สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • COUNTDOWN 2023 ณ อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น ชมการจุดพุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทีสุดอลังการ จากตัวตึกไทเป 101
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
 • ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน
 • กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์
 • ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทจง ศูนย์รวมเสื้อผ้ากระเป๋าและอาหารพื้นขึ้นชื่อมากมาย
 • ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งแบรนด์ดังจากทั่วโลกให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงไทเปได้เลือกช้อปแบรนด์เนมกันอย่างจุใจ
 • เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง แหล่งฮิตของวัยรุ่นไต้หวันเทียบได้ว่าเป็น ฮาราจูกุแห่งไทเป   

Details
ประเทศ: ไต้หวัน
ระยะเวลา: 4วัน2คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Tigerair Taiwan
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: 30 ธ.ค.65-02ม.ค.66
รหัสสินค้า: TWTPETPEIT221230

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Return Airline Price
จอง 10 30 Dec 2022-2 Jan 2023 IT506
23:00-03:40
IT505
19:00-22:10
29,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ -ไต้หวัน (IT50623.00-03.40) -
2 สนามบินเถาหยวนไต้หวัน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทเป - COUNTDOWN 2023 ณ อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น
TAIPEI HOTEL ORCHARD PARK
3 ร้านพายสับปะรด -อุทยานหินเหย๋หลิ่ว -สถานีรถไฟสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง
TAIPEI HOTEL ORCHARD PARK
4 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว) - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ (IT505 19.00-22.10) -

วันที่ 30 ธ.ค.65 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ไต้หวัน (IT506 23.00-03.40)

 • 20.00น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ชั้น 3 โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • 23.00น.ออกเดินทางสู่  เกาะไต้หวัน โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT 506 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)


วันที่31ธ.ค.65: ท่าอากาศยานเถาหยวน - หนานโถว- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง - ไทเป

 • 03.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเถาหยวน  ไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นที่ไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย พาท่านเดินทางสู่ที่พัก 
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง)  
  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี 
  • กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
  • พาทุกท่าน ชิมชาอู่หลง ชาที่มีชื่อเสียงของเกาะไต้หวัน และปลูกมากในเมืองหนานโถว  
  • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
  • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  • พักที่  TAIPEI HOTEL  ORCHARD PARK หรือเทียบเท่า 4*
  • **สำหรับท่านที่จะร่วม COUNTDOWN 2023 ณ บริเวณ อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น ไกด์พาโดยสารรถไฟฟ้าไปร่วมชมการจุดพุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่แบบสุดอลังการ พร้อมการแสดงโชว์ไฟเอฟเฟกต์จากตัวตึกไทเป101**


  วันที่ 01ม.ค.66: ร้านพายสับปะรด -อุทยานหินเหย๋หลิ่ว -สถานีรถไฟสือเฟิน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง 

  • ให้ทุกท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น พายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน
   • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม อุทยานหินเหย่หลิ่ว ลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล มีโขดหินรูปร่างแปลกๆ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำทะเล
   • เที่ยวชม เส้นทางรถไฟสายสือเฟิน Shifen Old Street  ซึ่งเต็มไปด้วยโคมลอยแขวน ร้านของที่ระลึก ร้านของชำ และร้านอาหารที่เรียงรายอยู่สองฝากฝั่งของทางรถไฟ พร้อมให้ท่านได้ปล่อยโคมลอยซึ่งเป็นวัฒนธรรมความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวไต้หวัน (ไม่รวมค่าโคมลอย)
   • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูพิเศษ อาหารจีนพื้นเมือง+ซีฟู๊ด
   • สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย 
   • ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว ที่โด่งดังในเมืองไทเป ถ้าจะเทียบกับบ้านเราก็คงเทียบได้กับย่านสยามสแควร์ 
   • อิสระรับประทานอาหารค่ำ  ณ  ตลาดซีเหมินติง
   • พักที่  TAIPEI HOTEL  ORCHARD PARK หรือเทียบเท่า 4*


   วันที่ 02ม.ค.66: อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว)  - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ  (IT505 19.00-22.10) 

   • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามมาก
   • เดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ หรือ "วัดเขามังกร" เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน
   • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---  เมนูพิเศษ ติ่งไท่ฟงเสี่ยวหลงเปา 
   • เที่ยวชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชมวิวชั้น 89) ตึกระฟ้าแห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำ ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %
   • 15.00น.ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
   • 19.00น.นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TIGERAIR TAIWAN เที่ยวบินที่ IT505 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
   • 22.10น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


   เงื่อนไขสินค้า

   กรณีคณะออกเดินทางได้

   1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10-14 ท่านขึ้นไป (เดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์)
   2. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่10ท่านออกเดินทาง (ไม่ออกเดินทาง)

   อัตรานี้รวม

   • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางกรุงเทพฯ - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ
   • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์บริษัทฯ หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว  
   • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง 
   • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม และรวมน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม
   • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามระบุไว้ในรายการ(ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้เนื่องจากบริษัทฯต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
   • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
   • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
   • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน
   • ค่าประกันการเดินทางสำหรับประกันการเดินทางบริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG  แบบแผนประกันภัยการเดินทาง ESAY VISA ( สำหรับเดินทางในเอเชีย) โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง 

   อัตรานี้ไม่รวม

   • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
   • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์  1500 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง

   แชร์ สินค้านี้

   TRIP INFORMATION

   Group Size:

   10คน

   ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

   รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!