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เทศกาลประดับไฟ White Illumination 6 วัน 4 คืน

Highlight
 • ตะลุยฮอกไกโด สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเกาะเหนือของประเทศญี่ปุ่น
 • สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกี RUSUTSU SKI RESORT อาทิ สกี, สโนว์บอร์ด, สโนว์สเลด
 • เยือนดินแดนซามูไร หมู่บ้านโบราณดาเตะ จิไดมูระ สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคสมัยเอโดะ
 • ชมสีสันความสวยงามจากการประดับประดาดวงไฟกว่าแสนดวงในเทศกาล White Illumination ซัปโปโร
 • สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของคลองโอตารุ ที่ถูกปกคลุมไปด้วยสีขาวของหิมะ
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูเขาไฟอุสึ ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะ
 • เยือนโรงงานช็อกโกแลต ที่ถูกตกแต่งบรรยากาศเสมือนดั่งอยู่ในเทพนิยาย ณ SHIROI KOIBITO PARK
 • ชมอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์นีโอบาร็อค อเมริกา ณ ทำเนียบรัฐบาลเก่า
 • บำบัดสุขภาพกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • บินตรงโดยการบินไทย พร้อมสะสมไมล์กับรอยัล ออร์คิดพลัส
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. - ธ.ค.60

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 December 13-18Dec 2017 TG670
23:55-08:20
TG671
10:00-15:50
49,900 THB
จอง 8 December 14-19Dec 2017 TG670
23:55-08:20
TG671
10:00-15:50
49,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) -
2 สนามบินชิโตเสะ – ดาเตะจิไดมูระ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสึซาน – แช่ออนเซ็น
RUSUTSU SKI RESORT
3 Rusutsu Ski Resort – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO
4 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกทําเนียบรัฐบาลเก่า – Mitsui Outlet – ชม White Illumination สวนโอโดริ
IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO
5 อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย
IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO
6 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)

D 1 :  Depart from Bangkok to Chitose Airport by TG 670 (23.55-08.30)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 • เดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง : สนามบินชิโตเสะ – ดาเตะจิไดมูระ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสึซาน – แช่ออนเซ็น 

D 2 :  Arrive Chitose - Date Jindai Mura - Noboribetsu - Jigogudani - Mt.Usu Ropeway - Onsen

 • เดินทางสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกันตลอด
 • ชม จิโกคุดานิ (Jigokudani) หรือ นรกวัลเลย์ ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก หุบผาแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟ ซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ 
 • นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า ขี้นสู่ยอด ภูเขาไฟอุสึ ที่ระเบิดมาแล้วถึง 4 ครั้งในรอบ 100 ปี ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและต้นไม้ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวสะอาดตาในช่วงฤดูหนาว เดินทางสู่ RUSUTSU SKI RESORT    
 • ที่พัก RUSUTSU SKI RESORT หรือเทียบเท่า 
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” 


วันที่สาม : Rusutsu Ski Resort – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะs

D 3 :  Rusutsu Ski Resort – Otaru - Otaru Canal - Kitaichi Glass - Music Box Museum - Sapporo - Chocolate Factory 

 • อิสระให้ท่านได้ เล่นสกีบนลานสกี Rusutsu Ski Resort เป็นสกีรีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งของฮอกไกโด มีพื้นที่เล่นสกีขนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขา 3 ลูก เส้นทางสกีมีความหลากหลาย ภูมิทัศน์สวยงามอยู่ใกล้กับทะเลสาบโทยะ (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าและค่าอุปกรณ์) 
 • สัมผัสความงามของ คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือในยามค่ำคืนคลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด 
 • ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ ชมการเป่าแก้วในรูปแบบต่างๆ 
 • ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 
 • ชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้  
 • ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


 วันที่สี่ : ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกทําเนียบรัฐบาลเก่า – Mitsui Outlet – ชม White Illumination สวนโอโดริ

D 4 :  Hokkaido Shrine - Old Government - Clock Tower -  Mitsui Outlet - White Illumination at Odori Park 

 • ชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข 
 • ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็อค อเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน 
 • ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
 • ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย แหล่งรวมพลของ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์
 • ชมความสวยงามจากการประดับประดาไฟของเทศกาล White Illumination ณ สวนโอโดริ ที่ทอดยาวผ่านใจกลางเมืองซัปโปโร โดยต้นไม้สองข้างทางและบริเวณโดยรอบจะถูกประประดาไปด้วยดวงไฟกว่า 500,000 ดวง ในแบบเทศกาลคริสต์มาส 
 • ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย

D 5 :  Free Time For Leisure

 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดังของเมืองซัปโปโร ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ)
 • **อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า**
 • ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรือ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า


วันที่หก : สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ

D 6 :  Return to Bangkok by TG 671 (10.00-15.50)

 • เดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ มาตรฐาน 4,000 เยน/ท่าน/ทริป

RELATED ARTICLES

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!