Trip Highlight
 • ทริปแนะนำ สำหรับเที่ยวไหว้พระ ขอพรต้อนรับปีใหม่ 2 เมืองกับ 3 บุญใหญ่ที่ห้ามพลาด พร้อมเที่ยวสถานที่สุดฮิตต้องไป
 • เริ่มบุญใหญ่ที่ 1 ของทริปจะพาคุณไปเที่ยว "เซินเจิ้น" ตะลุยแหล่งช้อปปิ้งที่น่าหลงใหล หล่อวู่ซิตี้ (Lowu City) และไหว้พระขอพรเทพจ้ากวนอู โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวเรื่องโชคลาภและบารมีที่สัมฤทธิ์ผลได้ดั่งใจ
 • เที่ยวย้อนตำนานสู่อดีต ประวัติศาสตร์จีน ดื่มด่ำประเพณีและวัฒนธรรมยุคก่อนอันน่าตื่นตาตื่นใจ ต้นกำเนิดกว่า 7,000 ปี ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (Shenzhen Museum)
 • กองทัพต้องเดินด้วยท้อง เติมพลังด้วยมื้อสุดพิเศษ Seafood เสิร์ฟพร้อมไวน์แดงชั้นดี ณ ภัตตาคารอาหารเก่าแก่
 • และพลาดไม่ได้ช่วงค่ำไฮไลท์ พาคุณไปสัมผัสความอลังการความยิ่งใหญ่ โชว์ม่านน้ำกลางแจ้งระดับแนวหน้าด้วยเทคนิคพิเศษกว่า 600 ชนิด "3D Water Show" ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก
 • บุญใหญ่ที่ 2 ต้องมา ใครโสดต้องไป อย่าปล่อยให้นกแล้วนกอีก ความอยากมีเป็นตัวเป็นตน ล่ำลือมานักต่อนักได้คู่สมดั่งใจ ตรงสเป๊ก ได้คู่ดีชีวิตก็ดี ส่งเสริมกันเป็นบุญหนุนนำ เราจะพาไปไหว้ขอพร "เจ้าแม่กวนอิม" ณ หาดรีพัลส์ เบย์ (Repulse Bay) พร้อมเผยเทคนิคจุดไหว้ตำราเนื้อคู่อันศักดิ์สิทธิ์
 • ตามติดๆด้วยผลบุญใหญ่ที่ 3 หากชีวิตขัดสนไม่มีโชคและอำนาจ อีกทั้งตรงปีชงที่ต้องแก้อย่าปล่อยผ่าน นำคุณไปเปลี่ยนชีวิต "หมุนกังหันลม" ให้หนุนนำและปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป หมูนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ตำนาน "วัดแชกงหมิว" (Che Kung Temple)
 • สะดวก สบายทั้งทริปได้พักเซินเจิ้น ถึง 2 คืน ไม่ต้องเปลี่ยนที่พัก พร้อมเดินทางด้วยสายการบิน Full sevice ระดับ 5 ดาว Cathay Pacific
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: Cathay Pacific
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มี.ค. 61

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL
2 เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – โชว์น้ำพุ 3 มิติ
FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL
3 ซิตี้ทัวร์ – Repulse Bay – อ่าววิคตอเรีย – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (กรุณาใช้กระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน)
 • ***นัดเจอที่สนามบิน เวลา 10.30 น. สำหรับไฟล์บิน CX614 1305-1645 --- วันที่ 12, 18 ม.ค. / 1, 2 ก.พ. / 15, 22 มี.ค. 61
 • ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบิน CX654 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้นโดยรถไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • เข้าสู่ที่พัก FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – โชว์น้ำพุ 3 มิติ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม
 • นำท่านแวะชม หยก สินค้าโอท๊อปของจีน และชิมชาจีน เช่น อู่หลง ผูเออชารสชาติดีขึ้นชื่อของจีน
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ (Lowu) สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (KUAN AU TEMPLE) ไหว้เทพจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี กราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น (Shenzhen Museum) ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988
 • นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ ที่เราเรียกว่า บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝดซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นของฝาก
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ.. ซีฟู้ด +ไวน์แดง
 • นำท่านชม โชว์น้ำพุ 3 มิติ ประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา (Water Show OCT)
 • เข้าสู่ที่พัก FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ซิตี้ทัวร์ – Repulse Bay – อ่าววิคตอเรีย – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางกลับ ฮ่องกง โดยรถไฟ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
 • นำท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ (REPULSE BAY) หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
 • นำท่านชม สมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากแด่คนทางบ้าน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด
 • นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ***อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง***
 • สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินเช็ค เลป ก๊อก เช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX 761
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ***ไฟล์บินบางวัน CX709 22.25-00.15***

เงื่อนไขสินค้า

อัตราราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวกรณีด่านตม. แจ้งปิด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น 90 หยวน

RELATED ARTICLES

มรดกโลกมาเก๊า 30 MACAO WORLD HERITAGE

มาเก๊า เห็นเกาะเล็กๆ แบบนี้ มีมรดกโลกมาเก๊าที่น่าสนใจถึง 30 แห่งด้วยกัน บางแห่งเราอาจจะคุ้นตากันมาบ้าง แต่ยังมีอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ แต่ละแห่งก็อยู่ห่างกันไม่มาก สามารถเดินเล่นวันเดียวได้สบายๆ

ปีจอ...ขอให้ได้ ไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา

ปีจอ...ขอให้ได้ ไหว้พระขอพรทุกสิ่ง ได้สมปรารถนา คัดมาเน้นๆ วัดดังของแต่ละประเทศที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ใครไปเยือนประเทศนั้นก็ต้องแวะเวียนไป ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการไหว้สักการะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้

ขอโชคให้ได้โชค อยากได้โชคลาภ ชีวิตรุ่งเรืองต้องไปวัดนี้ เรื่องของเงินๆ ทองๆ โชคลาภ โชคดี ใครๆ ก็อยากได้ใช่มั้ยล่ะ ถ้าอยากจะขอพรด้านนี้ก็มีวัดดังๆ อยู่หลายแห่งเลยล่ะ คัดมาให้แต่ที่เด็ดๆ ของแต่ละประเทศเลยดีกว่า จะได้แพลนไปขอกันถูก

ขอสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ต้องไปที่นี่

เรื่องสุขภาพไม่เข้าใครออกใคร อยู่ๆ ก็อาจเจ็บไข้ได้ป่่วยกันได้ เล็กๆ น้อยๆ คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นหนักไม่หายซักที อาจจะต้องหาที่พึ่งทางใจกันบ้างแล้วล่ะ ลองไปไหว้พระขอพรตามวัดเหล่านี้ ว่ากันว่าให้พรเรื่องสุขภาพได้ศักดิ์สิทธิ์ คนที่ไม่ได้เจ็บป่วยก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงได้เหมือนกัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!