Trip Highlight
 • เปิดทรัพย์ ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
 • ขอพรเรื่องสุขภาพและผูกด้ายแดงวัดหวังต้าเซียน
 • หมุนกังหันปัดเป่า ณ วัดแชกงหมิว
 • ข้ามสะพานต่ออายุ หาดรีพัสเบย์
 • นั่งกระเช้าชมวิวเพื่อ นมัสกาลพระใหญ่แห่งเกาะลันเตา
 • ช้อปปิ้งย่านดังฮ่องกง จิ่มซาจุ่ย
 • พิเศษ!! อาหารทะเลสดๆ ลีหยุ่นหมุ่น
Details
ประเทศ: ฮ่้องกง
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2566

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
จอง 14 16-19Feb 2023 HB682
11:25-15:20
HB683
15:00-16:55
24,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขอพรเปิดทรัพย์
PARK HOTEL
2 สำนักชีฉีหลิน - วัดหวังต้าเซียน - HK jewelry - วัดแชกงหมิว - หาดรีพัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
PARK HOTEL
3 พระใหญ่ลันเตา - กระเช้านองปิง 360 - City gate outlet
PARK HOTEL
4 พักผ่อนตามอัธยาศัย – สนามบิน – กรุงเทพฯ -

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขอพรเปิดทรัพย์ (-/-/D)

 • 09.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines
 • 11.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB682
 • 15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B คนขับรถชูป้ายรอรับท่านบริเวณประตูทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
 • นำท่านไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ( Kun Im Temple) เป็นวัดที่เป็นที่นิยมไปขอเงินทองจากองค์แม่กวนอิมมากที่สุด เป็นวัดเก่าแก่ของประเทศฮ่องกง มีอายุร่วม 150 ปี โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่แห่งความเมตตานี่เอง
  การขอยืมเงินพระแม่กวนอิม หรือที่รู้จักกันว่า “วันเปิดทรัพย์” เป็นพิธีที่มีมาเป็นเวลานานแล้ว ใน 1 ปี จะมีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น จึงทำให้เมื่อถึงวันเปิดทรัพย์ในแต่ละปี ผู้คนจะหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวฮ่องกง นักท่องเที่ยวชาติต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพิธีที่จะช่วยเสริมดวงให้เงินทองไหลมาเทมา ใครอยากเสริมดวงให้เฮงๆ รวยๆ หรืออยากให้ธุรกิจการค้าของตัวเองเจริญรุ่งเรือง ต้องไม่พลาด ส่วนทริคในการขอพรให้สมหวังแบบรวดเร็วทันใจ เพียงแค่เราตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างมุ่งมั่นใจตั้งใจจริง และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ของในการไหว้ทำพิธี อย่างธูป เทียน กระดาษเงิน-ทอง และเมื่อใดก็ตามพรที่คุณขอสัมฤทธิ์ผลแล้วก็ให้เดินทางกลับมาขอบคุณพระแม่กวนอิมด้วยตัวเอง และสิ่งสำคัญ!! ก็คือ ห้ามติดสินบน บนบาน องค์เจ้าแม่กวนอิมเด็ดขาด

                               

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง สำนักชีฉีหลิน - วัดหวังต้าเซียน - HK jewelry - วัดแชกงหมิว - หาดรีพัสเบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (DS/L/D)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูติ่มซำ
 • นำท่านสู่ วัดนางชี ฉีหลิน สถาปัตยกรรมอาคารต่างๆของวัดทำจากไม้ รูปทรางคล้ายวัดญี่ปุ่น ด้านหน้าวัดมีสระดอกบัวซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวัดตกแต่งด้วยทอง ไม้ และดินเผา เมื่อเดินเข้าไปบริเวณวัดจะรู้สึกเงียบสงบต่างจากวัดจีนแห่งอื่นในฮ่องกง
 • จากนั้นนำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง

                                                               

