ทัวร์จีน ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนมุมสวยที่สุด ด่านซือหม่าไถ 5 วัน 4 คืน

Trip Highlight
 • บินลัดฟ้าสู่แดนมังกร ด้วยสายการบินคุณภาพระดับ 5 ดาว CATHAY PACIFIC
 • พิชิตกำแพงเมืองจีน "ด่านซื่อหม่าไถ" จุดชมวิวกำแพงเมืองจีนที่มีชื่อเสียงว่าสวยงามมากที่สุด
 • ย้อนยุคชมเมืองริมน้ำสุดคลาสสิค สัมผัสกลิ่นอายโบราณ ณ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น
 • พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว LAKE VIEW HOTEL หามุมสวยๆ ชมวิวทะเลสาบ Longtan Lake พร้อมอาบน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว
 • ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูร้อน สถานที่ตากอากาศในยุครุ่งเรืองของพระนางซูสีไทเฮา
 • เที่ยวชมพระราชวังต้องห้าม พระราชวังในยุครุ่งเรืองสูงสุดของจีน และชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • อึ้ง..ทึ่ง..เสียว..กับสุดยอดโชว์ระดับแนวหน้าของเมืองจีน..กายกรรมปักกิ่ง
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษมากมาย เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล อาหารจีนพื้นเมือง ฯลฯ
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Cathay Pacific
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - มี.ค.61

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 March 14-18Mar 2018 CX750
11:40-15:30
CX709
22:00-23:55
20,999 THB
เต็ม 0 March 21-25Mar 2018 CX750
11:40-15:30
CX617
21:35-23:40
20,999 THB
เต็ม 0 March 29 Mar 2018-2 Apr 2018 CX750
11:40-15:30
CX617
21:35-23:40
20,999 THB
เต็ม 0 March 30 Mar 2018-3 Apr 2018 CX750
11:05-15:00
CX617
21:35-23:30
20,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ปักกิ่ง - เข้าสู่ที่พัก
YIFU HOTEL
2 เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น - กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่า (รวมกระเช้า)
YIFU HOTEL
3 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - กายกรรมปักกิ่ง
YIFU HOTEL
4 ผีเซี๊ยะ - พระราชวังฤดูร้อน - หยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - อาบน้ำแร่
LAKE VIEW HOTEL
5 ร้้านยางพารา - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ปักกิ่ง - เข้าสู่ที่พัก

 • ออกเดินทางสู่ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 750
 • หมายเหตุ : เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามไฟล์ทบิน ณ วันเดินทางนั้น สามารถสอบถามได้กับเซลล์
 • เดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • ออกเดินทางสู่ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 312
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • ที่พัก YIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *

วันที่สอง : เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น - กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่า (รวมกระเช้า) 

 • นำท่านชม เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น เมืองเก่าโบราณแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งเราสามารถเลือกว่าจะเดินหรือล่องเรือชมตามลำน้ำ นอกจากนี้ภายในบริเวณของกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้นยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เลือกช้อปอีกมากมาย
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่า (โดยสารกระเช้า Cable Car) กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีนที่ยังไม่ผ่านการบูรณะซ่อมแซม อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้ทิวทัศน์สวยงามมาก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก YIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สาม : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - กายกรรมปักกิ่ง  

 • เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) นับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆซึ่งบริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม 
 • จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารสุกี้มองโกล*
 • แวะเลือกซื้อ ไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
 • จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ตั้งอยู่ภายในสวนกู๋ถ่ากงหยวนหรือสวนวัดเก่า ภายในอุทยานมี "พรรคสิบเก็บพระเจดีย์" เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมเก้าชั้นปี 1538 ก่อตั้งขึ้นในราชวงศ์หมิง ด้านหน้าของเจดีย์ตามวัดเดิมเรียกว่าวัดส่งเสริมชีวิต
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง ท่านจะได้ชมกายกรรมต้นฉบับ ดั่งเดิมแบบจีน แสนอลังการทั้งแสงสี ตระการตา
 • ที่พัก YIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 *


วันที่สี่ : ผีเซี๊ยะ - พระราชวังฤดูร้อน - หยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - อาบน้ำแร่ 

 • เลือกซื้อ ผีเซี๊ยะ ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าจะนำโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้เพราะผีเซี๊ยกินเงินทองแล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา
 • นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา อี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง
 • จากนั้นนำท่าน ผ่านชม สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก อาจถือได้ว่า เป็นสนามกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *เป็ดปักกิ่ง*
 • ที่พัก LAKE VIEW HOTEL โรงแรมสุดหรูระดับ 5* มองเห็นวิวทะเลสาบ Longtan Lake สามารถอาบน้ำแร่ได้จากห้องพักส่วนตัว


วันที่ห้า : ร้านยางพารา - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 • แวะชมร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน
 • ช้อปปิ้งกันต่อ ณ ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้า Brandname ก้อปปิ้ อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าหนังมียี่ห้อชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง
 • เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 331
 • เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ทุกท่านอิสระสามารถช้อปปิ้งในสนามบินฮ่องกง)
 • เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 617
  หมายเหตุ :เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามไฟล์ทบิน ณวันเดินทางนั้น สามารถสอบถามได้กับเซลล์
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • หากกรุ๊ปที่เดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์จะเป็นวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป เข้า-ออกครั้งเดียว (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปต้องเข้า-ออกพร้อมกันทั้งกรุ๊ป ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน )
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 5 วัน x 3คน = 150 หยวน

RELATED ARTICLES

9 สิ่งไฮไลท์ ที่ห้ามพลาดเมื่อไปเยือนปักกิ่ง

เมืองจีนช่างกว้างใหญ่ และถ้าพูดถึงประเทศจีน ปักกิ่งก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่นึกถึง เพราะเต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจมากมาย และนี่คือ 9 สิ่งห้ามพลาดเมื่อไปเยือนปักกิ่ง

นักกินห้ามพลาด กับสุดยอด 15 เมืองที่เดินไปทางไหนก็มี Street Food

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าเมืองไหนต้องลองชิมของอร่อยเมืองนั้น จะไปเที่ยวเมืองไหนดีที่มีแต่ของอร่อย สายกินต้องห้ามพลาด สุดยอดเมือง street food ไปที่ไหนก็มีแต่ของกิน

เที่ยวต่างประเทศชม 15 สถานที่จริง แรงบันดาลใจสู่ภาพยนตร์ดิสนีย์

รู้หรือไม่ ก่อนจะมาเป็นภาพที่สวยงามบนภาพยนตร์ดิสนีย์ที่เราได้เห็นกัน มีแรงบันดาลใจมาจากสถานที่สวยๆ ทั่วโลก จะเป็นที่ไหนไปดูพร้อมๆ กันเลย

หนาวนี้ไปเล่นสเก็ตน้ำแข็ง กับ 10 ลานสเก็ตที่สวยที่สุดในโลก

เอาใจคนรักความหนาว ให้เข้ากับช่วงเวลาอันหนาวเหน็บ กับ 10 สุดยอดลานสเก็ตน้ำแข็งที่สวยที่สุดในโลก จะเป็นที่ใดบ้างนั้น ไปดูกันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!