สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • ที่พัก อาซาฮิคาวะ 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
 • พิเศษ!! Seafood Buffet NANDA เมนูปิ้งย่าง + ขาปูยอดฮิต + ราเม็ง
 • ตื่นตาตื่นใจความมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาว ณ เกาะฮอกไกโด
 • เนินพระพุทธเจ้า ชมแสงสียามมืดของบ่อน้ำสีฟ้า นิงเกิ้ลเทอเรส
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โรงงานช็อกโกแลต คลองโอตารุ
 • ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ หอนาฬิกา
 • เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: Thai Airasia X
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธันวาคม 2666 - มีนาคม 2567
รหัสสินค้า: JPBKKCTSXJIT71

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 30 Nov 2023-4 Dec 2023 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
43,888 THB
จอง 6 6-10Dec 2023 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
44,888 THB
จอง 2 13-17Dec 2023 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
44,888 THB
จอง 6 14-18Dec 2023 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
43,888 THB
จอง 2 20-24Dec 2023 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
47,888 THB
จอง 6 21-25Dec 2023 XJ620
02:50-10:40
XJ621
11:55-17:50
49,888 THB
เต็ม 0 27-31Dec 2023 XJ620
02:50-10:40
XJ621
11:55-17:50
49,888 THB
จอง 6 4-8Jan 2024 XJ620
02:50-10:40
XJ621
11:55-17:50
47,888 THB
จอง 6 10-14Jan 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
46,888 THB
จอง 6 11-15Jan 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
46,888 THB
จอง 6 18-22Jan 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
44,888 THB
จอง 6 24-28Jan 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
42,888 THB
เต็ม 0 25-29Jan 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
42,888 THB
จอง 6 31 Jan 2024-4 Feb 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
48,888 THB
จอง 6 1-5Feb 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
53,888 THB
จอง 6 7-11Feb 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
53,888 THB
จอง 6 8-12Feb 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
52,888 THB
จอง 6 14-18Feb 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
52,888 THB
จอง 6 15-19Feb 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
49,888 THB
จอง 6 21-25Feb 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
45,888 THB
จอง 6 22-26Feb 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
45,888 THB
จอง 6 28 Feb 2024-3 Mar 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
42,888 THB
เต็ม 0 29 Feb 2024-4 Mar 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
41,888 THB
จอง 6 6-10Mar 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
41,888 THB
จอง 6 7-11Mar 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
41,888 THB
จอง 6 13-17Mar 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
41,888 THB
จอง 6 14-18Mar 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
41,888 THB
เต็ม 0 20-24Mar 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
41,888 THB
จอง 6 21-25Mar 2024 XJ620
02:05-10:40
XJ621
11:55-17:50
41,888 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ620 BKK – CTS 02.05 - 10.40 -
2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ– นิงเกิ้ลเทอเรส – Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ
ASAHIKAWA TOYO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 พิพิธภัณฑ์ Otokoyama Sake Brewery – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยาม่า – Duty free - มิตซุยเอาท์เล็ท
REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า
4 สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า – ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ – โรงงานช็อกโกแลต – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ - เครื่องแก้วโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ621 CTS – BKK 11.55 - 17.50 -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)

 • 22.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบิน AirAsia X โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า

วันที่สอง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ– นิงเกิ้ลเทอเรส – Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ (-/L/-)

 • 02.05 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620 (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างเดินทาง)
 • 10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
 • เดินทางสู่ ฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจเพราะฮอกไกโด เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือสุดของญี่ปุ่น จึงมีภูมิประเทศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี รวมไปถึงทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่ควรมาชม
 • จากนั้นพาทุกท่านไปชมความน่ารักของ นิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) ตั้งอยู่ในภายในบริเวณโรงแรม New Furano Prince ซึ่งเป็น 1 ใน 2 สกีรีสอร์ทของเมือง Furano โดยมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกระท่อมไม้น่ารักๆ สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน
 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) BENTO
 • จากนั้นชม Winter Illumination Aoike Light up ที่ บ่อน้ำสีฟ้า Shirogane Blue Pond ตั้งอยู่ในเมืองบิเอะ บ่อน้ำที่ถูกกักเก็บไว้จากการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟ
 • อิสระช้อปปิ้งที่ AEONMALL Asahikawa Ekimae (อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ เอกิมาเอะ) แหล่งช้อปปิ้งของอาซาฮิกาวะที่ AEONMALL เป็นแหล่งรวมของหวานชื่อดังและอาหารรสเลิศมากมายจากทั่วฮอกไกโด
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: ASAHIKAWA TOYO HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรกที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง

