สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เดินทางโดยสายการบิน Full Service โดย สายการบินบางกอกแอร์ไลน์(PG)
 • ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
 • ชม พระเวรสนาเจดีย์ เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ชม เจดีย์ชเวสิกอง  1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า
 • ร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใน  พิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

Details
ประเทศ: พม่า
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Bangkok Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ค.-ก.ย. 63
รหัสสินค้า: MMBKKMDLPG4D3N

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 15 August 9-12Aug 2020 PG709
11:55-13:20
PG714
20:05-22:30
24,900 THB
จอง 15 August 27-30Aug 2020 PG709
11:55-13:20
PG714
20:05-22:30
24,900 THB
จอง 15 September 17-20Sep 2020 PG709
11:55-13:20
PG714
20:05-22:30
24,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) (PG709 : 11.55-13.20) - พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ – เขามัณฑะเลย์
VICTORIA PALACE
2 มัณฑะเลย์-สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม-ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
SU THEIN SAN HOTEL
3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์
VICTORIA PALACE
4 มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี- วัดกุโสดอ - พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) -กรุงเทพฯอากาศยานสุวรรณภูมิ -

วันแรก : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  - มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)  (PG709 : 11.55-13.20) - พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ – เขามัณฑะเลย์

 • 09.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
 • 11.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงมัณฑะเลย์ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG709(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 13.20 น เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
 • นำท่านเดินทางสู่ตัว เมืองมัณฑะเลย์
 • นำท่านชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY) พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขามัณฑะเลย์เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมืองชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • พักที่โรงแรม VICTORIA PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : มัณฑะเลย์ – สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม - ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

 • นำท่านร่วมทำบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์ (MAHAGANDAYON MONASTERY)ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถบัสปรับอากาศ ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม
 • นำท่านไปชมวิวเจดีย์เมืองพุกาม เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นหรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรู่ **หากไม่สามารถนำคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้ทันจะนำคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นช่วงเช้าตรู่ของอีกวันแทน**

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่โรงแรม SU THEIN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : พุกาม - ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยังยี - เจดีย์ชเวสิกอง - มัณฑะเลย์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดยองอูตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสินค้าทุกชนิด เหมาะสำหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือว่าเป็นหนึ่งเพราะฝีมือปราณีตและออกแบบสวย
 • นำชม วัดอนันดา(ANANDA TEMPLE) เป็นวัดสีขาว ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม

 • นำชมเจดีย์ติโลมินโล เป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วมีความงดงาม

 • นำชมวิหารธรรมยังยี (DHAMMAYANGYI TEMPLE ) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมาสักการะ 

Cr.Justin Vidamo / Flickr

 • เจดีย์ชเวสิกอง(SHWEZIGON PAGODA) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่เมือง มัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
 • พักที่โรงแรม VICTORIA PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี- วัดกุโสดอ - พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) -กรุงเทพฯอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • นำท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใน พิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม วัดกุโสดอ (KUTHODAW PAGODA)ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 โดยมีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (MANDALAY PALACE) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา **ปิดช่วงสงกรานต์ 10-20 เมษายน ของทุกปี (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)**

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
 • 20.05 น ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG714 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 22.30 น.คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน (กรณีกรุ๊ปถึง 15 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 4 วัน = 800 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

อยากไปเที่ยวกลุ่มเล็กๆ ไปไหนกันดี

อยู่ว่างๆ อยากเที่ยวจังเลย ชวนใครไปบ้างดีนะ ถ้าอยากไปเที่ยวกลุ่มเล็กๆ แค่ไม่กี่คน จะไปไหนกันดี แล้วถ้าจะจัดทริป ถ้ายังคิดไม่ออกเราลองมาวางแพลนเที่ยวตามความชอบของแต่ละคนในกลุ่มกันดีกว่า ว่าอยากไปเที่ยวแล้วเห็นอะไรมากที่สุด

ตามรอยน้องเมยพี่เธียรไป Myanmar

ยังฟินกันไม่หยุดฉุดไม่อยู่กับความน่ารักของน้องเมยและพี่เธียรใน อกเกือบหัก แอบรักคุณสามี แล้วยิ่งมีฉากฟินๆ ของน้องเมยที่พาพี่เธียรไปเที่ยวทั่วพม่า อยากจะตามไปฟินให้ถึงพม่า มาดูแต่ละที่กันเลยว่าพาไปเที่ยวที่ไหนในพม่ากันบ้าง

DIY Your Trip ทริปบุฟเฟต์ ออกแบบทริปด้วยตัวเอง

เคยเป็นมั้ย? จะออกเดินทางท่องเที่ยว แต่โปรแกรมทัวร์ที่จัดให้มาก็ไม่ได้ถูกใจไปซะหมด แล้วจะดีกว่ามั้ย? ถ้าเราสามารถออกแบบทริปด้วยตัวเอง ตัวเลือกการท่องเที่ยวแบบใหม่ และยังตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบ New Normal กับทริปที่เราสามารถดีไซน์ได้เอง

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!!

เปิดโผ Travel Bubble ไทยจะทำร่วมกับใคร!! มาดูกันว่าประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง จะดำเนินการทำ Travel Bubble กับประเทศใดบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!