ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ 6 วัน 4 คืน

Trip Highlight
 • ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ที่หมู่บ้านยูฟุอิน แช่ออนเซ็นที่ติดอันดับท๊อปของญี่ปุ่นที่เบปปุ
 • ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ 1 ใน 3 ศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญของญี่ปุ่น
 • ช้อปปิ้ง โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
 • ชม โรงผลิตน้ำแร่ยุโนะฮานะ หรือผลึกน้ำแร่แช่ออนเซ็น
 • เล่นสกี บนลานสกีหิมะ
 • แวะเก็บสตอร์เบอร์รี่ พร้อมทานไม่อั้น
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น บรรเทาอาการเมื่อยล้า ช่วยให้ระบบหมุนเวียนของโลหิตดี
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. - เม.ย. 61

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 February 7-11Feb 2018 TG648
01:00-08:00
TG649
11:40-15:40
45,900 THB
เต็ม 0 February 14-18Feb 2018 TG648
01:00-08:00
TG649
11:40-15:40
45,900 THB
จอง 8 February 21-25Feb 2018 TG648
01:00-08:00
TG649
11:40-15:40
45,900 THB
จอง 10 February 28 Feb 2018-4 Mar 2018 TG648
01:00-08:00
TG649
11:40-15:40
45,900 THB
เต็ม 0 March 7-11Mar 2018 TG648
01:00-08:00
TG649
11:40-15:40
45,900 THB
จอง 10 March 14-18Mar 2018 TG648
01:00-08:00
TG649
11:40-15:40
46,900 THB
จอง 10 March 21-25Mar 2018 TG648
01:00-08:00
TG649
11:40-15:40
46,900 THB
จอง 10 March 28 Mar 2018-1 Apr 2018 TG648
01:00-08:00
TG649
11:40-15:40
48,900 THB
จอง 29 April 4-8Apr 2018 TG648
01:00-08:00
TG649
11:40-15:40
48,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ – คามาโดะ จิโกกุ – โรงผลิตน้ำแร่ยุโนะฮานะ - แช่ออนเซน
Hotel Fugetsu Hammond
3 ฟาร์มสตอเบอรี่ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – สวนมิฟูเนะ – ฟุกุโอกะ
Hotel Monte Hermana Fukuoka
4 ฟุกุโอกะ – อิสระช้อปปิ้ง ย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้
Hotel Monte Hermana Fukuoka
5 DUTY FREE – ลานสกี – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
Karatsu Royal Hotel
6 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาเตอร์ D สายการบิน ไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก


วันที่สอง : กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ – คามาโดะ จิโกกุ – โรงผลิตน้ำแร่ยุโนะฮานะ - แช่ออนเซน

 • เดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 648
 • เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
 • เดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ 
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก Handmade น่ารักๆ มากมายและยังมีขนมขึ้นชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
 • เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยว
 • นำชม บ่อน้ำพุร้อน หรือบ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน
 • นำท่านชม คามาโดะ จิโกกุ หรือ นรกกระทะทองแดง เป็น 1 ใน 8 Jigoku Meguri ที่ได้ชื่อนี้ เนื่องจากในอดีต เป็นสถานที่ที่ใช้ในการปรุงอาหารนั่นเอง ยักษ์ที่ยืนอยู่บนหม้อปรุงอาหารนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่
 • เดินทางสู่ Myoban Yunosato เราจะพบกับกระท่อมที่ทำจากฟางแห้งซึ่งเป็น แหล่งผลิตยุโนะฮานะ หรือผลึกน้ำแร่ธรรมชาติที่สกัดได้มาจากน้ำพุร้อนในบริเวณนี้ด้วยวิธีการผลิตแบบโบราณดั้งเดิมสืบทอดมา ตั้งแต่สมัยเอโดะ มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด แอนตี้แบคทีเรีย ใช้เป็นเกลือสำหรับใส่อ่างน้ำ และเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง สบู่และโลชั่น เรียกได้ว่าเป็น Take home hot spring เลย 
 • เข้าสู่ที่พัก Hotel Fugetsu Hammond หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
  หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวยงาม วันที่สาม : ฟาร์มสตอเบอรี่ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – สวนมิฟูเนะ – ฟุกุโอกะ

