กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • เที่ยวครบแบบ EXCLUSIVE เส้นทางโทโฮขุถึงฮอกไกโด
 • นั่งรถไฟชินคันเซ็นลอดอุโมงค์ใต้ทะเลจากอาโอโมริสู่ฮาโกดาเตะ
 • เต็มอิ่มกับปิ้งย่างหอยนางรมสดใหญ่
 • นั่งกระเช้าขึ้นชมวิวหลักล้านที่ฮาโกดาเตะ
 • ล่องเรือเกบิเคและเรือโจโดงาฮามะ 
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค.62
รหัสสินค้า: JPGQSDJTG004

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 4 December 12-17Dec 2019 TG626
23:59-07:40
TG671
10:00-15:50
57,900 THB
จอง 4 December 14-19Dec 2019 TG626
23:59-07:40
TG671
10:00-15:50
57,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซนได TG626 (23.59-07.40) -
2 สนามบินเซนได – เมืองมัตสึชิมะ – วิหารโกไดโดะ – ฮิราอิซูมิ – วัดชูซอนจิ – ล่องเรือเกบิเค – แช่ออนเซ็น
HANAMAKI AREA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ชายหาดโจโดงาฮามะ – ล่องเรือโจโดฮามะ – ปิ้งย่างหอยนางรมสดใหญ่นั่งรถไฟชมวิวชายฝั่ง – แช่ออนเซ็น
SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองอาโอโมริ – นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากอาโอโมริสู่ฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ - หอคอยโกเรียวคาขุ – นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่ออนเซ็น
HAKODATE-ONUMA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัน – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้านกาแฟ Hello Kitty – ถนนซาไกมาจิ – มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด
SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ TG671(10.00-15.50) -

วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซนได TG626 (23.59-07.40)

 • 20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • 23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626

วันที่สอง: สนามบินเซนได – เมืองมัตสึชิมะ – วิหารโกไดโดะ – ฮิราอิซูมิ – วัดชูซอนจิ – ล่องเรือเกบิเค – แช่ออนเซ็น

