Trip Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เมืองลี่เจียง ด้วยสายการบิน LUCKY AIR
 • พาท่านขึ้นสู่จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกโดยกระเช้าใหญ่ ทิวเขาแห่งที่มองไป จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย
 • ตื่นตาตื่นใจกับโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
 • สัมผัสความงามแบบใกล้ๆ ของสายน้ำและขุนเขา ที่สวยงามอย่างกับภาพวาด ณ ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Lake
 • เที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่ากว่า 800 ปี เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลก
 • รถไฟความเร็วสูง ช่วยลดเวลาเดินทางจากจากลี่เจียงสู่คุนหมิง ที่จากเดิม 8 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งสะดวกและสบาย
 • เยือน วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช(จำลอง) ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองไทย
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า และอาหารพื้นเมือง
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค.63
รหัสสินค้า: CNLJGKMG8L52

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 March 8-10Mar 2020 8L826
13:15-16:30
8L801
18:30-19:45
14,999 THB
เต็ม 0 March 15-17Mar 2020 8L826
13:15-16:30
8L801
18:30-19:45
14,999 THB
จอง 20 March 22-24Mar 2020 8L826
13:15-16:30
8L801
18:30-19:45
14,999 THB
เต็ม 0 March 29-31Mar 2020 8L826
13:15-16:30
8L801
18:30-19:45
14,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ลี่เจียง -เมืองโบราณลี่เจียง
FENG HUANG HOTEL
2 ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG (ไม่รวมบัตรเข้าชม) – BLUE MOON LAKE –รถไฟด่วน – คุนหมิง
PIN HUA YUE JIA HOTEL
3 คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ประตูม้าทองไก่หยก - วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ -

พาเที่ยวตลอดทริป โดยรถยนต์ส่วนตัว 6 ท่านเดินทางได้เลย เฉพาะครอบครัวคุณ พร้อมไกด์มืออาชีพดูแลทุกวัน

Day 1: สนามบินสุวรรณภูมิ - ลี่เจียง -เมืองโบราณลี่เจียง (D)

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L.... (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานซานอี้ เมืองลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • จากนั้นชม เมืองโบราณลี่เจียง ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก”
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • พักที่ FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


Day 2 : ชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าไป+กลับ) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG (ไม่รวมบัตรเข้าชม) – BLUE MOON LAKE –รถไฟด่วน – คุนหมิง (B/L/D)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 • นำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,356 เมตร ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ภูเขาหิมะมังกรหยก”
 • จากนั้นนำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชม) โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาท่านเที่ยวชม ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Lake หรือเรียกว่า Lan Yue Gu น้ำในบริเวณสระแห่งนี้ห็นสีสวยงามอย่างกับภาพวาด น้ำสีฟ้า ภูเขาสีเขียว น้ำตกขั้นบันไดเล็กๆ กับภูเขาหิมะลูกใหญ่ ทุกอย่างมันดูสวยงามและลงตัวไปหมด ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามบริเวณน้ำตกขั้นบันไดซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่
 • จากนั้นเดินทางกลับเมืองคุนหมิงด้วย รถไฟความเร็วสูง (D8794 17.29-20.45) ช่วยลดเวลาเดินทางจากเดิม 8 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งสะดวกและสบาย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • พักที่ PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


Day 3 : คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - ประตูม้าทองไก่หยก - วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ (B/L)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านแวะ ร้านบัวหิมะ ท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยาที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
 • จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ประตูม้าทองไก่หยก ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • พาท่านเที่ยวชม วัดหยวนทง เป็นวัดศาสนาพุทธที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของคุนหมิง และเป็นวัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200ปี เป็นวัดของนิกายมหายาน สร้างขึ้นในราชวงศ์หยวน มีอาคารต่างๆ,โบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมและพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทย
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L801 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรควรทราบ :

 • การเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ ซึ่งจำเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปปิ้งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก สินค้าทุกชิ้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนได้
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 • คณะจองจำนวน 6-19 ท่าน ออกเดินทาง (โดยไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองจำนวน 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึง 6 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ทริป

RELATED PRODUCTS

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

20คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!