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 • จากนั้นเดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอรี่ ด้วยกิจกรรมที่คุณสามารถตะลุยชิมสตอเบอรี่ได้ไม่จำกัด ภายในเวลา 30นาที! สตอเบอรี่ที่นี่ปลูกแบบอินทรีย์ไร้สารเคมี ชิมได้เติมที่อย่างสบายใจ! ปลูกท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้สตอเบอรี่มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน อร่อยที่สุด!
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
 • เดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ด้านบนของตัวศาลเจ้า เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น้ำสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย
 • นำท่านเดินทางสู่ ซากะ ชมสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน เป็นสวนจัดแต่งขนาดใหญ่ มีพื้นที่ถึง 150,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ตีนเขา Mifune (เขาลูกนี้สูง 210 เมตร) ซึ่งเคยเป็นบริเวณที่ตั้งคฤหาสต์ส่วนตัวของขุนนางซึเกโยชิ นาเบะซึมะ (Shigeyoshi Nabeshima) ภายในสวนมีการจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี จึงสามารถเข้าชมได้ทุกฤดู ในช่วงฤดูใบไม้ผลิสวนก็จะเต็มไปด้วยความสดใสของดอกไม้ในหลายๆจุด
 • **อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาให้เต็มที่**
 • เข้าสู่ที่พัก Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ฟุกุโอกะ – อิสระช้อปปิ้ง ย่านเทนจินและห้างสรรพสินค้าคาแนลซิตี้ 

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดังของเมืองฟุกุโอกะได้ตามใจชอบ ซึ่งมีไกด์คอยดูแลและให้คำปรึกษาในการเดินทางท่องเที่ยว (ไม่มีบริการรถบัส)
 • แนะนำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ ซึ่งเรามีมาแนะนำท่านกันดังนี้
 • 1. เมืองฟุกุโอกะ เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ  
 • 2. คาแนล ซิตตี้ แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ เรียกว่า "city within the city" โดยมีคลอง 2 สายไหลผ่านกลางศูนย์การค้าจนเป็นที่มาของชื่อ Canal City 
 • 3. ร้านราเม็งข้อสอบ (Ichiran Ramen) ร้านนี้ถือว่าเป็นหนึ่งราเม็งเจ้าที่ดังสุดๆของญี่ปุ่น ด้วยประวัติอันยาวนานที่เปิดมาตั้งแต่ยุค '60 คำว่าข้อสอบคือรูปแบบร้านที่ที่นั่งมีฉากกั้นเป็นคอกๆ ที่ของใครของมัน ทำให้สะดวกในการมานั่งทานคนเดียวเสร็จแล้วก็ไป
 • 4. มารีนโนะเอะ ซิตี้ เอาท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู ตั้งอยู่ริมทะเล  มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกชื้อมากว่า 170 ร้านค้าทั้งสินค้า แบนด์เนม
 • 5. สวนมาอิซูรุ สวนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองอีกด้วย 
 • **เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**
 • เข้าสู่ที่พัก Hotel Monte Hermana Fukuoka หรือเทียบเท่า

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุกุโอกะ HUIS TEN BOSCH 7 วัน 5 คืน


วันที่ห้า : DUTY FREE – ลานสกี – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 • นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE STAR SHOP
 • เดินทางสู่ ลานสกี บริเวณลานสกีมีพื้นที่ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันต่ำและไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก รวมค่าเล่นกระดานเลื่อน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้นหรือเล่นหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี)
 • **เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
 • ช้อปปิ้งกันต่อที่ โทซุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burberry, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
 • เข้าสู่ที่พัก Karatsu Royal Hotel หรือเทียบเท่า
 • หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวยงาม 


วันที่หก : สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ  

 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 4,000 เยนต่อท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

ขอลูกให้ได้ลูก คนมีลูกยากต้องไปขอวัดไหนดี

แต่งงานมาก็นานยังไม่มีลูกสักที ทำตามคำแนะนำโน่นนี่นั่นก็แล้ว หาหมอก็แล้ว ยังไม่เป็นผล คงต้องไปไหว้พระขอลูกกันบ้างแล้วล่ะ ใครพร้อมเป็นคุุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ตามมาเลย

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!