 • 07.40 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) [สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิมะ ซึ่งเป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิมะได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
 • ชม วิหารโกไดโดะ เป็นวัดในพุทธศาสนานิกาย RINZAI MYOSHINJI ตั้งอยู่ในเมืองมัตสึชิมะของจังหวัดมิยางิ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1350 ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าถึง 5 องค์ ซึ่งหลังปัจจุบันดาเตะ มาซามุเนะได้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพ.ศ.2147 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ สร้างด้วยไม้ มีระเบียงทั้งสี่ด้าน การข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจ้าเรียกว่า ซึคาชิบาชิ สร้างจากไม้ เว้นช่องระหว่างไม้กระดาน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิราอิซูมิ เมืองที่อุดมด้วยธรรมชาติและโบราณสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความล้ำเลิศทางด้านศิปะวัฒนธรรม
 • ชมมรดกโลกสำคัญที่ วัดชูซอนจิ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเซนได ในอดีตเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีอาคารมากมายกว่าสิบหลัง แต่หลังจากสงครามถูกทำลายไปจนเหลือเพียงแค่ 2 หลังเท่านั้น คืออาคารคอนจิคิโดะ ด้วยมีลักษณะที่คล้ายกับศาลทองคำของวัดคินคะคุจิในเกียวโต
 • จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศ ล่องเรือเกบิเค เป็นการล่องเรือท่ามกลางหุบเขาเกบิเคเป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงกว่า 50 เมตร ล่องเรือไปตามแม่น้ำซาเท็ตสึ ชมทัศนียภาพในฤดูหนาวจุดเด่นในการล่องเรือได้สัมผัสบรรยากาศที่เงียบสงบกับธรรมชาติ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HANAMAKI AREA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่สาม: ชายหาดโจโดงาฮามะ – ล่องเรือโจโดฮามะ – ปิ้งย่างหอยนางรมสดใหญ่นั่งรถไฟชมวิวชายฝั่ง – แช่ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ โจโดงาฮามะ ชายหาดในเมืองมิยาโกะ จังหวัดอิวาเตะ ได้รับการยกย่องให้เป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งสถานที่ชมความงามจากชายฝั่งทะเลซังริคุ (SANRIKU) ซึ่งเต็มไปด้วยหินสีขาวรูปทรงแหลมเรียงรายเป็นแถว และมีต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นปกคลุมอยู่ด้านบนสีขาวของหินตัดกับสีเขียวของพืชพรรณต่างๆ ทำให้เกิดเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามมาก
 • จากนั้น ล่องเรือโจโดงาฮามะ (JODOGAHAMA CRUISE) ชายหาดโจโดงาฮามะเป็นชายหาดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองมิยาโกะ จังหวัดอิวาเตะ อีกทั้งชายหาดแห่งนี้ยังรายล้อมไปด้วยผืนน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียว เหมาะแก่การนั่งเรือชมทัศนียภาพอันสวยงามขอบชายฝั่งทะเลพร้อมกับให้อาหารนกนางนวลได้อีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - พิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มลองปิ้งย่างหอยนางรมสดๆหวานๆ
 • เพลิดเพลินกับการ นั่งรถไฟชมความงามริมชายฝั่งทะเล (สถานียามาดะ – สถานีมิยาโกะ) ชมความงามของชายฝั่งทะเลสองข้างทางเหมือนถูกต้องมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติที่ยากจะลืมเลือน สัมผัสวิวทิวทัศน์ของทะเลด้านตะวันออกของญี่ปุ่น พร้อมบรรยากาศรถไฟสุดคลาสสิค
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่สี่: เมืองอาโอโมริ – นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากอาโอโมริสู่ฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ - หอคอยโกเรียวคาขุ – นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ – แช่ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาโอโมริ เมืองเล็กๆแสนน่ารัก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัดโทโฮคุ บนเกาะฮอนชู
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซ็นลอดอุโมงค์ใต้ทะเล จาก สถานีชิน-อาโอโมริ สู่ สถานีชิน-ฮาโกดาเตะ (อุโมงค์เซกัง) อุโมงค์เชื่อมระหว่างเกาะฮอกไกโดกับเกาะฮอนชู เพื่อข้ามจากเกาะทางตอนเหนือสู่ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นโดยการเดินทางนี้เป็นการใช้รถไฟผ่านอุโมงค์ใต้ทะเลซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดและลึกที่สุดในโลก
 • นำท่านชมความโรแมนติกของ เมืองฮาโกดาเตะ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • เดินเล่นชม โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารและสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและร้านขนมแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์สำหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชมความงามของ หอคอยโกเรียวคาขุ หรือ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ป้อมปราการตะวันตกแห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียในสมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี โดยสร้างป้อมเป็นลักษณะรูปดาว 5 แฉก สามารถขึ้นชมวิวของสวนสาธารณะโกเรียวคาขุได้ที่ระดับความสูงกว่า 90 เมตร
 • นำท่าน นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งมีความสูงถึง 334 เมตรเพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองฮาโกดาเตะ ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของวิวที่สวยที่สุด รองจากฮ่องกงและเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะแห่งนี้ จะเห็นแสงไฟจากถนนและบ้านเรือนส่องประกายระยิบระยับดุจอัญมณีเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAKODATE-ONUMA PRINCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่ห้า: ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาไฟโชวะชินซัน – คลองโอตารุ –  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ร้านกาแฟ Hello Kitty – ถนนซาไกมาจิ – มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟอูสุระเบิด ตั้งอยู่ใกล้กับ ทะเลสาบชิโกสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(NAKAJIMA ISLAND) สามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเว้นฤดูหนาว) และเมื่อครั้งอดีต ในวันที่ 7-9 ก.ค. 2008 เหล่าผู้นำ G8 ก็ได้เลือกเป็นที่จัดการประชุมอีกด้วย
 • ชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน ซึ่งมีอนุเสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ”
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในฮอกไกโด มีตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน
 • ชมความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างดินแดนตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับวิวของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำเป็นมุมคลาสสิคที่ทุกคนต้องมาเช็คอิน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้สร้างในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ และที่นี่ยังมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก และท่านยังสามารถถ่ายรูปคู่กับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ตั้งอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีแห่งนี้
 • เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี้ ตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิ ถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ ได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอาท์เล็ต พาร์ค ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย แหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น COACH ARMANI, RALPH LAUREN, SEIGO เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี HOKKAIDO ROKO FARM BRIDGE ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย
 • สมควรแก่เวลานำท่านสู่ ซัปโปโร เป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดแห่งเกาะฮอกไกโด (ปูซูไว,ปูทาบาระ,ปูขน)
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SAPPORO PRINCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่หก: สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ TG671(10.00-15.50)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 10.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
 • 15.5 0 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

Fun & Learn เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย ติดปีกความรู้ เอาใจคนวัยใส

วัยที่เหมาะกับการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง จะให้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมันก็คงเดิมๆ ชวนไปเปิดประสบการณ์กับโลกกว้างใหญ่ ที่ยังมีอะไรๆ ให้เรียนรู้ได้อีกเยอะ ไปติดปีกความรู้ท่องโลกกันเถอะ คัดมาที่เด็ดๆ ที่เด็กๆ ได้เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย เด็กๆ ชอบ วัยรุ่นก็ชอบ

แนะนำ! จุดชมวิวซากุระบานกลางปี สวนสาธารณะฮิโรซากิ

ถึงแม้ Event ชมซากุระบานจะออกมาถี่มาก บ้างก็สงสัยว่าช่วงนี้ซากุระยังบานอยู่มั้ย? แต่ขอบอกว่า ยัง...ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ !! เอาใจคนที่พลาดไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ขอเชิญพบกับ สวนสาธารณะฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ หนึ่งจุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!