Trip Highlight
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสะดวกง่ายๆ โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป พร้อมคนขับ
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • ค้างคืนที่โทยะ 1 คืน พร้อมอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 • สามารถเลือกที่พัก ที่ซัปโปโร พร้อมอาหารเช้า
 • พักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น ที่ TOYA SUN PALACE RESORT&SPA
 • พาเยือนสถานที่สุดฮิตของเมืองซับโปโร
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.65 - 20 ม.ค.66
รหัสสินค้า: GGHOKKAIDOTOYA4D

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

อัตราค่าบริการ เดินทางช่วง ธันวาคม 2565 - 20 มกราคม 2566

โรงแรมที่พักในซัปโปโร

คณะ 4 ท่าน
ราคา/ท่าน

คณะ 6 ท่าน
ราคา/ท่าน

คณะ 8 ท่าน
ราคา/ท่าน

พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม

OMO3 SAPPORO SUSUKINO 

23,900.-

19,900.- 

17,900.-

5,500.-

SAPPORO PRINCE HOTEL 

24,900.-

20,900.-

18,900.-

6,500.-

SAPPORO GRAND HOTEL 

25,900.-

21,900.-

19,900.-

7,500.-

*** หากเดินทางตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 1,000 บาท ***
*** ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป โดย TOYOTA HIACE


ตารางการเดินทาง

วันแรก : ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – โนโบริเบทสึ – บ่อน้ำแร่นรก จิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง (ไม่รวมค่ากระเช้า) – ทะเลสาบโทยะ – แช่ออนเซ็น

 • .....น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน.....(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • .....น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยรีสอร์ท บ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • นำท่านชม บ่อน้ำแร่นรก จิโกคุดานิ หุบผาที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ นำท่านเดินผ่านสะพานทางเดินเพื่อไปยังบ่อต้นกำเนิดโดยสองข้างสะพานจะมีน้ำพุร้อนไหลออกมาเป็นลำธาร และมีบ่อเล็กใหญ่ให้เห็นตลอดทางที่เดินไป
 • รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
 • นำท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัง ท่านสามารถนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อชมวิวแบบพาโนรามาของทะเลสาบโทยะได้จากมุมนี้อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า 1,500 เยน ไป-กลับ)
 • ท่านสามารถชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาลโชวะชินซัง เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล (ราคาไม่รวมค่าฟาร์มหมี 850 เยน)
 • นำท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบโทยะ เป็น 1 ในทะเลสาบชื่อดังของฮอกไกโด
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOYA SUN PALACE RESORT&SPA หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” (Onsen) ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สอง : ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวสู่ ซัปโปโร
 • นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร”
 • ชม โรงงานช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้
 • นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด
 • รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
 • นำท่านไปสัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด
 • ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง นอกจากนี้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกคือที่โอตารุและที่แคนาดา และให้ท่านได้เดินเล่น ถนนซาไกมาจิ ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ ซัปโปโร
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมในซัปโปโร ตามที่ท่านเลือกท้ายโปรแกรม

วันที่สาม : อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ) ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ – ย่านซูซูกิโนะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เชิญท่านอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองหรือช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)
  มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำดังนี้
 • ตลาดปลานิโจ ตลาดสดใจกลางซัปโปโร มีร้านขายอาหารที่สามารถทานปลาสดๆ ได้ตรงนั้นเลย อาทิ ร้านซูชิเครัน แนะนำเมนู Kaisen Don ข้าวหน้าอาหารทะเลสด และซูชิแสนอร่อยที่รับประกันว่าสดสุดๆ , ร้านโอกุมะ โชเท็น เมนูไคเซ็นด้ง , ร้านนิโจ คานิอิจิบะ มีปูหลากหลายสายพันธุ์ เป็นต้น
 • มิตซุย เอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น และสินค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้า
 • JR TOWER ตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ซัปโปโร เป็นห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์อาหาร และมีจุดชมวิวที่ชั้น 38
 • ย่านทานุกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคาความยาว 7 บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจหรือเลือกเดินย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมในซัปโปโร ตามที่ท่านเลือกท้ายโปรแกรม

วันที่สี่ : รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรอรับท่านจากโรงแรม เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัวสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • ..... น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...... (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
 • ..... น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่นราคาถูก

  เริ่มต้นเพียง 14,XXX บาท (ไป-กลับ)  

เราคัดสรรค์มาให้คุณโดยเฉพาะ ง่ายแค่คลิ๊ก

จองตั๋วเครื่องบิน

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ส่วนตัว(Toyota Hiace) พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ ณ โรงแรมที่พักคืนแรก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1.5 ล้านบาท ของบริษัท MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าบัตรรถไฟ, ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวก
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น (กรณีต้องยื่นวีซ่า)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร)

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

RELATED ARTICLES

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ข้อควรรู้ก่อนเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว

เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วสำหรับใครที่กำลังรอคอยการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นเปิดประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดคือช่วงเริ่มต้นเปิดประเทศนี้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านบริษัททัวร์ถึงจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางญี่ปุ่น

รวมพิกัด 5 ร้านแบรนด์เนมมือสอง ย่านชินจูกุ(Shinjuku) ประเทศญี่ปุ่น(Japan)

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า ญี่ปุ่น(Japan) ขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นเมืองแห่งแฟชั่น จึงทำให้ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบการใช้สินค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ที่เป็นแบรนด์เนมกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Prada, Chanel, Hermes, Dior, Gucci, Louis Vuitton และแน่นอนว่าเมื่อเบื่อก็นำมาขายหรือส่งต่อ จึงทำให้ร้านขายแบรนด์เนมมือสองนั้นมีมากเลยทีเดียว ราคาก็ขึ้นอยู่ตามสภาพสินค้า ย่านชินจูกุ(Shinjuku) นี้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของนักสะสมและคนที่ชื่นชอบแบรนด์เนมเลยก็ว่าได้ เพราะมีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมากมาย หลากหลายแบรนด์ ที่ทั้งหายาก ลิมิเต็ด(Limited) เราอาจจะหาซื้อไม่ได้ในช็อปแล้ว ตั้งแต่ปีเก่า จนถึงพึ่งออกมา และราคาน่าคบหา วันนี้เราก็มีมาแนะนำกันถึง 5 ร้าน มาดูกันเลยค่ะ

50 เมนูเด็ด อาหารญี่ปุ่นที่ต้องลอง!

ใครๆ ก็ชอบกินอาหารญีปุ่น แต่เรารู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันดีแล้วหรือยังนะ เราดูหน้าตาอาหารญี่ปุ่นทั้ง 50 เมนูกันดีกว่า ว่าจะน่ากินขนาดไหน ใครจัดไปครบทุกเมนูแล้วบ้างนะ

พาทัวร์หมู่บ้านมรดกโลกแสนน่าอยู่ ญี่ปุ่น(Japan) ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go)

หมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เก่าแก่มาก ยังคงความเป็นบ้านญี่ปุ่นสมัยโบราณ ทั้งรูปแบบบ้าน ทั้งภูมิปัญญาของชาวบ้านในการเลี้ยงไหมไว้บนห้องใต้หลังคาช่วงหน้าหนาว อุณหภูมิความร้อนจากในตัวบ้านจะขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเพื่อให้ความอบอุ่นกับไหมที่เลี้ยงไว้ โดยในหน้าหนาวของหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่งการออกแบบของชาวบ้านคือสร้างหลังคาให้เป็นทรงปั้นหยา เพื่อไม่ให้หิมะเกาะหลังคามากเกินไปนั่นเองค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!