สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • เที่ยว เมืองนะชิคัตซึอุระ ดินแดนแห่งมรดกโลก
 • ชมน้ำตกนะชิ น้ำตกที่ไหลต่อเนื่องชั้นเดียวที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
 • ชิมผลไม้สดจากต้น ซึ่งท่านสามารถเก็บด้วยตัวท่านเอง
 • เที่ยวเมืองนารา ชมวัดไทโดจิ ให้อาหารกวาง ณ สวนกวาง
 • ช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ, ริงกุ พรีเมี่ยว เอ้าท์เลท, อิออนมอล
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: ุ6 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 4 มื้อ
สายการบิน: Japan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค.-ก.ย.63
รหัสสินค้า: JPBKKKIXJLJHOSWM01

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 6 May 19-24May 2020 JL728
23:35-07:05
JL727
00:55-04:40
39,900 THB
จอง 6 June 10-15Jun 2020 JL728
23:35-07:05
JL727
00:55-04:40
39,900 THB
จอง 6 July 2-7Jul 2020 JL728
23:35-07:05
JL727
00:55-04:40
39,900 THB
จอง 6 August 25-30Aug 2020 JL728
23:35-07:05
JL727
00:55-04:40
39,900 THB
จอง 6 September 13-18Sep 2020 JL728
23:35-07:05
JL727
00:55-04:40
39,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
-
2 สนามบินนานาชาติคันไซ – วากายาม่า – ตลาดโทเระโทเระ อิจิบะ – นะชิคัตซึอุระ – น้ำตกนะชิ – เมืองชิราฮามะ – เกาะเอ็นเก็ตสึโต
SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE
3 เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
SARASA HOTEL DOTONBURI
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
SARASA HOTEL DOTONBURI
5 เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ – ช้อปปิ้งริงกุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนานาชาติคันไซ
-
6 สนามบินสุวรรณภูมิ
-

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ 

 • 20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กสัมภาระ
 • 23.35 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL728

วันที่สอง : สนามบินนานาชาติคันไซ – วากายาม่า –  ตลาดโทเระโทเระ อิจิบะ – นะชิคัตซึอุระ – น้ำตกนะชิ – เมืองชิราฮามะ –  เกาะเอ็นเก็ตสึโต

 • 07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 
 • นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดวากายาม่า 
 • นำท่านสู่ ตลาดโทเระโทเระ เป็นตลาดที่มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหลากหลายประเภท เชิญเดินเล่นในตลาดพร้อมชิมตัวอย่างสินค้า ตลาดนี้มีมุมให้รับประทานอาหารได้ และยังมีมุมบาร์บีคิวให้คุณเตรียมอาหารและปรุงอาหารที่คุณซื้อที่ตลาดได้อีกด้วย

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองนะชิคัตซึอุระ ซึ่งเป็นดินแดนแห่งมรดกโลกเส้นทางคุมะโนะโคะโด เป็นเมืองที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติยิ่งใหญ่ทรงพลังราวกับยกเอาทิวทัศน์ของญี่ปุ่นในสมัยโบราณมาไว้ในยุคปัจจุบัน
 • สัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้ก็คือ น้ำตกนะชิ มีความสูง 133 เมตรที่ตกลงมาจากกลางป่าทึบดึกดำบรรพ์ น้ำตกที่ไหลต่อเนื่องชั้นเดียวที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น “น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นยาอายุวัฒนะ”ซึ่งสามารถดื่มได้จริง 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยัง เมืองชิราฮามะ 
 • ชมสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของวากายาม่า เกาะเอ็นเก็ตสึโต หรือเกาะพระจันทร์เต็มดวง 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – นารา – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านก็บผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านสนุกสนานกับการเก็บผลไม้ ใหม่ๆ สดๆ จากต้น (ผลไม้ที่เก็บขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่น สตรอว์เบอร์รี่,องุ่น,ลูกพีช,บลูเบอร์รี่) 
 • นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนารา ในอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,300 ปีก่อน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางเข้าชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนารา วัดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 • นำท่านสู่ สวนกวางนารา เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองนารา ภายในสวนเป็นที่อยู่ของกวางจำนวนมาก 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดโอซาก้า
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยใน ย่านชินไซบาชิ ถนนสายช็อปปิ้งเส้นยาวอีกหนึ่งย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า เป็นที่ตั้งของตึกสัญลักษณ์คนวิ่งชูมือ อันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ SARASA HOTEL DOTONBURI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง เมืองโอซาก้า
 • เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เต็มวัน (ราคาแต่ละวันไม่เท่ากัน โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ และพบกับเครื่องเล่นอีกมากมาย

 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • พักที่ SARASA HOTEL DOTONBURI หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : เกียวโต  – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ – ช้อปปิ้งริงกุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนานาชาติคันไซ

 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น
 • นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้น

 • นำท่านชม วัดคินคาคุจิ หรือเรียกว่า ปราสาททอง ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงามของตัวปราสาทที่สะท้อนกับสระน้ำที่ใสสะอาด

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า 
 • นำท่านช้อปปิ้ง ห้างอิออน ศูนย์ค้าปลีกและมีสินค้าหลากหลายชนิดจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค
 • 20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

วันที่หก : สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 00.55 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่JL727
 • 04.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป,สายการบินและเส้นทางตามที่ระบุเท่านั้น)
 • ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2- 3 ท่าน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
 • บริการ Wifi บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้สัญญาณอาจขึ้นอยู่กับเส้นทางการเดินทาง
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 80 ปี) *สำหรับท่านที่อายุ 80 ปีขึ้นไป แนะนำให้ซื้อประกันการเดินทางเพิ่มเติม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ (Japan Airlines) กำหนดสัมภาระท่านละ 2 ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ค่าไกด์นำเที่ยวให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง
 • ค่าทิปคนขับรถ

อัตรานีไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3
 • ค่าทิปไกด์ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!