สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เดินทางโดยสายการบิน Full Service โดย สายการบินบางกอกแอร์ไลน์(PG)
 • ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
 • ชม พระเวรสนาเจดีย์ เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ชม เจดีย์ชเวสิกอง  1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า
 • ร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใน  พิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
เดินทางโดย: Bangkok Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค.-ก.ย. 63
รหัสสินค้า: MMBKKMDLPG4D3N

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) (PG709 : 11.55-13.20) - พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ – เขามัณฑะเลย์
VICTORIA PALACE
2 มัณฑะเลย์-สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม-ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
SU THEIN SAN HOTEL
3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์
VICTORIA PALACE
4 มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี- วัดกุโสดอ - พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) -กรุงเทพฯอากาศยานสุวรรณภูมิ -

วันแรก : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  - มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)  (PG709 : 11.55-13.20) - พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ – เขามัณฑะเลย์

 • 09.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
 • 11.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงมัณฑะเลย์ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG709(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 13.20 น เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่ตัว เมืองมัณฑะเลย์
 • นำท่านชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY) พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขามัณฑะเลย์เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมืองชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • พักที่โรงแรม VICTORIA PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : มัณฑะเลย์ – สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม - ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

 • นำท่านร่วมทำบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์ (MAHAGANDAYON MONASTERY)ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถบัสปรับอากาศ ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม
 • นำท่านไปชมวิวเจดีย์เมืองพุกาม เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นหรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรู่ **หากไม่สามารถนำคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้ทันจะนำคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นช่วงเช้าตรู่ของอีกวันแทน**

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่โรงแรม SU THEIN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : พุกาม - ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยังยี - เจดีย์ชเวสิกอง - มัณฑะเลย์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดยองอูตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสินค้าทุกชนิด เหมาะสำหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือว่าเป็นหนึ่งเพราะฝีมือปราณีตและออกแบบสวย
 • นำชม วัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) เป็นวัดสีขาว ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม

 • นำชมเจดีย์ติโลมินโล เป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วมีความงดงาม

 • นำชมวิหารธรรมยังยี (DHAMMAYANGYI TEMPLE ) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมาสักการะ 

Cr.Justin Vidamo / Flickr

 • เจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่เมือง มัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • พักที่โรงแรม VICTORIA PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี- วัดกุโสดอ - พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) -กรุงเทพฯอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • นำท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใน พิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม วัดกุโสดอ (KUTHODAW PAGODA)ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 โดยมีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (MANDALAY PALACE) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา **ปิดช่วงสงกรานต์ 10-20 เมษายน ของทุกปี (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)**

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
 • 20.05 น ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG714 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 22.30 น.คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 4 วัน = 800 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

เที่ยวมัณฑะเลย์ 15 จุดต้องเช็คอิน

เราคงจะคุ้นเคยว่า มัณฑะเลย์ คือดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ แต่นอกจากนี้แล้ว มัณฑะเลย์ยังมีอีกหลายจุดน่าไปเที่ยวชม เราจะพาไปดูมัณฑะเลย์ในมุมอื่นๆ กับ 15 ที่เที่ยวมัณฑะเลย์ที่ต้องไปเช็คอิน

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมียนมาร์

พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า ที่ว่ากันว่า ที่นี่คือองค์พระพุทธรูปที่มีลมหายใจ

เช็คอินที่เที่ยวย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่าแห่งพม่า

ย่างกุ้ง มีทั้งวัฒนธรรมน่าสนใจ มีวัดวาอารามให้เราได้ไปไหว้ขอพร รวมไปถึงสานที่เที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็น ตลาด ตึกวินเทจ และอีกมากมาย หากอยากรู้ว่า เที่ยวย่างกุ้ง ต้องไปที่ไหนบ้าง ตามไปเช็คอินที่เที่ยวย่างกุ้งพร้อมๆ กันเลย

ไหว้พระขอพร มหาเจดีย์ชเวมอดอ

พระมหาเจดีย์ชเวมอดอ หรือ พระธาตุมุเตา เจดีย์ที่เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า ที่เราอยากจะแนะนำให้ไปไหว้ขอพรกัน ซึ่งเจดีย์ขเวมอดอมีความโดดเด่น คือ เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะแบบมอญ ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ก็คือ ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!