Trip Highlight
 • เขื่อนบางลาง เขื่อนแห่งแรกของภาคใต้
 • ถ่ายรูปกับ สตรีทอาร์ต แลนด์มาร์กเมืองเบตง
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นรับแสงแรกของวัน พร้อมกับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันงดงาม
 • สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้
 • ชมธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่สอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ อุโมงค์ปิยะมิตร
 • เที่ยวชมหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อยู่ติดกับเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
 • ชม สนามฟุตบอลเบตง หรือ สนามกีฬากลางหุบเขา เป็นสนามที่มีลักษณะคล้ายสนามเมอร์ดิกาของกัวลาลัมเปอร์
Details
ประเทศ: ไทยแลนด์ (ยะลา)
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
เดินทางโดย: Air Asia
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มกราคม – มีนาคม 64
รหัสสินค้า: THBKKHDYFDIT803

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 4 February 19-21Feb 2021 FD4300
06:00 - 07:35
FD4303
21:55 - 23:30
8,900 THB
จอง 6 March 5-7Mar 2021 FD4300
06:00 - 07:35
FD4303
21:55 - 23:30
8,900 THB
จอง 6 March 12-14Mar 2021 FD4300
06:00 - 07:35
FD4303
21:55 - 23:30
8,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สนามบินเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง
Modern Thai Hotel
2 อุโมงค์ปิยะมิตร – สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำร้อนเบตง – เฉาก๊วย กม.4 - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 ต้นไม้ยักษ์ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ – ค่ายจำลอง - สวนสมุนไพร - สนามฟุตบอลเบตง
Modern Thai Hotel
3 Sky walk จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - หาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สนามบินเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง

 • 04.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 06.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4300
 • 07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ
 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
 • นำท่านแวะ จังหวัดปัตตานี เดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ 
 • เดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมาเมื่อใดและใครเป็นคนสร้างก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด เดิมเป็นวัดร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
 • นำท่านสู่ จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โดยมีการสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2524
 • จากนั้นเดินทางสู่ เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย นำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับชุมชนเมืองใหม่
 • แวะชม ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง สนามบินแห่งแรกของ จ.ยะลา ตั้งอยู่กลางหุบเขา จุดประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปัจจุบันยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • เดินทางสู่ สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของ ทีมนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเบตง เนรมิตงานศิลปะ บอกเล่าถึงเรื่องราววิถีชีวิต และสัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) เมนูพิเศษไก่เบตง
 • ที่พัก : Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่สอง : อุโมงค์ปิยะมิตร – สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำร้อนเบตง – เฉาก๊วย กม.4 - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 ต้นไม้ยักษ์ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ – ค่ายจำลอง - สวนสมุนไพร - สนามฟุตบอลเบตง

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) เมนูติ่มซัม
 • เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา  
 • เดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  
 • เดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำนั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น
 • นำท่านแวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) ความพิเศษของเฉาก๊วยที่นี่คือกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ อิสระให้ท่านเลือกซื้อลองชิมตามอัธยาศัย

 • รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
 • เดินทางสู่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อยู่ติดกับเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติที่สมบูรณ์และยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 • นำชม ต้นไม้ยักษ์ ต้นไม้พันปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ต้นสมพง หรือต้นก้านไม้ขีด เป็นต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุนับพันปี ลำต้นมีฐานกว้างราว 120 ตารางเมตร ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในทางภาคใต้ของประเทศไทย นับว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
 • ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ จัดแสดงภาพถ่ายและเนื้อหาในสมัยช่วงสงคราม ภาพถ่ายผู้นำและคณะกรรมการ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ภาพบันทึกการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนของชาวบ้านในท้องถิ่นสมัยสงครามรวมถึงตัวอย่างอาวุธปืน อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ
 • ชม ค่ายจําลอง จำลองสภาพความเป็นอยู่ของอดีตสมาชิกพรรคอมมิวนิสต์มาลายา ซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้น
 • ชม สวนสมุนไพร ซึ่งทางหมู่บ้านได้ปลูกสมุนไพรไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา ว่าสรรพคุณของยาสมุนไพรชนิดต่างๆสามารถรักษาโรคหรือรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงสงครามได้อย่างไร
 • จากนั้นเดินทางชม สนามฟุตบอลเบตง หรือ สนามกีฬากลางหุบเขา เป็นสนามที่มีลักษณะคล้ายสนามเมอร์ดิกาของกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ท่ามกลางหุบเขา ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ให้บรรยากาศร่มรื่นสดชื่นเป็นธรรมชาติสุดๆ และเป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความพร้อมที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศได้อีก

 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
 • ที่พัก: Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน 
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม : Sky walk จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - หาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 04.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (จุดเก่า) ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนาๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) *มีบริการรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิว เที่ยวละ 20 บาท*และท่านสามารชม Skywalk อัยเยอร์เวงได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมชำระกับเจ้าหน้าที่ดูแลหน้างาน)  ให้ทุกท่านได้ตื่นตา ตื่นใจ พร้อมพบกับวิวสุดธรรมชาติสวยและ ความหวาดเสียวเวลาเดินเหยียบอยู่บนกระจก

Cr : FB 勿洞和平村 (和平旅行社)หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑๐

 • รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
 • ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก ให้ท่านถ่ายรูป
 • เดินทางสู่ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดิม “น้ำตกวังเวง” หรือ "อัยเยอร์เค็ม"เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวงจึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางจาก ยะลา สู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับ
 • 21.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD4303
 • 23.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

RELATED ARTICLES

เที่ยวยะลา ตะลุยใต้สุดแดนสยาม

ยะลา ใครว่าไม่น่าไป จังหวัดใต้สุดของสยามแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ทั้งในมุมประวัติศาสตร์ มุมอาร์ตๆ มุมธรรมชาติ ยังรอให้เราไปเที่ยวอยู่นะ และนี่คือ 10 จุดที่เที่ยวยะลา ไปตะลุยเที่ยวกันเลย

ชมวิวทะเลหมอก ขึ้น Sky walk อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา

ช่วงนี้เค้ากำลังฮิตจุดชมวิวทะเลหมอกแห่งใหม่ของไทย Sky Walk อัยเยอร์เวง ที่อยู่ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จุดชมวิวที่ยื่นยาวออกไป มองเห็นม่านหมอกกว้างสุดสายตา แต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสกายวอล์กแห่งนี้ เรามาทำความรู้จักกับ อัยเยอร์เวง และจุดชมวิวสวยๆ ของที่นี่กัน

ใครว่าภาคใต้ไม่มีทะเลหมอก Unseen ทะเลหมอกแดนใต้

หนาวนี้ใครๆ ก็หนีไปขึ้นเหนือ เพราะอยากใกล้ชิดธรรมชาติและชมวิวทะเลหมอก แต่ใครว่าทะเลหมอกมีแต่ภาคเหนือกันล่ะ ทางภาคใต้ก็มีเหมือนกันนะ แถมยังมีจุดชมวิวสุดอันซีนที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักกันนัก เพราะฉะนั้น หนาวนี้ ลองไปชมทะเลหมอกภาคใต้กันดูไหม สวยตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ที่ไหนๆ เลย

โอเคเบตง 10 ความเป็นเบตงที่ห้ามพลาด

โอเคเบตง อำเภอใหญ่ของจังหวัดยะลาอันโด่งดัง ที่เบตงยังมีอะไรที่น่าสนใจมากมาย ทั้งสถานที่ที่รวมความเป็นที่สุด ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่จะทำให้การท่องเที่ยวเบตง ยะลา กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมอีกครั้ง นี่คือ 10 ความเป็นเบตงที่ไม่ควรพลาด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!