วันที่สาม : พิพิธภัณฑ์ Otokoyama Sake Brewery – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยาม่า – Duty free  - มิตซุยเอาท์เล็ท (B/L/D)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่2)
 • จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ Otokoyama Sake Brewery Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของเหล้าโอโตโกยามะ (Otokoyama) เหล้าญี่ปุ่นแสนอร่อยที่ให้กลิ่นหอมของข้าวและรสสัมผัสเบานุ่มลิ้น เพราะใช้น้ำจากธารน้ำใต้ดินที่ไหลจากเทือกเขาไดเซ็ตสึซัน (Daisetsuzan) หนึ่งในร้อยภูเขาขึ้นชื่อของญี่ปุ่น และเมล็ดข้าวพันธุ์ดี
 • เยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิกาวะ เนื่องจากที่นี่จัดสภาพการเลี้ยงให้เลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด ไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้คือ ”อุโมงค์แก้วเพนกวิน”
 • จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยาม่า Asahikawa Ramen Village ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว อาซาฮิคาว่า
 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) เมนูราเม็ง (Asahikawa Ramen)
 • พาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้งที่ Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น
 • จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เล็ท Mitsui Outlet เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น
 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) ร้านนันดะ (Seafood Buffet NANDA) เมนูปิ้งย่างทะเล+ขาปู 3 ชนิด+ซอฟดริ้ง อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ร้านนันดะ ร้านที่ติดในอันดับ 1 ใน 3 ของร้านบุฟเฟ่ต์ย่านซัปโปโร จุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ของร้าน คือบุฟเฟ่ต์ขาปู “ปูฮอกไกโดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ปู ปูขน ปูสีไว และปูทาราบะ” ทางร้านยังมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้บริการอีกด้วย* *ชนิดของปูขึ้นอยู่กับการนำเข้าของทางร้าน
 • ที่พัก: REMBRANDT STYLE SAPPORO ระดับใกล้เคียงกัน 3*
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง
  โรงแรมที่พักในซัปโปโรอยู่ในตัวเมือง ตั้งอยู่ไม่ไกลสถานที่ช้อปปิ้ง ร้านดื่ม หรือร้านอาหารเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย
  ไม่ว่าจะเป็นย่านทานุกิโคจิ ย่านช้อปปิ้งในร่มยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีร้านค้าหลากหลายประเภทขนม เครื่องสำอาง
  หรือสินค้ามือสอง และย่านซูซูกิโนะ ย่านแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของญี่ปุ่น บาร์ ไนต์คลับ หรือร้านคาราโอเกะ


