กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ชมงานเทศกาลหิมะซัปโปโร 2020 เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว และงานเทศกาลน้ำแข็งชิโคทสึ
 • สัมผัสรสชาติแบบดั้งเดิมของร้านราเมงที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านราเม็ง
 • ชมพาเหรดนกเพนกวิน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • สนุกสนานกับท้าทายความหนาวไปกับกิจกรรมลานสกี
 • เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นถึง 4 คืน
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ.63
รหัสสินค้า: JPGQCTSTG007

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 February 4-9Feb 2020 TG670
23:55-08:20
TG671
10:00-15:50
47,900 THB
เต็ม 0 February 5-10Feb 2020 TG670
23:55-08:20
TG671
10:00-15:50
47,900 THB
เต็ม 0 February 6-11Feb 2020 TG670
23:55-08:20
TG671
10:00-15:50
47,900 THB
จอง 4 February 9-14Feb 2020 TG670
23:55-08:20
TG671
10:00-15:50
47,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) TG670 (23.55-08.20) -
2 ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – ฮาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว – แช่ออนเซ็น
SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 กิจกรรมลานสกี – เทศกาลน้ำแข็ง Lake Shikotsu Ice Festival – โนโบริเบทสึ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ –ภูเขาไฟโชวะชินซัน- ออนเซ็น
NOBORIBETSU HOTEL หรือเทียบเท่า
4 คลองโอตารุ – โรงงานเป่าแก้วคิตาอิชิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร – งานเทศกาลหิมะซัปโปโร Sapporo Snow Festival 2020 – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด - แช่ออนเซ็น
GATEAUX KINGDON HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – แช่ออนเซ็น
GATEAUX KINGDON HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
6 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ TG671 (10.00-15.50) -

วันแรก: กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)  TG670 (23.55-08.20)  

 • 20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 23.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง: ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – ฮาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว – แช่ออนเซ็น 

 • 08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) สำคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซัปโปโรได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮีคาว่า ซึ่งเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทำราเมงมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ำซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมง ถือกำเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสรสชาติแบบดั้งเดิมของร้านราเมงที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร้านได้อย่างเต็มที่
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมาก จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลกที่ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วๆไป มีการออกแบบพื้นที่และจัดมุมมองที่แปลกตากว่าสวนสัตว์อื่นๆ เช่น การทำอุโมงค์ใต้น้ำเป็นแทงค์รูปกระบอก ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา, ตื่นตากับการได้ใกล้ชิดหมีขาวขั้วโลกเหนือจากอุโมงค์ที่สร้างลอดใต้ดิน เป็นต้น เชิญท่านเพลิดเพลินใจไปกับเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆมากมาย ทั้งหมีขั้วโลก, แมวนํ้า, สิงโตทะเล นกฟลามิงโก ฯลฯ พิเศษ สำหรับฤดูหนาว ท่านจะได้ชมพาเหรดนกเพนกวิน โดยขบวนพาเหรดจะมี 2 รอบ คือ 11.00 น. และ 14.30 น.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว เมืองขึ้นชื่อเรื่องของออนเซ็นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด
 • นำท่านชม น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เป็นน้ำตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม น้ำตกทั้งสองสายตั้งอยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย น้ำตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น “น้ำตกแห่งดาวตก” เพราะสายน้ำเส้นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาสะท้อนกับแสงอาทิตย์จะแลดูคล้ายดาวตก กับน้ำตกกิงกะ หรือ “น้ำตกแห่งแม่น้ำสีเงิน”
 • นำท่านชม เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว (SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL) เทศกาลน้ำแข็งประจำปีของโซอุนเคียวเป็นเทศกาลน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโด พบกับการประติมากรรมและสถาปัตยกรรมจากน้ำแข็ง ซึ่งมีหลากหลายรูปทรงและงานศิลปะต่างๆ อีกทั้งยังมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือความแตกต่างของการเกาะตัวของน้ำแข็งที่แกะสลักซ้ำไปมาหลายครั้งเพื่อสร้างสรรค์ประติมากรรมด้วยความประณีต การชมเทศกาลน้ำแข็งในช่วงกลางวันกับกลางคืนจะมีความแตกต่างกัน ตอนกลางวันน้ำแข็งจะสะท้อนกับแสงแดดเป็นสีขาวอมฟ้า และในช่วงตอนกลางคืนน้ำแข็งสะท้อนแสงไฟเป็นสีรุ้ง

