Trip Highlight
 • Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก
 • วัดกังหัน Che Kung Temple หมุนวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง
 • วัดหวังต้าเซียน วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ มงก๊ก“เลดี้มาร์เก็ต” ย่านนี้มีหนึ่งในตลาดที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัสเบย์ ข้ามสะพานต่ออายุ เชื่อว่าจะมีอายุยืนเพิ่มไปอีก 3 ปี
 • นั่งรถรางพีคแทรม (1 เที่ยว) ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง
 • ช้อปปิ้ง ย่านคอสเวเบย์ แหล่งช็อปปิ้งย่านดังในฮ่องกงที่ถือเป็นสวรรค์ของนักช็อป
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ยตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminalและ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองปกปักรักษา
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธันวาคม 65 - มกราคม 2566

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Avenue of Star
KOWLOON HOTEL
2 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - HK jewelry - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก
KOWLOON HOTEL
3 หาดรีพัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - รถรางพีคแทรม (1 เที่ยว) - ช้อปปิ้งย่านคอสเวเบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
KOWLOON HOTEL
4 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮุงฮอม – สนามบิน – กรุงเทพฯ -

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Avenue of Star (-/-/D)

 • 09.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines
 • 11.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB682
 • 15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B คนขับรถชูป้ายรอรับท่านบริเวณประตูทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่าชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
 • นำท่านเดินทางสู่ Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก

                                  

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - HK jewelry - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก (DS/L/-)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ
 • เดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” นำสักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้ เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง
 • จากนั้นนำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง

                                  

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ มงก๊ก“เลดี้มาร์เก็ต” ย่านนี้มีหนึ่งในตลาดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในฮ่องกง ซึ่งทำให้ที่นี่คล้ายคลึงกับย่านช้อปปิ้งหลายแห่งทางตอนใต้ของจีน 
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 • ที่พัก KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม หาดรีพัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - รถรางพีคแทรม (1 เที่ยว) - ช้อปปิ้งย่านคอสเวเบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (DS/L/-)

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู ติ่มซำ
  จากนั้นเดินทางสู่ หาดรีพัลส์เบย์ ชายหาดกว้าง เป็นชายหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว บริเวณชายหาดนี้ มีรูปปั้นคู่ที่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ภายบริเวณใกล้เคียง กันจะมีสะพานสีแดง เชื่อกันว่า ถ้าข้ามสะพานนี้ 1 รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น 3 ปี และการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ ๆ กับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลาได้ พรที่ขอจะสมหวังอีกทั้งเทพเจ้าแห่งความรักที่คอยจดบันทึกคำขอพร
 • นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถรางพีคแทรม (1 เที่ยว) ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง โดยรถรางพีคแทรม (หมายเหตุ : กรณีรถรางพีคแทรมปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ช เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน) บนยอดเขาวิคตอเรียพีค 

   

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านช้อปปิ้ง ย่านคอสเวเบย์ แหล่งช็อปปิ้งย่านดังในฮ่องกงที่ถือเป็นสวรรค์ของนักช็อป ประเดิมด้วยศูนย์การค้าไทม์สแควร์ (Times Square) ที่มีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรค์ตั้งแต่แบรนด์หรูไปจนถึงแบรนด์ระดับกลาง 
 • *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
 • ที่พัก KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮุงฮอม – สนามบิน – กรุงเทพฯ (Ds/-/-)

 • ช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูติ่มซำ
 • นำท่านไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองปกปักรักษา

                                 

 • 12.00 น. ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok
 • 15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB683
 • 16.55 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่อง Economy class บินไป - กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง และค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก และถือขึ้นเครื่อง 7 กก (1 ใบ)
 • แพ็คเกจราคานี้ สำหรับเดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน หรือตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม ตามรายการระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • รวมหัวหน้าทัวร์ไทย ( 15 ท่านขึ้นไป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.1 ภาษาอังกฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 1.3 วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ 500-1,800 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ไทย (กรณีไม่ถึง 15 ท่าน)

RELATED ARTICLES

5 ร้านมิชลิน อร่อยขั้นเทพ แห่งเกาะฮ่องกง(Hong Kong)

เป็นที่รู้กันดีในหมู่นักชิมทั้งหลายว่า ฮ่องกง(Hong Kong) นั้นเป็นแหล่งรวมร้านอาหารอร่อยๆ มากมายที่โดดเด่นทั้งการครีเอทเมนู รสชาติที่แปลกใหม่ และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เปรียบเหมือนสวรรค์ของนักชิม ต้องบอกเลยว่า ฮ่องกง(Hong Kong) มีร้านอาหารที่ได้ดาวจาก มิชลิน ไกด์(Michelin Guide) เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว วันนี้เราได้รวบรวมร้านที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมมาให้ 5 ร้าน เริ่มกันเลย

แนะนำ 7 โซนสวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) เป็นสวนสนุกชื่อดังติดอันดับต้นๆของโลก มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ เป็นเหมือนดินแดนมหัศจรรย์ของเด็กๆ แม้แต่ผู้ใหญ่หลายท่านก็ต้องการไปเที่ยวชมเช่นกัน ถ้าได้เข้าไปแล้วบอกเลยว่าอยู่ได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยละคะ และในตอนค่ำก็จะมีการเปิดไฟและโชว์จุดพลุที่ปราสาทเทพนิยายสวยงามมาก ใครที่เคยเที่ยวที่นี่แล้วน่าจะรู้ว่าฟินแค่ไหนเมื่อได้มาเที่ยวที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) ส่วนใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ดูรีวิวนี้ได้เลย

ชี้พิกัด10ที่ กิน ● เที่ยว ● ช้อปปิ้ง ยอดฮิต เกาะฮ่องกง เขตเกาลูน(Kowloon)

อย่างที่ทราบกันว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มักจะเที่ยวในเขตเกาลูน เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวรวมอยู่ใกล้ๆ กัน ทั้งห้าง ร้านค้า ร้านอาหาร ทำให้เดินทางได้สะดวก ใช้เวลาไม่นานก็ไปได้ครบทุกที่ แต่ละที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน มาดูว่าแต่ละที่เป็นแบบไหนกันค่ะ

รีวิวคาเฟ่ใหม่ ฮ่องกง(Hong Kong) 2023

มาอัพเดตกันนน ! ฮ่องกงมีคาเฟ่ที่ไหนกันบ้างในปี 2023 เผื่อทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงจะได้ไม่ตกเทรน แบบใหม่ แบบสับแน่นอนนนน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!