วันที่สี่ : สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า – ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ฮอกไกโด – สวนสาธารณะโอโดริ – โรงงานช็อกโกแลต – คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ - เครื่องแก้วโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (B/L/-)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
 • OPTIONAL TOUR! พาทุกท่านเพลิดเพลินตะลุยหิมะที่ สโนว์โมบิลแลนด์ ซัปโปโร (Snowmobile Land Sapporo) ถือว่าเป็นลานสโนว์โมบิลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโรที่นี่มีคอร์สสโนว์โมบิลที่สามารถเพลิดเพลินได้อย่างง่ายๆ มีคอร์สให้คุณเลือกตั้งแต่คอร์สระยะสั้นที่ใช้เวลาเพียง 30 นาที ไปจนถึงคอร์ส 1 ชั่วโมง
  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าคอร์ส course Snowmobile, ค่าเข้า Snow park และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ลูกค้าสามารถจ่ายค่า Option ต่างๆ ได้ที่หน้างาน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  Snowmobile Tour 30 mins course
  ●Snowmobile Tour 60 mins course
  ●Snow Park 60 mins
  (**ขอสงวนสิทธิ์ไม่ไป Snowmobile Land Sapporo กรณีหิมะไม่มากพอ อาจทำให้ยังเล่น Snowmobile ไม่ได้ โดยเปลี่ยนเที่ยวที่ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร (Sapporo) เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจ้าที่ประทับภายในศาลเจ้ามากถึง 4 องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะทำให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดๆ อีกแห่ง)
 • รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) Japanese set
 • จากนั้นพาทุกท่านไปทีแวะถ่ายภาพด้านนอกกับ เนินพระพุทธเจ้า Hill of The Buddha ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก
 • พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ สวนแห่งนี้ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์
 • จากนั้นพาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้า หอนาฬิกา Sapporo Clock (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน)
 • ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง ก่อสร้างเมื่อปีค.ศ. 1888 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาโดยถอดแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์
 • ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อฮอกไกโดที่ โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Shiroi koibito park ไปเยือนบ้านเกิดคุกกี้ของฝากชื่อดัง (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน)
 • นำท่านเดินทางสู่ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ ชมคลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
 • นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ และ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พัก: REMBRANDT STYLE SAPPORO 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง


วันที่ห้า : ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/-/-)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) เนื่องจากช่วงฤดูหนาวอาจเจอหิมะจำนวนมากทำให้การเดินทางอาจล่าช้ากว่าปกติ จึงจำเป็นต้องเดินทางสู่สนามบินไวกว่าปกติ อาจบริการอาหารเช้าแบบกล่อง SET BOX
 • เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • 11.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)
 • 17.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgrade ที่นั่งได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน THAI AIRASIA X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
  **กรณีท่านมีความประสงค์ซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วันพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700 บาท / เพิ่ม10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท / เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท
  ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินกำหนด
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
  -จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  -หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน
  -หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
  -กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
  -ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
  **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

RELATED ARTICLES

พาเที่ยวญี่ปุ่น ชมวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโอซาก้า วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple)

โอซาก้า เป็นเมืองที่โด่งดังอย่างมากของญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ทั้งชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวกันเยอะ วันนี้เราก็เลยจะพามารู้จักวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมืองโอซาก้ากันค่ะ นั่นก็คือ วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) มีจุดเด่นตรงเจดีย์ห้าชั้นที่มีความสวยงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

เที่ยวหลายประเทศแบบคุ้มๆ กับทัวร์ไต้หวัน - ญี่ปุ่น

เที่ยวหลายประเทศ เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ ไปไหนได้บ้าง? ก็นานๆ จะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักที อยากจะไปให้คุ้มๆ หน่อย แบบว่าทริปเดียวได้ 2 ประเทศเลยจะมีมั้ยนะ แนะนำทริปนี้ Taipei - Hokkaido ไปทีเดียวได้ทั้งญี่ปุ่น และไต้หวัน

บรรยากาศล่าสุดจาก เทศกาลชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส 2023 @Oishi Park กับวิวภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ ก็จะถึงเวลาของเทศกาล ดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) หรือ พิงค์มอส (Pink Moss) ที่มีความสวยงามไม่แพ้กับ ดอกซากุระ เลยล่ะค่ะ ซึ่งดอกซากุระนั้น จะบานสวยงามอยู่บนต้นไม้ แต่ดอกชิบะซากุระ (Shibazakura) เป็นดอกไม้ที่มีสีคล้ายกัน สวยงามเหมือนกัน แต่เติบโตอยู่บนพื้นดินนั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ ดอกชิบะซากุระ และเทศกาลชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ 2023 (Fuji Shibazakura Festival 2023)

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!