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม: กิจกรรมลานสกี – เทศกาลน้ำแข็ง Lake Shikotsu Ice Festival – โนโบริเบทสึ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ –ภูเขาไฟโชวะชินซัน- ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เชิญท่านสนุกสนานกับ กิจกรรมลานสกี (ลานสกีโอตารุเท็นกุยามะ) ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านล่างของภูเขาเทนงุ ภายในเมืองโอตารุ (OTARU) โดยกระเช้าแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราจะได้เห็นวิวสวยๆของเมือง ตัวกระเช้าจะสามารถขึ้นไปยังยอดเขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร ใช้เวลาเพียง 4 นาทีเท่านั้น เมื่อขึ้นไปแล้วจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบ 360 องศา (ไม่รวมค่ากิจกรรม)
 • จากนั้นนำท่านชม เทศกาลน้ำแข็ง LAKE SHIKOTSU ICE FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งที่ทะเลสาบชิโคทสึ ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ ที่ได้ชื่อว่ามีน้ำที่ใสบริสุทธิ์เป็นอันดับต้นๆ โดยจะใช้น้ำจากทะเลสาบ นำมาพ่นผ่านสปริงเกอร์ค่อยๆ ก่อรูปทรงเป็นก้อน น้ำแข็งทรงกรวย ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปถึง 30 แบบ ในช่วงเวลากลางวัน จะได้รับชมความสวยงามของ น้ำแข็งสีฟ้า เรียกว่า “ชิโคทสึบลู” ส่วนในเวลากลางคืน จะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ การจัดแสดงไฟ เล่นไฟน้ำแข็ง สีสันสวยงาม มีการจุดพลุ การแสดงต่างๆ นอกจากนั้นมีอาหาร และเครื่องดื่มอุ่นๆ ให้รับประทาน
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่ธรรมชาติของฮอกไกโด
 • ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ SHIKOTSU-TOYA เมือง NOBORIBETSU ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ เป็นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพื้นที่ของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ำจะมีป้ายต่างๆที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
 • นำท่าน ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน ซึ่งมีอนุสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหม่ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU HOTEL หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่สี่: คลองโอตารุ – โรงงานเป่าแก้วคิตาอิชิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร – งานเทศกาลหิมะซัปโปโร Sapporo Snow Festival 2020 – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด - แช่ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน
 • นำท่านไปสัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึก
 • นำท่านสู่ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ที่ขึ้นชื่อของโอตารุ จัดโชว์แก้วในรูปแบบต่างๆให้ชม เช่น โคมไฟประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบ, แก้วใส่น้ำ, ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆที่ทำจากเนื้อแก้ว
 • จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติและที่นี่ยังมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก นอกจากนี้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี นาฬิกาไอน้ำโบราณ (STREAM CLOCK) สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกคือที่โอตารุและที่แคนาดา นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก 15 นาที
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด
 • ชม งานเทศกาลหิมะซัปโปโร SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 ณ โอโดริปาร์ค เป็นเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียงของเมืองซัปโปโร มีการจัดแสดงงานบนพื้นที่ 3 ส่วน คือสวนสาธารณะโอโดริ ย่านการค้าซูซูกิโนะ ในงานมีการนำเสนอประติมากรรมที่สร้างจากหิมะและน้ำแข็งเป็นจำนวนนับร้อยชิ้น เทศกาลหิมะซัปโปโรเป็นเทศกาลหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 ล้านคนทุกปี

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร - พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดแห่งเกาะฮอกไกโด
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก GATEAUX KINGDON HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่ห้า: ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – แช่ออนเซ็น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซัปโปโร เป็นศาลเจ้าศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ้ง เริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น
 • นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านชิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีและได้ย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นตึกใหม่ทันสมัยสูง 10 ชั้นตั้งอยู่ทางด้านหลังตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512
 • ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มตึกสูงสมัยใหม่ เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคาความยาว 7 บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก GATEAUX KINGDON HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่หก: สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  TG671 (10.00-15.50)  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 10.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
 • 15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

แนะนำ! จุดชมวิวซากุระบานกลางปี สวนสาธารณะฮิโรซากิ

ถึงแม้ Event ชมซากุระบานจะออกมาถี่มาก บ้างก็สงสัยว่าช่วงนี้ซากุระยังบานอยู่มั้ย? แต่ขอบอกว่า ยัง...ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ !! เอาใจคนที่พลาดไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ขอเชิญพบกับ สวนสาธารณะฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ หนึ่งจุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น ออนเซ็นมีกี่ประเภทนะ..มาดูกัน

ล้าจากงาน เกร็งขาเวลายืนบนบีทีเอส ตามไปผ่อนคลายแบบ "เดอะเบส" ที่ออนเซ็นกันดีกว่า ไปอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนให้ตัวเปื่อย เผื่อจะหายเหนื่อยไปได้บ้าง แต่เอ๊ะ! จะไปแช่ออนเซ็นแบบไหนดีน้า ลองไปรู้จักประเภทออนเซ็นแช่น้ำอุ่นๆ กันก่อนดีกว่า

Fun & Learn เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย ติดปีกความรู้ เอาใจคนวัยใส

วัยที่เหมาะกับการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง จะให้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมันก็คงเดิมๆ ชวนไปเปิดประสบการณ์กับโลกกว้างใหญ่ ที่ยังมีอะไรๆ ให้เรียนรู้ได้อีกเยอะ ไปติดปีกความรู้ท่องโลกกันเถอะ คัดมาที่เด็ดๆ ที่เด็กๆ ได้เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย เด็กๆ ชอบ วัยรุ่นก็ชอบ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!