สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • พาท่านสนุกสนานกับการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike
 • ชิมสตอเบอร์รี่ลูกโต สดๆจากไร่สตอเบอร์รี่
 • ดื่มด่ำกับธรรมชาติแมกไม้ทิวสนบนเกาะนามิ
 • เปิดสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับความเป็นอดีตเก่าแก่ของชาวแดนโสม หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง
 • พิเศษ!!....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบกพร้อมให้ท่านทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเอง
 • สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ช็อปปิ้งอย่างจุใจไปกับ ย่านฮุนไดเอาท์เลท แหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่รวบรวมแบรนด์ดัง
Details
ประเทศ: เกาหลี
ระยะเวลา: 5
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Asiana Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มีนาคม 2563
รหัสสินค้า: KRBKKICNOZGO005

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 2 March 6-10Mar 2020 OZ742
23:55-06:55
OZ743
20:20-00:20
16,900 THB
เต็ม 0 March 12-15Mar 2020 OZ744
01:50-09:20
OZ743
20:20-00:20
16,900 THB
จอง 6 March 13-16Mar 2020 OZ744
01:50-09:20
OZ743
20:20-00:20
16,900 THB
จอง 6 March 14-17Mar 2020 OZ744
01:50-09:20
OZ743
20:20-00:20
16,900 THB
จอง 6 March 19-22Mar 2020 OZ744
01:50-09:20
OZ743
20:20-00:20
16,900 THB
จอง 6 March 20-23Mar 2020 OZ744
01:50-09:20
OZ743
20:20-00:20
16,900 THB
จอง 6 March 21-24Mar 2020 OZ744
01:50-09:20
OZ743
20:20-00:20
16,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ ( ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ) -
2 อินชอน – เกาะนามิ – หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ปั่นจักรยาน RAIL BIKE
SIHEUNG TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
INTER CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์โสม – ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทาคิมบับ +ใส่ชุดฮันบก– DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
INTER CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ TRIC -

วันแรก : กรุงเทพฯ ( ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )

 • 21.00 น คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K10-K19 (เช็คอินของสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

 • หมายเหตุ : เนื่องด้วย!!! สายการบิน เอเชียน่า แอร์ไลน์ มีการปรับลดเที่ยวบิน ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ – 09 มีนาคม 2563
  ยกเลิกเที่ยวบินที่ออกจากประเทศไทย เนื่องจากเหตุโคโรนาไวรัส ตามรายละเอียดด้านล่าง
  ไฟลท์บินเดิม : OZ744 BKK-ICN 01.50-09.20 // OZ743 ICN-BKK 20.20-00.20
  ไฟลท์บินใหม่ : OZ742 BKK-ICN 23.55-06.55 // OZ741 ICN-BKK 18.05-22.00
 • 22.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K (เช็คอินของสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

 • 23.55 น. นำท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน (Asiana Airline) เที่ยวบินที่ OZ742 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่งโมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้**


วันที่สอง : อินชอน – เกาะนามิ – หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ปั่นจักรยาน RAIL BIKE

 • 01.50 น. นำท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน (ASIANA AIRLINE) เที่ยวบินที่ OZ744 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่งโมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้**
 • 06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2  ชั่วโมง(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 • 09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 10-15 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติแมกไม้ทิวสนบนเกาะนามิ

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---เมนู ชาบู ชาบู
 • นำท่านชม หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง หมู่บ้านดั้งเดิมสไตล์เกาหลี

 • จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE มีจักรยานแบบนั่ง 2 คน และนั่ง 4 คน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ

CR.ProjectManhattan - Own work

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ---เมนู ซัมเกทัง
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SIHEUNG TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รีที่ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รีเกาหลีจะมีลูกใหญ่และรสชาติหวานท่านสามารถสั่งซื้อฝากคนทางบ้านได้

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---เมนู หมูย่างคาลบี้
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ

 • นำท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่าสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซันและถ้าหันไปยังทิศตรงข้ามก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ **

 • จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนฮงอิก แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ---เมนู ไก่ทอดเกาหลี
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม พระราชวังถ็อกซู เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังสำคัญของราชวงศ์โชซอนที่ไม่ควรพลาดชม เป็นพระราชวังที่มีความเก่าแก่ถึงกว่า 500 ปี

Cr.Richard Mortel - flick

 • นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
 • จากนั้นนำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิต นำ
 • ท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, MISSHA เป็นต้น
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---เมนู เซ็ทปลาย่างเกาหลี
 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ!!....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พร้อมให้ท่านทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเอง

 • นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง DUTY FREE จากนั้น  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : สนามบินอินชอน -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำทุกท่านถ่ายรูปอย่างจุใจ ณ พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM + ICE MUSEUM

Cr.Republic of Korea/Flickr

Cr.https://icemuseum0.cafe24.com

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---เมนู จิมดัก
 • นำท่านเดินทางสู่ ฮุนไดเอาท์เลท แหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่รวบรวมแบรนด์ดังที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่นกว่า 200 ร้านให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ นำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝากได้เวลาอันสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน
 • 18.05 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน (ASIANA AIRLINE) เที่ยวบินที่ OZ741 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
 • 20.20 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน (ASIANA AIRLINE) เที่ยวบินที่ OZ743 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง)
 • 22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 • 00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้า มันไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
  อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • สัมภาระน้าหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าน้า หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกา หนด 23 กิโลกรัม
 • วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทา วีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลี
  ใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750 บาท สา หรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทา เรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ REENTRY
  ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,800 บาท/ทริป

RELATED ARTICLES

ผู้หล่อ บอกต่อด้วย ตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม

ย่านเมียงดงหรือตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม ย่านช้อปปิ้งเมียงดง หรือ มยองดง (Myeong-dong) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!