 • นำท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอ
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” นำสักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้ เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง
 • จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวรีพัลส์เบย์ ชายหาดกว้าง เป็นชายหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวนี้ มีรูปปั้นคู่ที่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ภายบริเวณใกล้เคียง กันจะมีสะพานสีแดง เชื่อกันว่า ถ้าข้ามสะพานนี้ 1 รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น 3 ปี และการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ ๆ กับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลาได้ พรที่ขอจะสมหวังอีกทั้งเทพเจ้าแห่งความรักที่คอยจดบันทึกคำขอพร

                         

 • จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ย ตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Prada , Gucci Burberry ,Chanel ,Coach, Dior ,Fendi , Louis Vuitton,เป็นต้น

                         

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ( อาหารทะเลสดๆ หมู่บ้านลีหยุ่นหมุ่น )
 • ที่พัก PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม พระใหญ่ลันเตา - กระเช้านองปิง 360 - City gate outlet (DS/L/D)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูติ่มซำ
 • นำท่านขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์ 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย (หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะนำท่านขึ้นสักการะ พระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)

                         

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ Citygate Outlets เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แห่งแรกในประเทศฮ่องกง ซึ่งมีสินค้าต่างประเทศกว่า 80 แบรนด์ดัง ในหลากหลายประเภทของสินค้า ได้แก่ สินค้าแฟชั่น, กีฬา, ความงาม, เสื้อผ้า, ของเด็กเล่น และของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ซึ่งห้างสรรพสินค้ายังมอบส่วนลด 30% ถึง 70% ตลอดทั้งปี ในการซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบอีกด้วย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ พักผ่อนตามอัธยาศัย – สนามบิน – กรุงเทพฯ (DS/-/-)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 12.00 น. ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok
 • 15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB683
 • 16.55 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่อง Economy class บินไป - กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง และค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก และถือขึ้นเครื่อง 7 กก (1 ใบ)
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่าน หรือตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • รวมไกด์นำเที่ยวฮ่องกง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท่านละ 1,000 บาท / ทริป)
 • ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.1 ภาษาอังกฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 1.3 วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ 500-1,800 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

เที่ยวฮ่องกง2023 แชร์ทริคไหว้พระขอพร แก้ปีชงที่ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) Che Kung Temple

ท่องเที่ยว ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2023 ฮ่องกงก็เป็นอีกสถานที่ที่เหล่าสายมูเดินไปทำบุญกันที่ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) Che Kung Temple เป็นอันดับต้นๆ เพราะใครได้ไปกราบไหว้ขอพรแล้วล่ะก็ กลับมาแล้วรวย เฮง ปังจนต้องกลับไปไหว้ซ้ำกันในทุกปีเลยยยย

ปักหมุด 8 ที่เที่ยวใหม่ ฮ่องกง (HONGKONG)

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดตปี2023 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

รีวิวไปเที่ยวฮ่องกง 2023

วันนี้เราจะมาอัพเดตสถานที่ท่องเที่ยวฮ่องกงในปี 2023 มีอะไรใหม่ๆมาต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับการเปิดประเทศอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม แหล่งช้อปปิ้ง มิวเซียมแสดงงานศิลปะ และสถานที่ท่องเที่ยวที่หน้าสนใจอีกหลายที่เลยค่ะ

ชี้พิกัด10ที่ กิน ● เที่ยว ● ช้อปปิ้ง ยอดฮิต เกาะฮ่องกง เขตเกาลูน(Kowloon)

อย่างที่ทราบกันว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มักจะเที่ยวในเขตเกาลูน เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวรวมอยู่ใกล้ๆ กัน ทั้งห้าง ร้านค้า ร้านอาหาร ทำให้เดินทางได้สะดวก ใช้เวลาไม่นานก็ไปได้ครบทุกที่ แต่ละที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน มาดูว่าแต่ละที่เป็นแบบไหนกันค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!